အခု အန္နင္ၿမိဳ႕ ဂ်င္ခြၽန္ေက်း႐ြာတြင္ ထပ္တစ္ရာပန္း မ်ားမ်ား ပြင့္ဖူးေန၍ ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားတို႔က ဓာတ္ပုံ႐ိုက္လာၿပီး အမွတ္တရျပဳသည္။ ဤေနရာတြင္ ထပ္တစ္ရာပန္း အဓိကစိုက္ပ်ိဳး၍ အမို ၄၀ ေက်ာ္ က်ယ္ဝန္ၿပီး အမ်ိဳး ၆ မ်ိဳး ၇ မ်ိဳး ရွိသည္။ ဤ႐ႈခင္းသည္ ေက်းလက္ခရီးသြားလာေရး ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ခရီးသည္ လာမ်ားေသာ ေနရာ ျဖစ္လာ၍ “ပန္းစိုက္ရာေနရာႏွင့္ ေက်းလက္ခရီးသြား”မွာလည္း ေရပူကန္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္နယ္အဆင့္ စံျပၿမိဳ႕နယ္ တည္ေဆာက္သည့္ ထူးျခားခ်က္ ျဖစ္လာသည္။