ေဆာင္းဦးစၿပီးေနာက္ ပုိမ်ားေသာ ငွက္ဧည့္သည္သည္ ယူနန္ ေပါင္စန္းၿမိဳ႕သုိ႔ ေဆာင္းရာသီကူးရန္ ေရႊ႕ေျပာင္းေရာက္ခဲ့သည္။ အကဲခတ္မွန္းဆျခင္းအရ ဗ်ဳိင္းညိဳ အေကာင္ ၆၀ ခန႔္ အခုတေလာ ေပါင္းစန္းသုိ႔ ပ်ံသန္းေရာက္၍ လယ္ခင္းထဲ၌ ကစားၿပီး အစာရွာလိုက္ နိမ့္ေသာေကာင္းကင္ယံတြင္ ခပ္ေၾကာ့ေၾကာ့ႏွင့္ ကခုန္လုိက္ ျမင့္ေသာေကာင္းကင္ယံတြင္ ပ်ံဝဲလုိက္ႏွင့္ ေဆာင္းရာသီမွ ေပါင္းစန္းအတြက္ ရွင္သန္တက္ႂကြေသာ သက္ရွိစြမ္းအား ပါလာသည္။