ေပါင္ဖုန္းစုိစြတ္ေျမႏွင့္ ဖူလီကံုးတုိ႔သည္ ၂၅ ရက္ေန႔မွစ၍ ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားမ်ားအတြက္ အခမဲ့ ဖြင့္လွစ္ေပးမည္

2021-10-27 11:05 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

1310261411_16348656927221n

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ ကုိကုိေမာင္) COP15 ဆိုင္ရာ အခန္းျပင္မွ လည္ပတ္ၾကည့္ရႈျခင္းႏွင့္ ျပသရာေနရာျဖစ္သည့္ ကြမ္းတုရပ္ကြက္ ေပါင္ဖုန္းစိုစြတ္ေျမႏွင့္ ဖူလီကုံးတို႔သည္ အမ်ားျပည္သူမ်ားအား ေအာက္တိုဘာလ ၂၅ရက္ေန႔မွ ႏိုဝင္ဘာလ ၇ ရက္ေန႔အထိ ဖြင့္လွစ္ေပးမည္ဟု သတင္းေထာက္သည္ ေအာက္တုိဘာလ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ COP15 ဆုိင္ရာ ယူနန္ျပည္နယ္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေရးရံုးမွ သိရွိရခဲ့ပါသည္။

ေပါင္ဖုန္းစုိစြတ္ေျမသည္ တိန္ခ်ီးကန္ကာကြယ္ေရးႏွင့္ ျပဳျပင္ေရးဆုိင္ရာ အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းမႈမ်ားကုိ ျပသၿပီး တိန္ခ်ီးကန္၏ သဘာဝအသြင္အျပင္၊ သဘာဝဂုဏ္သတိ၊ စုိစြတ္ေျမသန႔္စင္ေစျခင္းတုိ႔ကုိ ေဖာ္ျပေသာ ႐ႈခင္းသာရပ္ကြက္ ျဖစ္ကာ စီမံကိန္း၏ ရိယာအက်ယ္အဝန္းသည္ စုစုေပါင္း ၁၆၃၃.၈ မုိ ရွိပါသည္။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲၿပီး အဆင့္ျမႇင့္တင္ၿပီးမွ ေပါင္ဖုန္းစုိစြတ္ေျမတြင္ ယူနန္ေဒသခံ အပင္မ်ဳိးစိတ္ ၁၂ခုႏွင့္ အပင္ ၁၀၁မ်ဳိး စသည္တုိ႔ကုိ ျပသ ပုန္းလွ်ဳိးသည့္ ငွက္ၾကည့္စႀကႍကုိ တည္ေဆာက္ထားပါသည္။

1310261411_16348657194461n

ဖူလီကုံးသည္ ကူမင္းရုကဒဥယ်ာဥ္ အေနာက္ဘက္ဥယ်ာဥ္တြင္ တည္ရွိေနပါသည္။ တ႐ုတ္သိပၸံပညာတံခြန္အသင္း ကူမင္း႐ုကၡပင္သုေတသနဌာန ဖူလီကုံး မွန္လံုအိမ္အုပ္စုကုိ ဗဟုိခ်က္မျဖစ္ေသာ COP15 ဇီဝမ်ိဳးစုံမ်ိဳးကြဲမ်ား လက္ေတြ႕ေလ့လာခံစားမႈပန္းျခံတြင္ အဓိကမွန္လံုအိမ္၊ သစ္ခြပန္းျပတုိက္၊ အသားစားအပင္ျပတုိက္၊ ပြင့္မဲ့ပင္ျပတုိက္ႏွင့္ ျမက္ပင္သစ္ျပင္မ်ဳိးစံုျပတုိက္တုိ႔ကုိ ပါဝင္ ယခု ထူးျခားခ်က္ရွိအပင္ အမ်ဳိး ၂၅၀၀ ေက်ာ္ကုိ သိမ္းဆည္း အပင္ေပါမ်ားေသာေနရာ၏ ႂကြယ္ဝေသာ ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲမ်ားႏွင့္ ေဂဟ႐ႈခင္းမ်ားကုိ အျပည့္အဝ ျပသထားပါသည္။

ဖူလီကုံးႏွင့္ ေပါင္ဖုန္းစုိစြတ္ေျမတုိ႔သည္ တစ္ေန႔ ၉နာရီမွ ၁၇နာရီအထိ အခမဲ့ဖြင့္လွစ္မည္။ ေပါင္ဖုန္းစုိစြတ္ေျမ၏ ဗဟုိျပသရာေဒသ ၂၈၆ မုိသည္ အမ်ားျပည္သူမ်ားအား ဖြင့္လွစ္လူဦးေရ အကန္အသတ္မရွိပါ(ဝင္ေရာက္သည့္ လူဦးေရ ျပည့္ဝလွ်င္ စတင္ကန႔္သတ္မည္)။ ဖူလီကုံးမွန္လံုအိမ္အုပ္စုမွ ပြင့္မဲ့ပင္ျပတုိက္၊ အဓိကမွန္လံုအိမ္၊ သစ္ခြပန္းျပတုိက္၊ အသားစားအပင္ျပတုိက္ႏွင့္ ျမက္ပင္သစ္ျပင္မ်ဳိးစံုျပတုိက္၏ ပထမထပ္သည္ ေအာ့ဖ္လုိင္းတြင္ အခ်ိန္ခြဲေဝၿပီး ႀကိဳတင္ခ်ိန္းထားျခင္းအားျဖင့္ အခမဲ့ ဖြင့္လွစ္မည္။ တစ္ေန႔ ၉နာရီ၊ ၁၀နာရီခြဲ၊ ၁၃နာရီခြဲ၊ ၁၅နာရီတုိ႔တြင္ လက္ေတြ႕ ႀကိဳတင္ခ်ိန္းထားႏုိင္အဆုိပါအခ်ိန္တြင္ လူအေယာက္ ၁၀၀သာ ခ်ိန္းထားႏုိင္ၿပီး တစ္ေန႔ စုစုေပါင္း လူအေယာက္ ၄၀၀ ဝင္ေရာက္ႏုိင္မည္။ ဖူလီကုံးမွန္လံုအိမ္အုပ္စု၏ အျပင္မွအစိတ္အပုိင္း၊ ျမက္ပင္သစ္ျပင္မ်ဳိးစံုျပတုိက္မွ ဒုတိယထပ္ရွိ ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲမ်ား စာအုပ္ားတုိ႔သုိ႔ ဝင္ေရာက္လွ်င္ လူဦးေရကန႔္သတ္ခ်က္ မရွိပါ။

အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

214.73MMK

1 ယြမ္=214.73က်ပ္