ေတာင္အာရွကုန္စည္ျပပြဲ၏ အသစ္ဆံုး အစားအစာ လမ္းၫႊန္မႈ ရွိ