ကူမင္းၿမိဳ႕၌ ေဆာင္းခ်ဥ္းရာသီထဲမွ ႐ႈခင္းသည္ အလြန္လွပ

နီရဲရဲအေရာင္ျဖစ္သည့္ မက္တာစီကြိင္ယာပင္မ်ားသည္ ကူမင္းၿမိဳ႕၌ ေဆာင္းရာသီထဲမွ ေတာက္ပေသာ အေရာင္ ျဖစ္ပါသည္။

ယူနန္တုိင္းရင္းသားဝတ္စံုယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္း ယဥ္ေက်းမႈပြဲႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈလုပ္ငန္း ကုန္စည္ျပပြဲတုိ႔ကုိ အြန္လုိင္းေပၚတြင္ က်င္းပမည္

၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ တုိင္းရင္းသားဝတ္စံုယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္း ယဥ္ေက်းမႈပြဲႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈလုပ္ငန္း ကုန္စည္ျပပြဲတုိ႔ကုိ အြန္လုိင္းႏွင့္ ေအာ့ဖ္လိုင္း ပူးတြဲသည့္ နည္းလမ္းျဖင့္ က်င္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယူနန္ျပည္နယ္ ျပည္သူ႔အစုိးရ ျပန္ၾကားေရးရံုးသည္ ဒီဇင္ဘာလ ၄ ရက္ေန႔ က်င္းပသည့္သတင္းရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေက်ညာခဲ...

ႏိုင္ငံျခားမီဒီယာမွ သတင္းေထာက္မ်ားသည္ ယူနန္ျပည္နယ္၏ အလွအပမ်ားကို လက္ေတြ႕ခံစားခဲ့