ျမန္မာဆရာမ စမ္းယုေမာ္သည္ တရုတ္ႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္ကုိ ေရႊလီၿမိဳ႕၌ ပါဝင္ဆင္ႏႊဲခ်င္

2018-02-27 15:09 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) “အခြင့္ရွိရင္ တရုတ္ႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္ကုိ ေရႊလီၿမိဳ႕မွာ အိမ္သူအိမ္သားမ်ားနဲ႔ အတူတူ ပါဝင္ဆင္ႏႊဲၿပီး တရုတ္ႏွစ္သစ္ကူး အႀကိဳေန႔ညစာစားျခင္း၊ ေဟာ့ေပါ႔ျမည္းၾကည့္ျခင္း၊ ႏွစ္သစ္ကူးကုန္ပစၥည္း ေရာင္းလမ္းကုိ ေလွ်ာက္လည္ျခင္း စတာတုိ႔ကုိ လုပ္ေဆာင္မယ္ လုိ႔ကြၽန္မက ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္” ျမန္မာ့မိန္းကေလး စမ္းယုေမာ္သည္ ေျပာျပပါသည္။

စမ္းယုေမာ္၏ ဇာတိသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ မူဆယ္ၿမိဳ႕၌ တည္ရွိ၍ ေရႊလီၿမိဳ႕ႏွင့္ နယ္နိမိတ္ခ်င္း ဆက္စပ္ၿပီး (၄.၄)ကီလုိမီတာသာ ကြာေဝးပါသည္။ ယခင္က စမ္းယုေမာ္သည္ မိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္ ေရႊလီၿမိဳ႕သုိ႔ အတူတူ လာေရာက္လည္ပ ခဲ့ဖူသည္။ ေရႊလီၿမိဳ႕တြင္ ႐ႈခင္းသာယာလွေသာေၾကာင့္ စမ္းယုေမာ္သည္ အလြန္ ႏွစ္သက္ပါသည္။

6c4b902e0de51bff03c513

စမ္းယုေမာ္သည္ မူဆယ္ၿမိဳ႕မွ မူလတန္းေက်ာင္း (၁)ေက်ာင္းတြင္ (၈)ႏွစ္ၾကာ စာျပ ခဲ့ဖူးပါသည္။ “ကြၽန္မက ဤအလုပ္ကုိ ႀကိဳက္ပါတယ္၊ ပုိမ်ားတဲ့ လူမ်ားသည္ ျမန္မာဘာသာ သင္ၾကားသိျမင္ေစရန္၊ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ သိရွိနားလည္ေစရန္ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။” သူမသည္ ေျပာပါသည္။

၂၀၁၇ခုႏွစ္ကုန္၊ ေရႊလီ“စုစုစကားေျပာသင္တန္းေက်ာင္း”သည္ ျမန္မာစာဆရာမကုိ အလုပ္ခန႔္ရန္ မူဆယ္ၿမိဳ႕သုိ႔ သြားခဲ့ပါသည္၊ ၎သည္ စမ္းယုေမာ္အတြက္ လုိလားေတာင့္တမႈ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေသာ အခြင့္ ျဖစ္ပါသည္။ လူေတြ႕စစ္ေဆးျခင္းကုိ ေအာင္ျမင္စြာ အတည္ျပဳၿပီးေနာက္ စမ္းယုေမာ္သည္ ေရႊလီၿမိဳ႕သုိ႔ လာေရာက္ ခဲ့ပါသည္။

ေရႊလီၿမိဳ႕သုိ႔ စတင္လာေရာက္ခ်ိန္ စမ္းယုေမာ္သည္ စိမ္းေသာပတ္ဝန္းက်င္၊ ဘာသာစကားမတူေသာ အတားအဆီး၊ အိမ္ကုိလြမ္းေသာ အထီးက်န္မ်ားကုိ ၾကံဳေတြ႕ ခဲ့ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဘက္မ်ား၏ ကူညီေၾကာင့္ အခု စမ္းယုေမာ္သည္ ေရႊလီၿမိဳ႕ကုိ သကြၽမ္းၿပီး ဤေနရာကုိ ႏွစ္သက္ပါသည္။ “အခု၊ ကႊၽန္မရဲ႕ဘဝထဲမွာ လုိလားေတာင့္တမႈ၊ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား၊ မိတ္ေဆြ၊ အစားအစာ စတာတုိ႔ကုိ ရွိပါတယ္” ဟုစမ္းယုေမာ္သည္ ေျပာျပပါသည္။

6c4b902e0de51bff03c514

စမ္းယုေမာ္သည္ ပညာသင္ၾကားပုိ႔ခ်ေသာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား အမ်ားစုသည္ ျမန္မာစာကုိ လံုးဝမသိေသာ တရုတ္လူျဖစ္ပါသည္၊ အေျခခံဆံုးေသာ အကၡရာ၊ သဒၵါႏွင့္ ေန႔စဥ္စကားတုိ႔မွ စတင္သင္ျပရမည္၊ အလြန္ခက္ခဲ ေသာ္လည္း စမ္းယုေမာ္သည္ ဤအလုပ္ကုိ အလြန္ ႀကိဳက္ပါသည္။ ႀကိဳစားခ်က္ျဖင့္ မူလ ျမန္မာစာမသိေသာ တရုတ္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ျမန္မာစကားကုိ ပီပီသသေျပာႏုိင္ေစရန္ ဂုဏ္ယူမိေၾကာင္း စမ္းယုေမာ္သည္ ေျပာပါသည္။

