တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ တည္ေထာင္ျခင္း ႏွစ္(၁၀၀) ျပည့္အထိမ္းအမွတ္ အႏုပညာေဖ်ာ္ေျဖပြဲ မီးရႉးမီးပန္းျမင္ကြင္းမ်ား