တုပ္နန္သည္ တစ္ႏိုင္ငံလုံး ေက်းလက္အထူးလုပ္ငန္းရွိၿပီး စုစုေပါင္းဥစၥာပစၥည္း ယြမ္သန္းတစ္ရာေက်ာ္သည့္ ေက်းရြာစာရင္းထဲသုိ႔ အေ႐ြးခံ

2021-11-11 16:43 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ မ်ဳိးသူဇာေၾကာ့) အခုတေလာ တရုတ္ႏုိင္ငံ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ေက်းလက္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာနသည္ “၂၀၂၁ခုႏွစ္ တစ္ႏိုင္ငံလုံး ေက်းလက္အထူးလုပ္ငန္းရွိၿပီး စုစုေပါင္းဥစၥာပစၥည္း ယြန္တစ္ဘီလ်ံေက်ာ္သည့္ ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ယြမ္သန္းတစ္ရာေက်ာ္သည့္ ေက်းရြာစာရင္း” ကို ထုတ္ျပန္ေက်ညာ၍ တစ္ႏိုင္ငံလုံး ေက်းလက္အထူးလုပ္ငန္းရွိၿပီး စုစုေပါင္းဥစၥာပစၥည္း ယြန္တစ္ဘီလ်ံေက်ာ္သည့္ ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ယြမ္သန္းတစ္ရာေက်ာ္သည့္ ေက်းရြာ ၄၂၇ ခုကို ေ႐ြးခ်ယ္မိတ္ဆက္ၿပီး အမ်ားျပည္သူတို႔အား တရားဝင္ အေၾကာင္းၾကား အသိေပး၍ ၎အနက္ ခ်မ္ကြမ္ရပ္ကြက္ တုပ္နန္႐ြာကုိ ပါဝင္ထားခဲ့ပါသည္။

သစၥာပန္းတစ္ခုိင္မွ စုစုေပါင္းဥစၥာပစၥည္း ယြမ္သန္းတစ္ရာေက်ာ္သည့္ ေက်းရြာသို႔အထိ တုပ္နန္သည္ အာကာေျပာင္းျပန္ ေျမေမွာက္လန္သည့္ အေျပာင္းအလဲမ်ားကို ေတြ႕ဖူးၾကံဳဖူး ခဲ့ပါသည္။ ၁၉၈၃ ခုႏွစ္တြင္ တုပ္နန္႐ြာသူ႐ြာသားမ်ား၏ ပထမအကုိင္ သစၥာပန္းသည္ ဟင္းသီးဟင္း႐ြက္မ်ားထက္ ပိုမ်ားေသာ ေစ်းျဖင့္ ေရာင္းခ်ၿပီးေနာက္ တုပ္နန္႐ြာသူ႐ြာသားမ်ားသည္ ကုန္စည္အျဖစ္ ပန္းမ်ားကို စတင္စိုက္ပ်ိဳး ခဲ့ၾကပါသည္။ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္အထိ ၇၄ မို က်ယ္ဝန္းေသာ တုပ္နန္ ပန္းေရာင္းဝယ္ေရးေဈးကြက္ကို တည္ေဆာက္ၿပီးေျမာက္ၿပီးဆံုး ခဲ့ပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ တုပ္နန္သည္ “ကုမၸဏီ၊ လယ္သမားႏွင့္ အေျခခံစခန္း”ဟူေသာ လုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး နည္းလမ္းကို ေရွ႕ေဆာင္ေရွ႕႐ြက္ က်င့္သံုး၍ တုပ္နန္႐ြာသူ႐ြာသားမ်ားသည္ စိုက္ပ်ိဳးေရးအတိုင္းအတာကို တိုးခ်ဲ႕ရန္အတြက္ အျပင္ထြက္ၿပီး ပန္းကုန္သည္မ်ား၊ ပန္းကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ပြဲစားမ်ားသည္ တုပ္နန္တြင္ အၿမဲတမ္းေနထိုင္ၿပီး တုပ္နန္သည္ အတြင္းဆက္သြယ္ၿပီး အျပင္ဆန႔္တန္းေသာေၾကာင့္ တစ္ႏိုင္ငံလုံး နာမည္ေက်ာ္ၾကားသည့္ “ပန္းၿမိဳ႕ေတာ္” ျဖစ္လာခဲ့ပါသည္။

ႏွစ္ ၃၀ ေက်ာ္ေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ျခင္းႏွင့္ တုပ္နန္မိုးဆန္းပန္း၏ ေရာင္းဝယ္ေရးပမာဏ၊ ေရာင္းဝယ္ေရးေငြေၾကးပမာဏ၊ လက္ငင္းေငြပမာဏ၊ ေရာင္းဝယ္ေရးလူဦးရည္ႏွင့္ ပို႔ကုန္ေငြေၾကးပမာဏတို႔သည္ တစ္ႏိုင္ငံလုံး အမ်ားဆံုးသည္ ၂၃ ႏွစ္ဆက္တိုက္ ျဖစ္ေနၿပီး ယခု အာရွ ပထမဦးဆံုးႏွင့္ ကမာၻ႔ ဒုတိယအႀကီးဆံုးေသာ ပန္းေရာင္းဝယ္ေရးစင္တာ ျဖစ္လာခဲ့ပါၿပီ။

ႏွစ္ေပါင္းအမ်ားအျပားအတြင္း တုပ္နန္သည္ ၿမိဳ႕ျပတည္ေဆာက္မႈႏွင့္ တိန္ခ်ီးေရကန္ ျပဳျပင္ျခင္းတို႔ကို ဗဟိုျပဳ၍ ပန္းစိုက္ပ်ိဳးေရးစလုံးကို အျပင္သို႔ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ၿပီး ရႈခင္းရႈကြက္ေဖာ္ ပန္းအံုးစုိက္ ပန္းမန္ေဂဟဥယ်ာဥ္ကို တည္ေဆာက္ၿပီး၍ ပန္းစိုက္သူမ်ားသည္ ပန္းစိုက္ျခင္းႏွင့္ ပန္းေရာင္းျခင္းမွ ပြဲစား၊ ကုန္စည္ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ကုန္စည္ထုပ္ပိုးျခင္းလုပ္ငန္းသို႔ ေျပာင္းလဲလုပ္ေဆာင္ၿပီး ပန္းမန္လုပ္ငန္းသည္ ၿမိဳင္ၿမိဳင္ဆိုင္ဆိုင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာ ခဲ့ပါသည္။ စာရင္းအင္း အခ်က္အလက္မ်ားအရ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ တုပ္နန္႐ြာ၏ စုစုေပါင္းထြက္ကုန္တန္ဖုိးသည္ ယြမ္ ၁၂၂.၉၉၃ သန္းရရွိၿပီး ေက်း႐ြာ၏ စုစုေပါင္းဝင္ေငြသည္ အယြမ္ ၅၀ သန္း ရရွိခဲ့ပါသည္။

အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

214.73MMK

1 ယြမ္=214.73က်ပ္