ထုိ႔ျပင္၊ စမ္းယုေမာ္သည္လည္း တရုတ္စာကုိ သင္ၾကားေလ့လာ လ်က္ရွိသည္။ အခုအထိ၊ ေရႊလီၿမိဳ႕သုိ႔ ေရာက္ခ်ိန္မၾကာ ေသာ္လည္း သူမသည္ တရုတ္စာျဖင့္ အခ်ဳိ႕ ေန႔စဥ္သံုးစကားရုိးကုိ ေျပာႏုိင္ပါၿပီ။

အားလပ္ခ်ိန္တြင္ စမ္းယုေမာ္သည္ မိတ္ေဆြမ်ားကုိ လုိက္နာၿပီး ေလွ်ာက္လည္၍ ယူနန္ဝိေသသလကၡဏာရွိ အစားအစား အမ်ဳိးမ်ဳိးကုိ ျမည္းၾကည့္ လ်က္ရွိသည္။ ၎အနက္၊ စမ္းယုေမာ္ အႀကိဳက္ဆံုးေသာ အစားအစာသည္ ေဟာ့ေပါ႔ ျဖစ္ပါသည္။ “ေဟာ့ေပါ႔က အႀကီးျမတ္ဆံုးတဲ့ တီထြင္မႈ ျဖစ္ပါတယ္၊ (၁)ႀကိမ္သာ စားၿပီးေတာ့ မေမ့ႏုိင္ဘူး။” စမ္းယုေမာ္သည္ ေျပာပါသည္။

အစားအစာအျပင္ စမ္းယုေမာ္သည္ တရုတ္ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ဓေလ့ထံုးစံမ်ားကုိ စိတ္ဝင္စားပါသည္။ သူမသည္ မူဆယ္ၿမိဳ႕၌ တရုတ္လူမ်ဳိးသည္ တရုတ္ႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္ ပါဝင္ဆင္ႏႊဲျခင္းကုိ ေတြ႕ဖူး ခဲ့ပါသည္၊ တရုတ္ႏွစ္သစ္ကူးပြဲသည္ တရုတ္ႏုိင္ငံတြင္ အစည္းၾကားဆံုး၊ ႀကီးက်ယ္ အခမ္းနားဆံုးေသာ ပြဲေတာ္တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။

တရုတ္ႏွစ္သစ္ကူးအႀကိဳေန႔တြင္ တရုတ္လူမ်ဳိးမ်ားသည္ သစ္လြင္ေသာ အဝတ္အစား ဝတ္ထားၿပီး ႏွစ္ခ်ဳိးစပ္စာတန္းကပ္ၿပီး မီးပံုးနီခ်ိတ္ဆြဲ၍ အိမ္သူအိမ္သား စလံုးသည္ တရုတ္ႏွစ္သစ္ကူးအႀကိဳေန႔ညစာ အတူတူ စားပါသည္။ ကေလးမ်ားသည္ သက္ႀကီးဝါႀကီးမ်ား အတြက္ ကန္ေတာ့ဦးခ်ၿပီး မဂၤလာစကား ေျပာၾကား၍ မဂၤလာေၾကးမ်ားကုိ ရရွိႏုိင္ပါသည္။

“ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္သည္ သႀကၤန္ပြဲ ျဖစ္၍ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အခမ္းနားေသာ ပြဲေတာ္တစ္ခုလည္း ျဖစ္ပါသည္၊ တရုတ္ႏုိင္ငံႏွင့္ မတူေသာအခ်က္သည္ ကြၽန္မတုိ႔သည္ မဂၤလာေၾကးေပးေသာ ဓေလ့ထံုးစံ မရွိပါဘူး။” စမ္းယုေမာ္သည္ ေျပာျပပါသည္။

မိသားစုေၾကာင့္ ဤႏွစ္ စမ္းယုေမာ္သည္ ေရႊလီၿမိဳ႕၌ တရုတ္ႏွစ္သစ္ကူးပြဲကုိ ပါဝင္ဆင္ႏႊဲ မႏုိင္ဘူး။ “အခြင့္ရွိရင္ တရုတ္ႏွစ္သစ္ကူးပြဲကုိ အိမ္သူအိမ္သား မ်ားနဲ႔ အတူတူ ပါဝင္ဆင္ႏႊဲမယ္၊ တရုတ္ႏွစ္သစ္ကူးပြဲရဲ႕ ထူးျခားခ်က္ရွိ က်က္သေရ မဂၤလာအေပါင္းနဲ႔ ျပည့္စံုတဲ့ အေျခအေနကုိ ခံစားမယ္။” စမ္းယုေမာ္ ေျပာပါသည္။

အယ္ဒီတာ: ျမေရႊစင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္