ကူမင္းဧရိယာအပုိင္းသည္ ေရွ႕အလားအလာရွိ၍ ျမန္မာ့ကုမၸဏီမ်ားသုိ႔ ေပၚလစီမ်ားကုိ မိတ္ဆက္ေပးမည္ဟု ဦးထြန္းေအာင္ေက်ာ္ေျပာဆုိခဲ့

2020-09-12 13:55 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

646582

ျပဳစုတည္းျဖတ္သူ၏မွတ္ခ်က္
၂၀၁၉ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ တရုတ္(ယူနန္ျပည္နယ္) လြတ္လပ္ေသာ ကုန္သြယ္ေရးစမ္းသပ္ဇုန္သည္ တရားဝင္ ဆုိင္းဘုတ္တပ္၍ ကူမင္းဧရိယာအပုိင္း၊ ဟံုဟယ္ဧရိယာအပုိင္း၊ တက္ဟုန္းဧရိယာအပုိင္း ပါဝင္ထား၍ တစ္ကမၻာလံုးကုန္သြယ္ေရး “မိတ္ေဆြမ်ား” တုိးခ်ဲ႕သည့္ သစ္လြင္ေသာ အခ်ိန္အခါကုိ စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါၿပီ။ ဤႏွစ္အတြင္း ကူမင္းဧရိယာအပုိင္းသည္ ဗဟုိခ်က္မစီးပြားေရး၊ တံခါးစီးပြားေရးႏွင့္ လွည့္လည္စီးပြားေရး ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးကုိ နီးနီးကပ္ကပ္ဝုိင္းပတ္၍ ကုန္သြယ္ေရးပတ္ဝန္းက်င္ကုိ ေကာင္းမြန္ေစရန္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ၿပီး လုပ္ငန္းဖြဲ႕စည္းပံုကုိ ေျပာင္းလဲျမႇင့္တင္ေစရန္ အဆက္မျပတ္ တြန္းအားေပး၍ “ရပ္ဝန္းတစ္ခု လမ္းေၾကာင္းတစ္ခု” စီမံကိန္း၏ တည္ေဆာက္ေရးကုိ တက္ႂကြစြာ ပါဝင္၍ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဖလွယ္မႈႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကုိ တုိးျမႇင့္၍ ေက်ာ္လြန္မည့္ ရည္မွန္းခ်က္ကုိ အမွီလုိက္ရန္ ခုိင္မာသည့္ ေျခလွမ္းက်ဲက်ဲျဖင့္ ခ်ီတက္ပါမည္။ Kunming Information Hub သည္ “ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားက တရုတ္(ယူနန္ျပည္နယ္) လြတ္လပ္ေသာ ကုန္သြယ္ေရးစမ္းသပ္ဇုန္ ကူမင္းဧရိယာအပုိင္းကုိ ျမင္ျခင္း” ဟူေသာ Talk Show အစီအစဥ္မ်ားကုိ အထူးသျဖင့္ စီမံထုတ္ျပန္၍ နယ္ပယ္အသီးသီးမွ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားအား မိတ္ေခၚ၍ ကူမင္းဧရိယာအပုိင္း တည္ေဆာက္ေရး တစ္ႏွစ္ျပည့္ ေအာင္ျမင္ခ်က္မ်ားကုိ အဓိကအလင္းဆံုေပးၿပီး ကူမင္းဧရိယာအပုိင္း၏ အနာဂတ္ ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးနည္းလမ္းသစ္ကုိ စူးစမ္းေလ့လာ၍ ပုိမ်ားေသာ တရုတ္ႏွင့္ႏုိင္ငံျခားမ်ား အၾကားမွ သစ္လြင္ေသာ စီးပြားေရး၊ ကုန္သြယ္ေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အခါအခြင့္မ်ားကုိ ထုတ္ေဖာ္ပါသည္။


