လန္ျခာ လာဟူလူမ်ိဳး ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးခ႐ိုင္သည္ ယူနန္ျပည္နယ္ အေနာက္ေတာင္ပုိင္းတြင္ တည္ရွိေန၍ အရပ္ေဒသ က်ယ္ဝန္းၿပီး သယံဇာတပစၥည္းမ်ား ႂကြယ္ဝ၍ သစ္ေတာဖုံးလႊမ္းမႈႏႈန္းသည္ ၆၃.၄၄ ရာခိုင္ႏႈန္း ျဖစ္ၿပီး အမုိ ၁ ေသာင္းေက်ာ္ က်ယ္ဝန္းသည့္ သဘာဝသစ္ေတာ႐ိုင္း ၁၇ ကြက္ ရွိပါသည္။ လန္ျခာ၏ အစိမ္းေရာင္၊ နံနက္ဆည္းဆာႏွင့္ ၾကယ္မ်ားျဖင့္ တန္းဆာဆင္ထားေသာ ေကာင္းကင္ယံတို႔သည္ လူေတြ မေမ့ႏိုင္ေအာင္ သာယာလွပပါသည္။