တ႐ုတ္ (ကူမင္း) ပညာမူပိုင္ခြင့္ ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေရးစင္တာသည္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ စစ္ေဆးလက္ခံျခင္းကုိ အတည္ျပဳခဲ့

2022-04-21 14:44 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

1

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ ကုိကုိေမာင္) ဧၿပီလ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ ပညာမူပုိင္ခြင့္ဦးစီဌာန၏ ကြၽမ္းက်င္သူ အဖြဲ႕သည္ တ႐ုတ္ (ကူမင္း) ပညာမူပိုင္ခြင့္ ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေရး စင္တာအတြက္ အြန္လိုင္းတြင္ စစ္ေဆး လက္ခံျခင္းအလုပ္ကုိ လုပ္ေဆာင္ၿပီးေနာက္ ဤစင္တာကို အတည္ျပဳေၾကာင္း ကြၽမ္းက်င္သူအဖြဲ႕ တစ္ညီတစ္ၫြတ္တည္း သေဘာတူညီခဲ့ၾကပါသည္။

2

ကူမင္းကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေရးစင္တာသည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ အေနာက္ေတာင္ပိုင္းတြင္ ပထမဆုံ ေဆာက္လုပ္ခြင့္ အတည္းျပဳကာ ပထမဆုံး ႏိုင္ငံေတာ္၏ လက္ခံမႈ ရရွိခဲ့ေသာ ၿမိဳ႕အဆင့္ ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေရးစင္တာ ျဖစ္ပါသည္။

3

ပထမဆု ႏွစ္ခု ရရွိျခင္းသည္ ကူမင္းၿမိဳ႕ ပညာမူပိုင္ခြင့္ ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းအတြက္ အဆင့္သစ္ တစ္ခုသို႔ ေရာက္ရွိ၍ ခရီစဥ္အသစ္တစ္ခု စတင္ေသာ လကၡဏာတစ္ရပ္ ျဖစ္ပါသည္။ ယူနန္ျပည္နယ္ အလယ္ပိုင္းတြင္ အေျခစိုက္ၿပီး ျပည္နယ္တစ္ခုလံုးကုိ ဗဟုိခ်က္မွ ျဖာထြက္၍ အေရွ႕ေတာင္အာရွထံသုိ႔ မ်က္ႏွာျပဳကာ ပညာမူပိုင္ခြင့္ ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေရး၊ ဝန္ေဆာင္မႈ၊ ဖလွယ္ေရး၊ ေလ့က်င့္ေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ ျပန႔္ပြားေစျခင္းစသည့္ စြမ္းေဆာင္ႏုိင္မႈ ပုိင္ဆုိင္ေသာ ဘက္စံုစင္တာတစ္ခု ျဖစ္ေပၚလာပါသည္။ ပညာမူပိုင္ခြင့္၏ ဖန္တီးျခင္း၊ အသံုးျပဳျခင္း၊ ကာကြယ္ေပးျခင္းႏွင့္ စီမံခန႔္ခြဲျခင္း "one-stop" စနစ္တက် ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးျခင္းျဖင့္ ကူမင္း လြတ္လပ္ေသာ ကုန္သြယ္ေရးဇုန္၏ ပညာမူပိုင္ခြင့္ ဝန္ေဆာင္မႈ အခ်က္အခ်ာအသစ္ကုိ တည္ေဆာက္မည္ျဖစ္၍ ဇီဝပတ္ဝန္းက်င္ကို အသစ္ထြင္ၿပီး ေကာင္းမြန္ေစကာ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား၏ အရည္အေသြးျမင့္ေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္ ေဒသအတြင္း ႏိုင္ငံတကာ ဗဟိုၿမိဳ႕ႀကီးမ်ား တည္ေဆာက္မႈအတြက္ ကူညီေပးပါသည္။


 

 

အယ္ဒီတာ: ခင္ခင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

214.73MMK

1 ယြမ္=214.73က်ပ္

မူေဆြဟြာ ေတာမႈိေရာင္းဝယ္ေရးစင္တာသည္ ယူနန္ျပည္နယ္ထြက္ေတာမႈိမ်ားကို ေတာေတာင္မွ ထမင္းစားစားပြဲအေပၚသို႔ ေရာက္ရွိရန္ ကူညီေပး