 ကူမင္းဧရိယာအပုိင္းသည္ အနာဂတ္အေနျဖင့္ အလားအလာရွိ၍ ကူမင္းဧရိယာအပုိင္းသည္ တည္ေနရာအားသာခ်က္ရွိၿပီး ေလေၾကာင္းလမ္း၊ ကုန္းေၾကာင္းလမ္း အားသာခ်က္ရွိသည့္အျပင္ ျမန္မာ၊ လာအုိ၊ ထုိင္း စသည့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ေတာင္အာရွႏုိင္ငံတုိ႔မွ တရုတ္ႏုိင္ငံ ျပည္တြင္းသုိ႔ ဝင္ေရာက္သည့္ ႏုိင္ငံတကာအခ်က္အခ်ာေနရာ ျဖစ္ပါသည္ ဟု "ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားက တ႐ုတ္(ယူနန္ျပည္နယ္) လြတ္လပ္ေသာ ကုန္သြယ္ေရးစမ္းသပ္ဇုန္ ကူမင္းဧရိယာအပိုင္းကို ျမင္ျခင္း" ဟူေသာ Talk Show အစီအစဥ္မ်ားတြင္ ကူမင္းၿမိဳ႕ အေျခစုိက္ ျမန္မာေကာင္စစ္ဝန္ခ်ဳပ္ ဦးထြန္းေအာင္ေက်ာ္ ေျပာဆိုခဲ့ပါသည္။

