ေလာ္ဖ်င္ခရုိင္မွ မုန္ညင္းစိမ္းပန္းမ်ားသည္ အစီအစဥ္အလုိက္ ေဝေဝဆာဆာ ပြင့္ဖူးၿပီး ပန္းမ်ားပြင့္ဖူးခ်ိန္ ႀကိဳလာပါသည္။ ေရႊဝါေရာင္ျဖစ္ၿပီး ေမႊးရနံ႔ ေနရာအႏံွ႔ လွ်ံထြက္သည့္ မုန္ညင္းစိမ္းပန္းမ်ားသည္ စိန္းလန္းေသာေတာင္၊ ေခ်ာင္ေရ၊ လွပေသာ အရပ္သားေနအိမ္၊ လယ္ယာထဲမွ အလုပ္လုပ္ေနသည့္ လူေတြႏွင့္ အျပန္အလွန္ ေပၚလြင္ထင္ရွားလာေအာင္ ကူပင့္ေပး၍ အႏွစ္သာရႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ႐ႈခင္းပန္းခ်ီကား တစ္ခ်ပ္ခ်ပ္ကုိ ဖြဲ႕စည္းထားပါသည္။