ကူမင္းဧရိယာအပိုင္းသည္ လုပ္ငန္းခြင္ျပန္လက္ေဆာင္အထုတ္ စီစဥ္၍ ေက်းလက္အလုပ္သမားမ်ား အလုပ္ရရွိရန္ အကူအညီေပး

2022-02-23 19:53 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ ခင္ခင္) အလုပ္အကိုင္ တည္ၿငိမ္ျခင္းႏွင့္ အာမခံခ်က္ရွိေစျခင္းဟူေသာ စီမံခန႔္ခြဲခ်က္ကို နက္ရႈိင္းစြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ၂၀၂၂ ခုႏွစ္၌ တ႐ုတ္ (ယူနန္ျပည္နယ္) လြတ္လပ္ေသာကုန္သြယ္ေရး စမ္းသပ္ဇုန္ ကူမင္းဧရိယာအပိုင္း (ကူမင္းစီးပြားေရးႏွင့္ နည္းပညာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဇုန္နယ္)သည္ လုပ္ငန္းခြင္တည္ၿငိမ္ျခင္း၊ ႀကီးၾကပ္စစ္ေဆးျခင္း၊ အလုပ္သမား သယ္ယူပို႔ေဆာင္ျခင္းစသည့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို အစြမ္းကုန္ က်င္းပၾက၍ ေက်းလက္အလုပ္သမားမ်ားသည္ အလုပ္ကို ေ႐ႊ႕ေျပာင္းလုပ္ကိုင္ရာတြင္ အလုပ္အကိုင္ အရည္အေသြးႏွင့္ ထိေရာက္မႈ ျမႇင့္တင္ရန္ စြမ္းေဆာင္ေပးပါမည္။

985911

အလုပ္သမား အိမ္ျပန္ေရာက္တိုင္း ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းအလုပ္ကို ေကာင္းစြာ လုပ္ၿပီး အလုပ္အကိုင္ေပၚလစီ၏ ဝါသျဖန႔္သူ ျဖစ္လာ၍ လုပ္ငန္းခြင္သို႔ အခမဲ့ျပန္ေရာက္ရန္အတြက္ "အထူးကားႏွင့္ မီးရထား"မ်ားကို စီစဥ္ေပးကာ အလုပ္အကိုင္ လမ္းေၾကာင္းမ်ားကို ဘက္စုံစြာ တိုးခ်ဲ႕ေပးပါသည္။ ေနာက္တစ္လွမ္းအေနျဖင့္ လြတ္လပ္ေသာကုန္သြယ္ေရး စမ္းသပ္ဇုန္ ကူမင္းဧရိယာအပိုင္း (ကူမင္းစီးပြားေရးႏွင့္ နည္းပညာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဇုန္နယ္)သည္ အလုပ္သမား ေခၚယူသိမ္းသြင္းျခင္းဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ဆက္လက္စုေဆာင္းထုတ္ျပန္ၿပီး အထူးလႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ဆက္လက္ဆင္ႏႊဲၾက၍ အလုပ္အကိုင္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းလုပ္ေဆာင္ရာတြင္ အလုပ္သမား ထြက္ေသာေနရာႏွင့္ ဝင္ေသာေနရာအခ်င္းခ်င္း တိက်စြာ ခ်ိတ္ဆက္ေစကာ ပိုမ်ားေသာ ေက်းလက္အလုပ္သမားမ်ားကို အလုပ္ေ႐ႊ႕ေျပာင္းလုပ္ကိုင္ေစရန္ ေခၚေဆာင္ၿပီးေနာက္ မ်ားျပားေသာ အလုပ္သမားမ်ား၏ ခ်မ္းသာမႈ၊ ေပ်ာ္႐ႊင္မႈႏွင့္ လုံၿခဳံမႈတို႔ကို ထိေရာက္တိက်စြာ တိုးျမႇင့္ေပးၾကပါသည္။

985914

အယ္ဒီတာ: မ်ဳိးသူဇာေၾကာ့ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

214.73MMK

1 ယြမ္=214.73က်ပ္

မူေဆြဟြာ ေတာမႈိေရာင္းဝယ္ေရးစင္တာသည္ ယူနန္ျပည္နယ္ထြက္ေတာမႈိမ်ားကို ေတာေတာင္မွ ထမင္းစားစားပြဲအေပၚသို႔ ေရာက္ရွိရန္ ကူညီေပး