တရုတ္ႏွစ္သစ္ပြဲေတာ္ ေရာက္ေတာ့မည္ ႏွစ္သစ္ပြဲေတာ္ ဆုိင္ရာ ေစ်းမ်ားဖြင့္