အၾကံကုန္ဉာဏ္ကုန္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ ျခင္းအားျဖင့္ တရုတ္ႏုိင္ငံကြန္ျမဴနစ္ပါတီ တယ္ဟံု ျပည္နယ္ခြဲ ျပန္ၾကားေရး ဦးစီးဌာနႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ မူဆယ္ခရုိင္ ျပန္ၾကားေရး ဦးစီးဌာန တုိ႔သည္ ထုတ္လုပ္ၿပီး တြမ့္က်င့္ဟုန္၊ က်ဴးကမ္းတုိ႔သည္ စာသားေရးစပ္ၿပီး က်ဴးကမ္းသည္ သံစဥ္ေရးစပ္သည့္ ကပ္ေရာဂါတုိက္ဖ်က္ေရး ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သီခ်င္း "အနီးဆံုးဒုိ႔ေတြ လက္……တြဲကာ"ကုိ အခုတေလာ ထုတ္ျပန္ ခဲ့ပါၿပီ။