တိန္က်ံဳးနယ္သစ္ႏွင့္ ကူမင္းဧရိယာအပိုင္းတုိ႔သည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း တြင္က်ယ္ေအာင္ တြန္းေဆာ္

2022-01-14 16:08 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ မ်ဳိးသူဇာေၾကာ့)အခုတေလာ တိန္က်ံဳးနယ္သစ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး စစ္ေဆးအတည္ျပဳလုပ္ငန္း ဦးစီးဌာနႏွင့္ တရုတ္ (ယူနန္) လြတ္လပ္ေသာကုန္သြယ္ေရး စမ္းသပ္ဇုန္ ကူမင္းဧရိယာအပိုင္း (ကူမင္း စီးပြားေရးႏွင့္ နည္းပညာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဇုန္နယ္) အုပ္ခ်ဳပ္ေရး စစ္ေဆးအတည္ျပဳလုပ္ငန္း ဦးစီးဌာန တို႔သည္ အစုိးရလုပ္ငန္းဆုိင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈအမႈကိစၥမ်ား “နယ္ျဖတ္ သုိ႔ေသာ္လည္း အကန႔္အသတ္မရွိ ေဆာင္႐ြက္ႏုိင္ရန္” ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရး သေဘာတူညီခ်က္ကို ေရးဆြဲခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ပါသည္။ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္သည္ ဤျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း တြင္က်ယ္ေအာင္ အားသြန္ခြန္စိုက္ တြန္းေဆာ္၍ လာမည့္ႏွစ္ ပထမႏွစ္ဝက္တြင္ ေဖာ္ေဆာင္ရန္ အစြမ္းကုန္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ၿပီး အေသးစားဝန္ေဆာင္မႈမ်ားျဖင့္ ေစ်းကြက္အတြင္း အေရာင္းအဝယ္ျပဳသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ လူပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ ႀကီးမားေသာ သက္ဝင္အားကို ႏႈိးေဆာ္မည္။

တိန္က်ံဳးနယ္သစ္မွ ကိစၥရပ္ ၃၅ ရပ္ႏွင့္ ကူမင္းဧရိယာအပိုင္းမွ ကိစၥရပ္ ၅၇ ရပ္ကုိ “နယ္ျဖတ္ သုိ႔ေသာ္လည္း အကန႔္အသတ္မရွိ ေဆာင္႐ြက္ႏုိင္ရန္” အေကာင္အထည္ေဖာ္ သည့္အတြက္ ပထမဦးဆုံး တက္ႂကြစြာ တြန္းေဆာ္မည္။ ၎အနက္ တိန္က်ံဳးနယ္သစ္မွ ကိစၥရပ္ ၃၅ ရပ္သည္ လုပ္ငန္းကုမၸဏီဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား ျဖစ္၍ ကူမင္းဧရိယာအပိုင္းမွ ကိစၥရပ္ ၅၇ ရပ္သည္ တစ္ဦးခ်င္းကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းကုမၸဏီကိစၥရပ္မ်ား ပါဝင္ပါသည္။ ဇုန္နယ္ႏွစ္ခု၏ အစုိးရလုပ္ငန္းဆုိင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈ တိုက္ခန္းေဆာင္ႀကီးထဲတြင္ ျပတင္းေပါက္ကိုလည္း အျပန္အလွန္ ထူေထာင္မည္။

ဇုန္နယ္ႏွစ္ခုသည္ အစုိးရလုပ္ငန္းဆုိင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈအမႈကိစၥမ်ား “နယ္ျဖတ္ သုိ႔ေသာ္လည္း အကန႔္အသတ္မရွိ ေဆာင္႐ြက္ႏုိင္ရန္” စုေပါင္းအားထုတ္ တြန္းအားေပးသည္မွာ “အစုိးရရံုးကုိ လူနည္းနည္းႏွင့္ အလုပ္တြင္က်ယ္ေအာင္လုပ္ၿပီး ေအာက္ ေျခသို႔ အခြင့္အာဏာအခ်ိဳ႕ လႊဲအပ္ေပးျခင္း၊ ၾကပ္မတ္အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းကုိ ဆန္းသစ္တီထြင္ၿပီး အားျဖည့္ေပးျခင္း၊ ဝန္ေဆာင္မႈ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစျခင္း” ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို တစ္ဆင့္တိုး၍ နက္႐ႈိင္းစြာ လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ ကုန္သြယ္ေရးပတ္ ဝန္းက်င္ ေကာင္းမြန္ေစၿပီး ျမႇင့္တင္ျခင္း၊ ၿမိဳ႕တြင္းရပ္ကြက္ ေပါင္းစပ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး မူေဘာင္ကုိ အေျခခံျပဳၿပီး ေရွ႕ေဆာင္စမ္းသပ္ၿပီး ေရွ႕ေျပးသည့္ ဇုန္နယ္သည္ အစုိးရလုပ္ငန္းဆုိင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈအမႈကိစၥမ်ား ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အယူအ ဆအသစ္မ်ားႏွင့္ စနစ္အသစ္မ်ားကို တက္ႂကြစြာ စူးစမ္းရွာေဖြသည့္ အဆန္းထြင္ေဆာင္႐ြက္ခ်က္ ျဖစ္၍ ယူနန္ျပည္ နယ္၊ ကူမင္းၿမိဳ႕တုိ႔သည္ ေဒသအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ အတားအဆီးမ်ားကို ခ်ိဳးဖ်က္ရန္ စူးစမ္းရွာေဖြ သည့္အတြက္၊ ေဒသစီးပြား ေရး အတြင္းလည္ပတ္ျခင္းကို တြန္းအားေပး သည့္အတြက္၊ ပူးတြဲေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ေဒသေပါင္းစပ္ျခင္းအားျဖင့္ ေဒသတြင္း အရည္အေသြးျမင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို ပူးတြဲကူညီပံ့ပိုးေပး သည့္အတြက္ အေတြ႕အႀကဳံမ်ားႏွင့္ နမူနာမ်ားကို တင္ျပမည္ ျဖစ္ပါသည္။

အယ္ဒီတာ: ခင္ခင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

214.73MMK

1 ယြမ္=214.73က်ပ္

Huawei ဒစ္ဂ်စ္ဒယ္စီးပြားေရး ဆန္းသစ္တီထြင္မႈစင္တာကို ကူမင္းစီးပြားေရးႏွင့္ နည္းပညာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဇုန္နယ္တြင္ ထူေထာင္ခဲ့