ႏုက်န္းျမစ္လွ်ဳိေျမာင္ႀကီးသည္ ယူနန္ အေနာက္ေျမာက္ပုိင္း ႏုက်န္းျပည္နယ္ခြဲတြင္း တည္ရွိေန၍ ျပည္နယ္ခြဲတြင္း ကီလုိမီတာ ၃၀၀ ေက်ာ္ ရွည္၍ ပ်မ္းမွ်အနက္ ၂ ကီလုိမီတာ ရွိ၍ အနက္ဆံုးသည္ ကုန႔္စန္း ဒူလံုလူမ်ဳိးႏွင့္ ႏုလူမ်ဳိးတုိ႔ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ခရုိင္ ပင္က်ံဳးေလာ့ၿမိဳ႕နယ္ တစ္ေလွ်ာက္ တည္ရွိေနၿပီး ၃.၅ ကီလုိမီတာ ရွိပါသည္။ ႏုက်န္းျပည္နယ္ခြဲ၌ ေတာင္ျမင့္ လွ်ဳိေျမာင္နက္ၿပီး ျမစ္ေရ အဟုန္ျပင္းစြာ စီးဆင္း၍ ဆြဲလႈပ္ လွပါသည္။