646586

ကူမင္းဧရိယာအပုိင္းသည္ တည္ေနရာအားသာခ်က္ရွိ၍ ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး အလားအလာရွိ
ကူမင္းၿမိဳ႕မွာ ေရွးေခတ္ ေတာင္ပုိင္းပုိးလမ္းမႀကီးေပၚမွ အေရးပါေသာ အခ်က္အခ်ာျဖစ္၍ တရုတ္ႏုိင္ငံသည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ၊ ေတာင္အာရွ၊ အေနာက္အာရွသုိ႔ မ်က္ႏွာမူသည့္ ေရေၾကာင္းလုိင္းေပၚမွ အေရးပါေသာေနရာ၌ တည္ရွိေနပါသည္။ ကူမင္းဧရိယာအပုိင္းသည္ ေလေၾကာင္းကုန္စည္စီးဆင္းမႈလုပ္ငန္းကုိ ေဆာင္ရြက္၍ ကူမင္းခ်မ္ေဆြအျပည္ျပည္ဆုိင္ရာေလဆိပ္၏ ကုန္စည္စီးဆင္းမႈနည္းလမ္းကုိ တုိးခ်ဲ႕၍ ေတာင္အာရွ၊ အေရွ႕ေတာင္အာရွသုိ႔ မ်က္ႏွာမူသည့္ ကုန္စည္စီးဆင္းမႈစင္တာကုိ တည္ေဆာက္၍ ကူမင္းအျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ေလေၾကာင္းအခ်က္အခ်ာကုိ ထုလုပ္မည္။
အခု ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ယူနန္ျပည္နယ္တုိ႔အၾကားမွ ေဆြးေႏြးဖလွယ္မႈႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကုိ ႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာရွိ၍ ေရႊလီ-မူဆယ္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ စီးပြားေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈဇုန္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ တည္ေဆာက္ေရး၊ နယ္စပ္ဂိတ္မ်ား တုိးျမႇင့္ဖြင့္လွစ္၍ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ကုန္စည္စီးဆင္းမႈ လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕ ေစေရးတုိ႔ကုိ တရုတ္-ျမန္မာ ႏွစ္ႏုိင္ငံအစုိးရ အခ်င္းခ်င္း ခ်တ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။ ကူမင္းဧရိယာအပုိင္းသည္ ေလေၾကာင္းလမ္း၊ ကုန္းေၾကာင္းလမ္း အားသာခ်က္ရွိ သည့္အျပင္ ျမန္မာ၊ လာအုိ၊ ထုိင္း၊ ဗီယက္နမ္တုိ႔မွ ကုန္စည္မ်ား တင္ပုိ႔သည့္ အခ်က္အခ်ာေနရာ တစ္ခုျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဤကုန္စည္မ်ားကုိ ကူမင္းၿမိဳ႕မွတစ္ဆင့္ တရုတ္ႏုိင္ငံ ျပည္တြင္းသုိ႔ ျဖန႔္ျဖဴးႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါသည္ ဟု ဦးထြန္းေအာင္ေက်ာ္ ျမင္ပါသည္။
“ကူမင္းဧရိယာအပုိင္းက အနာဂတ္အေနနဲ႔ စီးပြားေရး အလားအလာရွိတဲ့ ဇုန္တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။” ကူမင္းဧရိယာအပုိင္းသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ တစ္ႏုိင္ငံ တည္းသာမကပဲ ႏွစ္ႏုိင္ငံခ်င္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အတြက္လည္း အက်ဳိးမ်ားစြာရွိ၍ လာအုိ၊ ထုိင္း၊ ဗီယက္နမ္ စသည့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏုိင္ငံတုိ႔ႏွင့္ ႏွစ္ႏုိင္ငံခ်င္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္ အက်ဳိးမ်ားစြာရွိမည္ဟု ဦးထြန္းေအာင္ေက်ာ္ ထင္ျမင္မိပါသည္။
ကူမင္းဧရိယာအပုိင္း ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား၍ ျမန္မာ့ကုမၸဏီမ်ားသုိ႔ သက္ဆုိင္သည့္ ေပၚလစီမ်ားကုိ မိတ္ဆက္
၂၀၂၀ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလတြင္ ကူမင္းဧရိယာအပုိင္း နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ E-Commerce ဝန္ေဆာင္မႈဝရန္တာကုိ စတင္သံုးျပဳ၍ ကူမင္းၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားမ်ားသည္ သြင္းကုန္မ်ား ဝယ္သည့္အခ်ိန္ ကုန္ပစၥည္းလက္ခံခ်ိန္ႏွင့္ ဝယ္ယူသည့္ကုန္က်စရိတ္တုိ႔သည္ မ်ားမ်ား ေလွ်ာ့ခ်သြားမည္။
 “တရုတ္ႏုိင္ငံဘက္ အေနနဲ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ ကန႔္သတ္ကုန္မ်ား ေလွ်ာ့ခ်ေပးဖုိ႔နဲ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ထြက္ကုန္မ်ား၊ တန္ဖုိးျမင့္ စုိက္ပ်ဳိးေရးထြက္ကုန္စည္မ်ားကုိ ကူမင္းဧရိယာအပုိင္းရဲ႕ Online စနစ္နဲ႔ ေရာင္းခ်ႏုိင္ၿပီး တရုတ္ႏုိင္ငံအတြင္းကုိ ျဖန႔္ခ်ီႏုိင္မယ္ လုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္မိပါတယ္။” ဦးထြန္းေအာင္ေက်ာ္သည္ ကူမင္းဧရိယာအပုိင္း ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ အမ်ားႀကီးရွိပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံဘက္မွ ခန႔္အပ္မည့္ အလုပ္သမားမ်ား အတြက္ ခန႔္အပ္စာ သုိ႔မဟုတ္ ကုမၸဏီ ေထာက္ခံစာ စသည္ျဖင့္ သက္ေသခံ အေထာက္အထားတစ္ခုရွိပါက ျပည္ဝင္/ထြက္ ကိစၥမ်ားကုိ လြယ္ကူျမန္ဆန္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရးအတြက္လည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားေစလုိပါသည္ ဟု သူေမွ်ာ္လင့္မိပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ျမန္မာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား ေခ်းေငြထုတ္ေခ်းေပးႏုိင္ရန္လည္း ေမွ်ာ္လင့္မိပါသည္။
ကူမင္းဧရိယာအပုိင္းသည္ သက္ဆုိင္ရာႏုိင္ငံမ်ားရွိ ႏုိင္ငံျခားသား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွသူမ်ား လာေရာက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွၾကရန္ ဖိတ္ေခၚရာ၌ လုိအပ္ေသာ မူဝါဒ၊ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားကုိ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း သိရွိႏုိင္ေရး ပုိမုိအားျဖည့္ေဆာင္ရြက္ရန္ လုိအပ္မည္ဟု ဦးထြန္းေအာင္ေက်ာ္ ထင္ပါသည္။ ထုိ႔ျပင္၊ သူသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံဘက္မွ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္လုိသည့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားသုိ႔ လုိအပ္သည့္ အခ်က္အလက္ေတြကုိ ထပ္မံျဖန႔္ေဝေပးႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါသည္။(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊လဲ့ေရႊရည္) 

အယ္ဒီတာ: ခင္ခင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

214.73MMK

1 ယြမ္=214.73က်ပ္

ဗီယင္က်န္းၿမိဳ႕မွ ကူမင္းထိန္ကြၽင္ ကုန္းဆိပ္ကမ္းသို႔ ပထမဆုံး တ႐ုတ္-လာအို ႏိုင္ငံတကာ ကုန္တင္ရထားသည္ ေအာင္ျမင္စြာ ေရာက္ရွိ