အခုေလာက ယူနန္ျပည္နယ္ ေပါင္းစန္းၿမိဳ႕ ခ်င္ဟြာဟိုင္ ႏိုင္ငံေတာ္ စိုစြတ္ေျမဥယ်ာဥ္ ထဲတြင္ ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ရန္ အလြန္ခက္ခဲေသာ ဧည့္သည္ငွက္မ်ား အတူတူစုစည္းၾကသည့္ ျမင္ကြင္းသည္ ေပၚထြက္လာပါသည္။ ဗ်ိဳင္းျဖဴ၊ Ciconia nigra ႏွင့္ Threskiornis melanocephalus မ်ားသည္ ဤစိုစြတ္ေျမထဲတြင္ အတူတူစုစည္းၾကပါသည္။