ကူမင္းဧရိယာအပိုင္းသည္ စီးပြားေရးပတ္ဝန္းက်င္ ေကာင္းမြန္ေသာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံျခားကုန္သည္မ်ား၏ ခ်ီးက်ဴးမႈ ရရွိ

2022-05-11 11:39 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ မ်ဳိးသူဇာေၾကာ့) အခုတေလာ တ႐ုတ္(ယူနန္ျပည္နယ္) လြတ္လပ္ေသာ ကုန္သြယ္ေရးစမ္းသပ္ဇုန္ ကူမင္းဧရိယာအပိုင္း အေထြေထြ ဝန္ေဆာင္မႈ ခန္းမေဆာင္တြင္ ဖင္လန္ႏိုင္ငံမွ လာသည့္ Lizzan Latif ႏွင့္ Bagher တို႔သည္ ႏိုင္ငံျခားအရင္းအႏွီးျဖင့္ လုပ္ကိုင္ေသာ လုပ္ငန္းကုမၸဏီကုိ ဖြင့္လွစ္ရန္ ေလွ်ာက္လႊာတင္ထားသည့္ နည္းလမ္းကို အတိုင္ပင္ခံေနၾကပါသည္။

6

လြတ္လပ္ေသာ ကုန္သြယ္ေရးစမ္းသပ္ဇုန္ ကူမင္းဧရိယာအပိုင္း (ကူမင္းစီးပြားေရးႏွင့္ နည္းပညာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဇုန္နယ္) အုပ္ခ်ဳပ္ေရး စစ္ေဆးအတည္ျပဳေရးဌာန၏ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္သည္ ကူမင္းၿမိဳ႕ ေဈးႀကီးၾကပ္စီမံခန႔္ခြဲေရးဌာန က်င္ခုိင္ဌာနခြဲ၊ ကုန္သည္ႀကီးမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရးဌာန၊ လူမႈအေရးကိစၥဌာနမွ သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္အတူ သြက္ေသာ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ သူတို႔ႏွင့္ စကားေျပာဆိုၿပီး လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုလုံးတြင္ လိုက္ၿပီး လမ္းၫႊန္ေပးကာ ေလွ်ာက္လႊာတင္ပစၥည္းမ်ား၊ မွတ္ပုံတင္ျခင္း၊ အခြန္အေကာက္ေရးရာ စသည္တို႔ကို အတိုင္ပင္ခံရန္ ကူညီေပးပါသည္။ ထိုေန႔တြင္ ေလွ်ာက္လႊာတင္ရာ၌ ႀကဳံေတြ႕ေသာ ျပႆနာအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ေျဖရွင္းခဲ့ၾကပါသည္။

Lizzan Latif သည္ ဖင္လန္ႏိုင္ငံက ကုန္သည္တစ္ဦး ျဖစ္၍ ကူမင္းတြင္ ေကာင္းမြန္ေသာ ေနထိုင္မႈပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ လြတ္လပ္ေသာ ကုန္သြယ္ေရးစမ္းသပ္ဇုန္ ကူမင္းဧရိယာအပိုင္း (ကူမင္းစီးပြားေရးႏွင့္ နည္းပညာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဇုန္နယ္) ၏ ဦးစားေပး သက္သာလြယ္ကူေသာ မူဝါဒမ်ားေၾကာင့္ သူသည္ ကူမင္းတြင္ အႏုပညာ စီမံခန႔္ခြဲေရး ကုမၸဏီတစ္ခုကို ဖြင့္လွစ္ရန္ ႀကံ႐ြယ္ထားသည္။

“ဒီမွာရွိ ဝန္ေဆာင္မႈနဲ႔ အြန္လိုင္းပလက္ေဖာင္းက အရမ္းေကာင္းပါတယ္။ ပစၥည္းေတြ ျပည့္စုံရင္ လုပ္ငန္းလိုင္စင္ကို တစ္ရက္အတြင္း ၿပီးဆံုးေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မွာပါ” ဟု Bagherသည္ အလႈိက္တလွဲ ျဖစ္မိသည္။

၎သည္ လြတ္လပ္ေသာ ကုန္သြယ္ေရးစမ္းသပ္ဇုန္ ကူမင္းဧရိယာအပိုင္း အေထြေထြ ဝန္ေဆာင္မႈစင္တာရွိ ဌာနအသီးသီးမွာ အရည္အေသြး ေကာင္းမြန္းေသာ စီးပြားေရးပတ္ဝန္းက်င္ကို အတူတကြ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ ဖန္တီးေသာ အတိအက် ထင္ဟပ္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ကိုဗစ္-၁၉ အဆုတ္ေရာင္ေရာဂါ ျဖစ္ပြားကတည္းက အေထြေထြ ဝန္ေဆာင္မႈစင္တာသည္ “ေအာက္ေျခသို႔ အခြင့္အာဏာအခ်ိဳ႕ လႊဲအပ္ေပးျခင္း၊ ဆန္းသစ္တီထြင္စြာ ၾကပ္မတ္အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္း၊ ဝန္ေဆာင္မႈ ပိုမို ေကာင္းမြန္ေစျခင္း” ဟူေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးစနစ္ကို နက္ရႈိင္းစြာ အဆက္မျပတ္ လုပ္ေဆာင္၍ စီးပြားေရးပတ္ဝန္းက်င္ ေကာင္းမြန္ေစေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ၿပီး ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ အမ်ားျပည္သူမ်ားကုိ လာေရာက္သည့္အႀကိမ္၊ ေစာင့္သည့္အခ်ိန္ႏွင့္ ေပးအပ္သည့္ပစၥည္း ေလ်ာ့နည္းေစကာ အရည္အေသြး ေကာင္းမြန္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈျဖင့္ “အမ်ားဆုံး တစ္ႀကိမ္ လာေရာက္ျခင္း” ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကုိ အဆက္မျပတ္ ေရွ႕သို႔ တြန္းတင္သည္။

 

အယ္ဒီတာ: ခင္ခင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

214.73MMK

1 ယြမ္=214.73က်ပ္

မူေဆြဟြာ ေတာမႈိေရာင္းဝယ္ေရးစင္တာသည္ ယူနန္ျပည္နယ္ထြက္ေတာမႈိမ်ားကို ေတာေတာင္မွ ထမင္းစားစားပြဲအေပၚသို႔ ေရာက္ရွိရန္ ကူညီေပး