လြတ္လပ္ေသာကုန္သြယ္မႈစမ္းသပ္မႈဇုန္ ကူမင္းဧရိယာအပိုင္းသည္ ကုန္းတြင္းပိုင္းကို ပူေပါင္းၿပီး ေတာင္ဘက္သို႔ ဆိုက္ေရာက္

2022-03-16 13:21 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

1003087

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ မ်ဳိးသူဇာေၾကာ့) ၂၀၂၁ ခုႏွစ္တြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရး တံခါးဖြင့္ျခင္း၏ အေရးႀကီးေသာျဖစ္ရပ္မ်ားထဲ၌ တ႐ုတ္-လာအို ရထားလမ္း ဖြင့္လွစ္ျခင္းသည္ အေရးပါေသာ အရပ္တစ္ရပ္ ျဖစ္ပါသည္။ တ႐ုတ္-လာအို ရထားလမ္း ဆက္သြယ္ေရးကို အားထား၍ ကူမင္းႏွင့္ ယူနန္ျပည္နယ္ တံခါးဖြင့္ျခင္း၏ “ျပတင္းေပါက္” အျဖစ္ တ႐ုတ္ (ယူနန္ျပည္နယ္) လြတ္လပ္ေသာကုန္သြယ္ေရး စမ္းသပ္ဇုန္ ကူမင္းဧရိယာအပိုင္းသည္ “နယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္” တံခါးဖြင့္ျခင္းအေပၚ အေျခခံ၍ “ေပ်ာ့ဆက္သြယ္ေရး”ကို ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိသည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ရထားလမ္း လ်န္ႀကီ ၀မ္ၾကားယင္ဗဟိုဘူတာ႐ုံကို မွီခို၍ ကူမင္းဧရိယာအပိုင္းသည္ ဂ်င္းက်န္းပုိင္ဧရိယာအပိုင္း၊ က်ီနန္ဧရိယာအပိုင္း၊ ခ်င္းကြၽန္းေကာင္ဧရိယာအပိုင္းစသည္ျဖင့္ နီေနာင္ဧရိယာအပိုင္းမ်ားႏွင့္ လက္တြဲကာ ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ ဇုန္နယ္သစ္၊ အေထြေထြအခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ဇုန္နယ္၊ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရးဇုန္နယ္စသည့္ တံခါးဖြင့္ျခင္းပလက္ေဖာင္းမ်ားကို ပူေပါင္းၿပီး အေရွ႕ႏွင့္အေနာက္ အလုပ္တာဝန္ခြဲေဝျခင္း၊ ေျမာက္ႏွင့္ေတာင္ အားသာခ်က္ကို ယူ၍ အားနည္းခ်က္ကို ျဖည့္ျခင္း၊ ျပည္တြင္းျပည္ပ တက္ညီလက္ညီျခင္း၊ အျပန္အလွန္ အခ်င္းခ်င္း နီးနီးကပ္ကပ္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ျခင္း၏ ပူေပါင္းေရးစနစ္ကို အားသြန္ခြန္စိုက္ ထူေထာင္ထားသည္ ျဖစ္ေၾကာင္း တ႐ုတ္ (ယူနန္ျပည္နယ္) လြတ္လပ္ေသာကုန္သြယ္ေရးစမ္းသပ္ဇုန္ ကူမင္းဧရိယာအပိုင္း စနစ္အဆန္းထြင္မႈဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး တုံက်ားသည္ မိတ္ဆက္ေျပာဆိုခဲ့ပါသည္။
တ႐ုတ္-လာအို ရထားလမ္း ဖြံ႕ၿဖိဳးအက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေအာင္ တူးေဖာ္အသုံးျပဳျခင္းကို ဗဟိုျပဳ၍ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ကူမင္းဧရိယာအပိုင္းသည္ ေပါက္ေရာက္ရာလမ္း စီးပြားေရး တည္ေဆာက္ျခင္းကို စတင္အားျဖည့္ေပး၍ တ႐ုတ္-လာအို ရထားလမ္းႏွင့္ က်ီနန္ဧရိယာအပိုင္းမွာ ဂ်ပန္၊ ေတာင္ကိုရီးယား နယ္နိမိတ္ခ်င္းဆက္စပ္ျခင္း၊ ကူမင္းဧရိယာအပိုင္းမွာ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ အားသာခ်က္ကို မွိခို၍ ဂ်ပန္၊ ေတာင္ကိုရီးယား၊ ေတာင္အာရွႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွသို႔ မ်က္ႏွာမူေသာ ႏိုင္ငံတကာ RCEP ဆိုင္ရာ ကုန္သြယ္ေရးစည္းကမ္းမ်ား သုေတသနလုပ္ငန္းကို ပူးတြဲျမႇင့္တင္ၿပီး အေရွ႕အာရွာႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွကို ျဖာထြက္ျခင္း၊ ဂ်ပန္၊ ေတာင္ကိုရီးယား၊ အေရွ႕ေျမာက္အာရွတို႔ႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ ေႏွင္းႀကိဳးျဖစ္လာမည္။ ကုန္ပစၥည္းမ်ား အဝင္အထြက္ သတ္မွတ္ေပးေသာ တရားဝင္ကာလ ျမႇင့္တင္ေစရန္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ ေဆာင္႐ြက္ၿပီး၊ “ႀကိဳတင္ စာတမ္းတင္ျပျခင္း” “ႏွစ္လွမ္းႏွင့္ စာတမ္းတင္ျပျခင္း” “ေလေၾကာင္း၌ စစ္ေဆးၿပီး ကုန္း၌ ခ်ထားျခင္း”စသည့္ သြက္လက္ဖ်တ္လတ္ေသာ စာတမ္းတင္ျပေရးစနစ္မ်ားကို စူးစမ္းရွာဖြာေဆာင္႐ြက္ၿပီး တ႐ုတ္-လာအို ရထားလမ္းတစ္ေလွ်ာက္ အေကာက္ေတာ္ဌာန ဖလွယ္ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ တိုးျမႇင့္ေပး၍ ႏိုင္ငံတကာ ရထားလမ္း၏ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး သက္သာလြယ္ကူေသာ အရည္အခ်င္းကို ျမႇင့္တင္ေပးမည္။ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ ကုန္စည္ပို႔ေဆာင္ေရး ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈကို နက္ရႈိင္းတာရွည္စြာ ေဆာင္႐ြက္ၿပီး လြတ္လပ္ေသာကုန္သြယ္ေရး စမ္းသပ္ဇုန္ အသီးသီးကို ပူးေပါင္း၍ “တ႐ုတ္-လာအို ရထားလမ္း ႏိုင္ငံတကာ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး စြမ္းေဆာင္ရည္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရး မဟာမိတ္အဖြဲ႕”ကို ပူးတြဲဖြင့္လွစ္၍ ဥပမာအားျဖင့္ ရထားလမ္း သင္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ေငြရင္းစုေဆာင္းျခင္းပလက္ေဖာင္းကို က်ီနန္ဧရိယာအပိုင္းႏွင့္ စူးစမ္းရွာေဖြတည္ေထာင္ၿပီး နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ ဖလွယ္ေရာင္းဝယ္ကုန္သြယ္မႈမွာ ကုန္ပစၥည္းအဝင္အထြက္ ႀကီးၾကပ္မႈ၊ ႏိုင္ငံျခားေငြစရင္းရွင္းျခင္း၊ သတင္းအခ်က္အလက္ ကုန္စည္ပို႔ေဆာင္ေရးစသည့္ နယ္ပယ္မ်ားတြင္ အဆန္းထြင္လမ္းေၾကာင္းကို ပူးတြဲျမႇင့္တင္မည္ဟူ၍ တုံက်ားသည္ မိတ္ဆက္ေျပာဆိုခဲ့ပါသည္။

အယ္ဒီတာ: ကုိကုိေမာင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: XuTing
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

214.73MMK

1 ယြမ္=214.73က်ပ္

မူေဆြဟြာ ေတာမႈိေရာင္းဝယ္ေရးစင္တာသည္ ယူနန္ျပည္နယ္ထြက္ေတာမႈိမ်ားကို ေတာေတာင္မွ ထမင္းစားစားပြဲအေပၚသို႔ ေရာက္ရွိရန္ ကူညီေပး