ကူမင္းၿမိဳ႕ ရီလွ်ံခရုိင္ ကိန္က်ရင္ၿမိဳ႕နယ္ ေဟဝမ္းရြာတြင္ စုိက္ဧရိယာ အမုိ ၅၀ ေက်ာ္ က်ယ္ဝန္းေသာ ေရာင္စံုစပါးစုိက္ခင္း ရွိ၍ ခရမ္းေရာင္၊ အဝါေရာင္၊ အနက္ေရာင္ႏွင့္ အျဖဴေရာင္ စသည့္အေရာင္ ၆ မ်ဳိး ျဖစ္ေသာ စပါးမ်ဳိးမ်ားကုိ စုိက္ပ်ဳိးေနပါသည္၊ ရြာသူရြာသားတုိ႔သည္ စပါး၏ သဘာဝအေရာင္မ်ားကုိ အသံုးျပဳ၍ လယ္ခင္း၌ ဒီဇုိင္းပံုစံ အမ်ဳိးမ်ဳိးကုိ ေရးဆြဲထားပါသည္။