မီးဖိုကေလးတစ္ခုနဲ႔ ေျမအိုး ၃ ၄ ၅ ခု ေပါင္းၿပီးေတာ့ လမ္းေဘးနံနက္စာဆိုင္တစ္ဆိုင္ ျဖစ္လာတယ္။ အဲလို လမ္းေဘးနံနက္စာဆိုင္ကို ကူမင္းၿမိဳ႕မွာ ေနရာမေ႐ြး ေတြ႕ႏိုင္တယ္။ ဒီေနရာက ကူမင္းၿမိဳ႕ရွိလူေတြအတြက္ နံနက္ခင္းမွာ လူသိမ်ားဆုံးအရသာ-ဆန္မုန႔္ကင္ ရွိတယ္။ ယူနန္ျပည္နယ္နဲ႔ ကူမင္းၿမိဳ႕ကို ေရာက္ရင္၊ ဒီထူးျခားတဲ့ နံနက္စာကို မေမ့ေအာင္ စားလိုက္ပါ၊ ဒီေနရာရဲ႕ ထူးျခားတဲ့အရသာကို ျမည္းႏိုင္ပါတယ္။