ကူမင္းဧရိယာအပုိင္းသည္ တုိင္းတစ္ပါးသုိ႔ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္ျခင္းႏွင့္ ျပည္ဝင္ျပည္ထြက္ခြင့္ လြယ္ကူေစသည့္ နည္းလမ္းမ်ားတင္ျပခဲ့

2021-10-25 09:57 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ ကုိကုိေမာင္) ကူမင္းဧရိယာအပုိင္းသည္ ဆုိင္းဘုတ္တပ္ၿပီးမွ ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း တုိင္းတစ္ပါးသုိ႔ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္ျခင္းႏွင့္ ျပည္ဝင္ျပည္ထြက္ခြင့္ဆုိင္ရာ သက္သာလြယ္ကူမႈရေစသည့္ ေပၚလစီႏွင့္ နည္းလမ္းမ်ားကုိ တင္ျပကာ ထူးခြၽန္ထက္ျမက္ေသာ ႏုိင္ငံျခားလူခြၽန္မ်ားကုိ ဆြဲေဆာင္လာၿပီး ႏုိင္ငံျခားဆုိင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈအဆင့္အတန္းကုိ တုိးျမႇင့္ခဲ့ပါသည္ဟု အခုတေလာ တရုတ္(ယူနန္ျပည္နယ္) လြတ္လပ္ေသာကုန္သြယ္ေရးစမ္းသပ္ဇုန္ ကူမင္းဧရိယာအပုိင္းမွ သိရွိရခဲ့ပါသည္။

ကူမင္းဧရိယာအပုိင္း၏ တည္ေဆာက္မႈကုိ အျပည့္အဝေထာက္ခံႏုိင္ရန္ ကူမင္းၿမိဳ႕ရဲဌာန လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးရံုးသည္ သက္သာလြယ္ကူမႈရေစသည့္ နည္းလမ္း ၁၀ ခုကုိ တင္ျပကာ မီမံခန႔္ခြဲေရးႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ပုိမုိေကာင္းမြန္လာေအာင္ နည္းလမ္း ၂၂ ခုကုိ ခ်မွတ္ခဲ့ပါသည္၊ ၄င္းအနက္ ႏုိင္ငံျခားလူရည္ခြၽန္မ်ားသည္ အၿမဲတမ္းေနထုိင္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားျခင္း၊ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားသည္ ေရရွည္ဗီဇာႏွင့္ ေနထုိင္ခြင့္လက္မွတ္ထုတ္ေပးျခင္း၊ ႏုိင္ငံျခားလူရည္ခြၽန္မ်ားကုိ သြင္းယူျခင္းတုိ႔ဆုိင္ရာ ကန႔္သတ္ခ်ဳပ္ျခယ္မႈ ေလွ်ာ့ပါးေစျခင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားအတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ စီမံခန႔္ခြဲမႈအဆင့္အတန္း တုိးျမႇင့္ျခင္း ဟူေသာ အခ်က္ ၅ ခ်က္ကုိ ပါဝင္ပါသည္။

ဤႏွစ္ကတည္းက ကူမင္းၿမိဳ႕ရဲဌာန လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးရံုးသည္ ႏုိင္ငံတကာအသုိင္းအဝုိင္း တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ ေပါင္းစပ္၍ ကူမင္းၿမိဳ႕ျပည္သူ႔အစုိးရ သံတမန္ေရးရာဌာနရံုး၊ ကူမင္းဧရိယာအပုိင္း စီမံခန႔္ခြဲေရးေကာ္မတီႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာဌာနမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး ကူမင္းဧရိယာအပုိင္း အေထြေထြဝန္ေဆာင္မႈစင္တာ တစ္ခုလံံုးကုိ တုိင္းတစ္ပါးသုိ႔ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္ျခင္းလုပ္ငန္း ဆုိင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈအေထြေထြစင္တာ အျဖစ္ တည္ေဆာက္ရန္ စီစဥ္ထားပါသည္။

အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

214.73MMK

1 ယြမ္=214.73က်ပ္