ကူမင္းဧရိယာအပုိင္း အခြန္ဌာနသည္ လုပ္ငန္းကုမ္ပဏီမ်ား၏ အခက္အခဲမ်ားကုိ ေျဖရွင္းေစရန္ အခြန္ႏွင့္ စရိတ္ေလွ်ာ့ေပး

2022-04-06 16:52 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ ကုိကုိေမာင္) ေပါင္းစပ္ပုံ အခြန္ပံ့ပိုးမႈမူဝါဒကို ေဆာင္႐ြက္ျခင္း၊ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ၿပီး အခက္အခဲမ်ား ေျဖရွင္းေစျခင္း စသည့္ မူဝါဒမ်ားကုိ ျပည့္စံုေစျခင္းတုိ႔ျဖင့္ တစ္ႏွစ္ပတ္လုံးတြင္ အယြမ္ ၂.၅ ထရီလီယံ အခြန္ျပန္ေပး၊ အခြန္ေလွ်ာ့မည္ဟု ခန႔္မွန္းထားေၾကာင္း ယခုႏွစ္ "အစိုးရ လုပ္ငန္းအစီရင္ခံစာ"ထဲတြင္ ေရးသားထားပါသည္။

5

တရုတ္(ယူနန္ျပည္နယ္) လြတ္လပ္ေသာ ကုန္သြယ္ေရးစမ္းသပ္ဇုန္ ကူမင္းဧရိယာအပုိင္း (ကူမင္းစီးပြားေရးႏွင့္ နည္းပညာ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးဇုန္နယ္) အခြန္ဌာနသည္ အြန္လိုင္းႏွင့္ ေအာ့ဖ္လိုင္း ဘက္စုံဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို တက္ႂကြစြာ ေပးၿပီး အခြန္ႏွင့္ အခေၾကးေငြမ်ား ေလွ်ာ့ခ်ေရး မူဝါဒကို ေဆာင္ရြက္က်င့္သံုးၿပီး အခြန္ေလွ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ ေပးျခင္း စသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ရင္ဆုိင္သည့္ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ပိတ္ဆို႔ခ်က္မ်ားကုိ လုပ္ငန္းကုမ္ပဏီမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ၾကပါသည္။

6

"တစ္ဦးမွတစ္ဦး" အမႈကိစၥကို ႀကိဳတင္ခ်ိန္ထားၿပီး ေဆာင္႐ြက္ေပးျခင္း၊ လူသိေစျခင္းႏွင့္ အႀကံဉာဏ္ေပးျခင္း၊ အခြန္ႏွင့္ စရိတ္ေလွ်ာ့ရန္ အထူးခန္းမကို တိုးခ်ဲ႕ျခင္းစသည့္ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ လုပ္ႏုိင္စြမ္း ေကာင္းမြန္ေသာ၊ ခိုင္မာေသာ မူဝါဒမ်ားရွိေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားကို ေ႐ြးခ်ယ္ၿပီး လုပ္ငန္း ကုမ္ပဏီမ်ားအတြက္ ျပည့္စံုေသာ ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးၿပီး အခက္အခဲမ်ားကုိ ထိေရာက္စြာ ေျဖရွင္းေပးကာ လက္ေတြ႕က်သည့္ ကိစၥမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေပးပါသည္။

အယ္ဒီတာ: ခင္ခင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

214.73MMK

1 ယြမ္=214.73က်ပ္

မူေဆြဟြာ ေတာမႈိေရာင္းဝယ္ေရးစင္တာသည္ ယူနန္ျပည္နယ္ထြက္ေတာမႈိမ်ားကို ေတာေတာင္မွ ထမင္းစားစားပြဲအေပၚသို႔ ေရာက္ရွိရန္ ကူညီေပး