တ႐ုတ္နိုင္ငံ အေနာက္ေတာင္ပိုင္း ေတာရုိင္းသတၱဝါ မ်ိဳးစိတ္အရင္းအျမစ္ စုစည္းရာေနရာကို စူးစမ္းရွာေဖြ

တ႐ုတ္နိုင္ငံ အေနာက္ေတာင္ပိုင္း ေတာရုိင္းသတၱဝါ မ်ိဳးစိတ္အရင္းအျမစ္ စုစည္းရာေနရာသည္ ယူနန္ျပည္နယ္ ကူမင္ၿမိဳ႕ ေျမာက္ဘက္ဆင္ေျခဖုံးတြင္ တည္ရွိေနပါသည္။ ဤတြင္ အပင္မ်ိဳးေစ့ ၁၀၆၀၁ မ်ိဳး၊ ၈၅၀၄၆ စုကုိ ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းထားပါၿပီ ျဖစ္၍ တ႐ုတ္နိုင္ငံမွ မ်ိဳးေစ့ရုကၡပင္ ဇီဝအမ်ဳိးအစား စုစုေပါင္းပမာဏ၏ ၃၆ ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိပါသည္။ Plant Tissue Culture ပစၥည္း ၂၀၉၃ မ်ိဳး၊ အစု ၂၄၁၀၀ ႏွင့္ တိရိစၧာန္ မ်ိဳးစိတ္အရင္းအျမစ္ ၂၂၀၃ မ်ိဳး၊ ၆၀၂၆၂ စုကိုလည္း ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းထားပါသည္။

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္

111