ကူမင္းဧရိယာအပိုင္းသည္ လာေရာက္ေသာ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈအတြက္ အထူးလုပ္ငန္းျပတင္းေပါက္ကို စီစဥ္

2022-01-25 11:49 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ မ်ဳိးသူဇာေၾကာ့) အခုတေလာ လြတ္လပ္ေသာကုန္သြယ္ေရး စမ္းသပ္ဇုန္ ကူမင္းဧရိယာအပိုင္း အေထြေထြဝန္ေဆာင္မႈစင္တာတြင္ စီစဥ္ထားသည့္ ျပည္နယ္တစ္ခုလုံး ပထမဆုံး “တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္ေသာ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈအတြက္ အထူးလုပ္ငန္းျပတင္းေပါက္”သည္ လုပ္ငန္းမ်ားကို အေထြေထြ လက္ခံ၍စစ္ေဆးရၿပီး တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္ေသာ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္၊ အလုပ္လုပ္ကိုင္ရန္ႏွင့္ မွီတင္းေနထိုင္ခြင့္ျပဳရန္အတြက္ တစ္ေနရာတည္းတြင္ ေဆာင္႐ြကႏိုင္ၿပီး မူလအလုပ္ရက္ ၁၀ ရက္ ေဆာင္႐ြက္ၿပီးစီးေသာ ကိစၥရပ္ အခု အလုပ္ရက္ ၃ ရက္သို႔ ေလွ်ာ့ပစ္ခဲ့ၿပီး “လြတ္လပ္ေသာ ကုန္သြယ္ေရး အျမန္ႏႈန္း”တစ္ရပ္ကို ထည့္သြင္းခဲ့သည္ျဖစ္ေၾကာင္း တ႐ုတ္(ယူနန္ျပည္နယ္) လြတ္လပ္ေသာကုန္သြယ္ေရး စမ္းသပ္ဇုန္ ကူမင္းဧရိယာအပိုင္း (ကူမင္း စီးပြားေရးႏွင့္ နည္းပညာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဇုန္နယ္) မွ သိရွိခဲ့ပါသည္။

“အထူးလုပ္ငန္းျပတင္းေပါက္”မွာ ႏိုင္ငံျခားကုန္သည္မ်ား ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံလုပ္ငန္းကုမၸဏီ တည္ေထာင္ျခင္း၊ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္ေသာ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား အလုပ္လုပ္ကိုင္ခြင့္၊ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္ေသာ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား မွီတင္းေနထိုင္ခြင့္ စစ္ေဆးအတည္ျပဳကိစၥရပ္ ၃ ရပ္ကို ေပါင္းစပ္သည္။ ျပင္ပအတြက္ ေပါင္းစည္းဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးၿပီး ျပတင္းေပါက္တစ္ခုတည္း လုပ္ငန္းမ်ားလက္ခံျခင္းႏွင့္ ေထာက္ခံစာေပးပို႔ျခင္း၊ အတြင္းတြင္ ယွဥ္ဆက္စစ္ေဆးအတည္ျပဳၿပီး ကန႔္သတ္ထားေသာ အခ်ိန္တြင္း ေဆာင္႐ြက္ၿပီးစီးသည္။

ေနာက္ေနာင္တြင္ အေထြေထြဝန္ေဆာင္မႈစင္တာ ႏိုင္ငံတကာေရးရာဝန္ေဆာင္မႈ အေထြေထြ ျပတင္းေပါက္၊လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးစီမံခန႔္ခြဲမႈ ၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဌာနအရင္းအျမစ္ကို ေပါင္းစပ္ၿပီး တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔လာေရာက္ေသာ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား ကိစၥရပ္ တစ္ေနရာတည္းတြင္ ေဆာင္႐က္ႏိုင္ေသာဝန္ေဆာင္မႈစြမ္းရည္ကို တာရွည္စြာ ျမႇင့္တင္ေပး၍ ႏိုင္ငံျခားလူခြၽန္မ်ား ကူမင္းၿမိဳ႕တြင္ ဖြံၿဖိဳးတိုးတက္သည့္အတြက္ ပိုမိုအဆင္ေျပေစရန္ ေထာက္ပံ့ေပးၿပီး ႏိုင္ငံတကာ ပထမတန္း ကိုက္ညီေသာ စီးပြားေရးပတ္ဝန္းက်င္ကို ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ ဖန္တီးလိမ့္မည္။

အယ္ဒီတာ: ကုိကုိေမာင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: XuTing
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

214.73MMK

1 ယြမ္=214.73က်ပ္

Huawei ဒစ္ဂ်စ္ဒယ္စီးပြားေရး ဆန္းသစ္တီထြင္မႈစင္တာကို ကူမင္းစီးပြားေရးႏွင့္ နည္းပညာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဇုန္နယ္တြင္ ထူေထာင္ခဲ့