ပိုင္မာဆီးႏွင္းေတာင္ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ သဘာဝထိန္းသိမ္းေရးဇုန္သည္ ယူနန္ေ႐ႊျခည္ေမြးေမ်ာက္၏ သုခေျမျဖစ္

2022-02-18 10:56 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ မ်ဳိးသူဇာေၾကာ့) ပိုင္မာဆီးႏွင္းေတာင္ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ သဘာဝထိန္းသိမ္းေရးဇုန္သည္ တီခ်င့္ တိဗက္ လူမ်ိဳး ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရျပည္နယ္ခြဲရွိ ကမာၻ႔သဘာဝအေမြအႏွစ္ ျဖစ္ေသာ“ႏုက်န္းျမစ္၊ ဂ်င္ရွာျမစ္ႏွင့္ လန္ခ်န္းျမစ္ သုံးျမစ္ ယွဥ္တြဲစီးျခင္း"၏ အျမဳေတ အတြင္းပိုင္းေဒသ၌ တည္ရွိ၍ ဂ်င္ရွာျမစ္ႏွင့္ လန္ခ်န္းျမစ္တို႔ကို ျဖတ္ေက်ာ္ၿပီးစုစုေပါင္း ဧရိယာ ၂၈၁၆၄၀ စတုရန္းကီလိုမီတာရွိၿပီး အဓိကအားျဖင့္ ယူနန္ေ႐ႊျခည္ေမြးေမ်ာက္၊ ရွားပါးေတာ႐ိုင္းတိရိစာၦန္မ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏နား ေနေနရာ သစ္ေတာဇီဝလကၡဏာစနစ္၊ plates collision ဇုန္စသည့္ ဘူမိေဗဒဆိုင္ရာ အေမြအႏွစ္မ်ားသည္ အဓိက ကာကြယ္ ေရးအရာဝတၳဳမ်ားျဖစ္သည္။

ထိန္းသိမ္းေရးဇုန္သည္ ၁၉၈၃ ခုႏွစ္တြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး ယခုအခါ ကမာၻ႔အႀကီးဆုံး ယူနန္ေ႐ႊျခည္ေမႊ ေမ်ာက္ထိန္း သိမ္းေရးဇုန္၊ ယူနန္ေ႐ႊျခည္ ေမႊေမ်ာက္ကို ေလ့လာရန္အတြက္ ပထမဆုံးေ႐ြးခ်ယ္မႈ၊ ဖားထင္း ရႉးပင္မ်ိဳးစိတ္မ်ား စုစည္းရာ ေနရာကိုလည္း ျဖစ္လာသည္။ သဘာဝထိန္းသိမ္းေရးဇုန္၏ ဇီဝလကၡဏာတည္ ေနရာမွာ အလြန္အေရးႀကီး၍ တစ္ကမာၻ႔လုံး နာမည္ေက်ာ္ေသာ ဇီဝမ်ိဳးစုံမ်ိဳးကြဲေဒသ ၃၄ ခုထဲမွ တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။

ထိန္းသိမ္းေရးဇုန္ ထည္ေထာင္ျခင္းအစတြင္ ယူနန္ေ႐ႊျခည္ေမြးေမ်ာက္၏ အေရအတြက္သည္ အေကာင္ ၅၀၀ ထက္နည္းမည္ ဟု ခန႔္မွန္းရခဲ့ၿပီး၊ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္တြင္ စုံစမ္းျခင္းအရ အေကာင္ ၈၀၀ မွ ၁၀၀၀ သို႔ ရွိခဲ့ၿပီး၊ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္တြင္ အေကာင္ ၁၂၀၀ ေလာက္ရွိခဲ့ၿပီး၊ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ ႀကီးၾကပ္တိုင္းတာျခင္းအရ အေကာင္ ၁၅၀၀ ေလာက္ရွိခဲ့ပါသည္။ ယခုတြင္ ထိန္းသိမ္းေရး ဇုန္ထဲ၌ ယူနန္ေ႐ႊျခည္ေမြးေမ်ာက္၏ အေရအတြက္မွာ အေကာင္ ၂၃၀၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး တစ္ႏိုင္ငံလုံး ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ ရွိၿပီး မ်ိဳးႏြယ္စုအေရအတြက္ ျဖည္းျဖည္းႏွင့္မွန္မွန္ တိုးမ်ားလာသည္။

1645151146(1)

အယ္ဒီတာ: ကုိကုိေမာင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

214.73MMK

1 ယြမ္=214.73က်ပ္

မူေဆြဟြာ ေတာမႈိေရာင္းဝယ္ေရးစင္တာသည္ ယူနန္ျပည္နယ္ထြက္ေတာမႈိမ်ားကို ေတာေတာင္မွ ထမင္းစားစားပြဲအေပၚသို႔ ေရာက္ရွိရန္ ကူညီေပး