ယူနန္ျပည္နယ္ အန္နင္ၿမိဳ႕တြင္ “အိတ္ေဆာင္ဥယ်ာဥ္” အခု ၃၀ ကို တည္ေဆာက္ၿပီးစီး

2021-12-28 21:23 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ မ်ဳိးသူဇာေၾကာ့) “အိတ္ေဆာင္ဥယ်ာဥ္” ဆုိသည္မွာ အငယ္စားဥယ်ာဥ္လည္း ဟုေခၚ၍ ပမာဏ အလြန္ေသးငယ္ေသာ ဥယ်ာဥ္ ျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္တြင္ ယူနန္ျပည္နယ္ အန္နင္ၿမိဳ႕သည္ “အိတ္ေဆာင္ဥယ်ာဥ္” တည္ေဆာက္ျခင္းကို တစ္ႏွစ္တာ အဓိက ျပည္သူလူထု၏ ေနထိုင္မႈဘဝဆုိင္ရာ တကယ့္ကိစၥ ၁၀ခုထဲသုိ႔ ထည့္သြင္းခဲ့၍ ၿမိဳ႕တစ္ခုလုံး၌ “အိတ္ေဆာင္ဥယ်ာဥ္” ၃၀ ခုကို တည္ေဆာက္ၿပီးစီးသြားၿပီး အႀကီးစား ၫြန႔္ေပါင္းဥယ်ာဥ္ ၅ ခုကို သစ္လြင္တည္ေဆာက္ၿပီး အဆင့္ျမႇင့္တင္၍ တည္ေဆာက္ေရးေနရာသည္ အဓိကအားျဖင့္ ေနထိုင္ရာရပ္ကြက္မ်ား ပတ္လည္နားႏွင့္ အိမ္ရာစီမံခန႔္ခြဲမႈ မရွိေသာ ေရွးေဟာင္းရပ္ကြက္မ်ားထဲ၌ ဧရိယာ စတုရန္းမီတာ သံုးေလးငါးရာမွ စတုရန္းမီတာ သံုးေလးငါးေထာင္အထိ က်ယ္ဝန္းေသာ ေျမအလြတ္ သို႔မဟုတ္ ေဆာက္လုပ္ေရးအမႈိက္ စြန႔္ပစ္လယ္ေျမ စသည့္ အစအနျဖစ္သည့္ တစ္ပိုင္းတစ္စ အသံုးဝင္ေနရာမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ ၿမိဳ႕ထဲမွ အေဆာက္အအံုၿဖိဳခ်ၿပီး ဖယ္ထြက္သည့္ ေျမျပင္မ်ား၊ အက်ယ္အဝန္း ၃ ဧကေအာက္မွ ေျမျပင္မ်ား၊ စြန႔္ပစ္ရာေျမျပင္မ်ား၊ အသုံးမခ်ဘဲ ေဘးခ်ိတ္ထားသည့္ ေျမျပင္မ်ားကို အျပည့္အဝ အသုံးျပဳျခင္းအားျဖင့္ ၿမိဳ႕တစ္ခုလုံးတြင္ တစ္ႏွစ္တာ ဥယ်ာဥ္ႏွင့္ သစ္ပင္စုိက္ပ်ဳိးမႈဧရိယာ ဟက္တာ ၃၀ တိုးလာ၍ “မီတာ ၅၀ ကြာေဝးလွ်င္ အစိမ္းေရာင္ ျမင္ျခင္း၊ မီတာ ၅၀၀ ကြာေဝးလွ်င္ ဥယ်ာဥ္ ျမင္ႏိုင္ျခင္း”ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ခဲ့ပါသည္။

1310364137_16391239399291n

1310364137_16391239401141n

1310364137_16391239402761n

1310364137_16391239404071n

အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting