“ကူမင္းေၾကျငာစာတမ္း”သည္ ကူမင္းၿမိဳ႕မွ ကမၻာသုိ႔ ထြက္လာသည့္ အေရးႀကီးေသာ အခ်က္ျပသေကၤတျဖစ္

2021-10-13 17:10 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

907848

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ ကုိကုိေမာင္) ေအာက္တုိဘာ ၁၃ရက္ မြန္းလြဲပုိင္းတြင္ ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲဆုိင္ရာကြန္ဗင္းရွင္း (Convention on Biological Diversity - CBD) ၁၅ ႀကိမ္ေျမာက္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိေသာႏုိင္ငံမ်ားညီလာခံ (COP15) (အဆင့္ ၁)မွ “ကူမင္းေၾကျငာစာတမ္း”ကုိ အတည္ျပဳခဲ့ပါသည္။ “ကူမင္းေၾကျငာစာတမ္း”သည္ ကူမင္းၿမိဳ႕မွ ကမၻာသုိ႔ ထြက္လာသည့္ အေရးႀကီးေသာ အခ်က္ျပသေကၤတ ျဖစ္၍ ႏုိင္ငံတကာအသုိက္အဝန္းသည္ လက္ရွိတြင္ ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲမ်ား ထိန္းသိမ္းသည့္ ရဲရဲေတာက္စိတ္ဓာတ္ကုိ ရွိရံုသာမက တိက်ေသာ လုပ္ငန္းကုိ လက္ေတြ႕ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ႏုိင္ငံအသီးသီးသည္ ဆက္လက္ႀကိဳးစားၾကလိမ့္မယ္ ယံုၾကည္ပါသည္ဟု ျဖစ္စဥ္တစ္ခုလံုးကုိ မ်က္ျမင္ေတြ႕ခဲ့ေသာ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံဆုိင္ရာ ဥရုေဂြးသံအမတ္ႀကီး Fernando Lugris မွာ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

“ကူမင္းေၾကျငာစာတမ္း”သည္ လူသားအတြက္ ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲမ်ား ထိန္းသိမ္းေရး၏ အေရးပါပံုကုိ ထပ္မံရွင္းလင္း၍ တစ္ကမၻာလံုး ေရရွည္တည္တံ့ေသာ ဖြိ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈအတြက္ မွန္ကန္ေသာ အေျခခံအႏွစ္သာရကုိ ခ်မွတ္ခဲ့သည္ျဖစ္ေၾကာင္း။ သုိ႔ေသာ္လည္း ႏုိင္ငံစလံုးသည္ ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲမ်ား ထိန္းသိမ္းေရးစီမံကိန္းမ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ရန္ စြမ္းအားရွိသည္ မဟုတ္ဘူး ဟု ကြၽန္ေတာ္တုိ႔လည္း မ်က္ျမင္ေတြ႕ရွိသင့္သည္ ျဖစ္ေၾကာင္း။ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲျခင္း၊ ဓာတုေဗဒပစၥည္းႏွင့္ စြန္ပစ္ပစၥည္းမ်ား စီမံခန႔္ခြဲမႈႏွင့္ အျခားနယ္ပယ္မ်ားတြင္ မ်ားျပားေသာ စိန္ေခၚမႈကုိ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ရင္ဆုိင္ေနပါသည္ ျဖစ္ေၾကာင္း။ ဇီဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ စီးပြားေရးႏွင့္ လူ႔ေလာကနယ္ပယ္အသီးသီးမွ အတူတကြ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈကုိ လုိအပ္ပါသည္ျဖစ္ေၾကာင္း Fernando Lugris မွာ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ တရုတ္ႏုိင္ငံသည္ ယြမ္ ၁.၅ဘီလီယံ ဦးစီးထုတ္ေပး၍ ကူမင္း ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲမ်ားရန္ပံုေငြကုိ ထူေထာင္မည္ဆုိသည္မွာ တရုတ္ႏုိင္ငံသည္ ႏုိင္ငံတကာ ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲမ်ား ထိန္းသိမ္းရာတြင္ ဦးေဆာင္မႈ အခန္းက႑ပါဝင္ရန္ ဆႏၵရွိသည္ ေဖာ္ျပပါသည္ ဟု သူသည္ ယူဆခဲ့ပါသည္။

ဤအႀကိမ္ညီလာခံကုိ ပါဝင္ျခင္းသည္ Fernando Lugris ယူနန္ျပည္နယ္သုိ႔ တတိယအႀကိမ္ လာေရာက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ “ယူနန္ကုိ ေျပာတုိင္း ကြၽန္ေတာ္ဟာ ၎ရဲ႕ အလွအပအတြက္ အံ့ၾသမိတယ္၊ ယူနန္ျပည္နယ္က တရုတ္ႏုိင္ငံက ေဂဟယဥ္ေက်းမႈ တည္ေဆာက္ရာမွာ အရမ္းအေရးပါတဲ့ အခန္းက႑ကုိ သရုပ္ေဆာင္ထားၿပီး ဒီမွာ အစိမ္းေရာင္ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္းမႈ နည္းလမ္းကုိ အၿမဲတမ္း ခုိင္ခုိင္မာမာ စြဲစြဲၿမဲၿမဲထိန္းသိမ္းၿပီး ထိန္းသိမ္းေရးထဲမွာ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ ဖြိ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေလ့ရွိတယ္ ကြၽန္ေတာ္ထင္တယ္” ဟု သူသည္ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ယူနန္ကုိ လာေရာက္တုိင္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည့္ နယ္ပယ္အသစ္ကုိ ေတြ႕ျမင္ႏုိင္သည္ ဟု သူသည္ ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ေျပာခဲ့ပါသည္။ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ ဖြိ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ၊ ညစ္ညမ္းမဲ့ အစိမ္းေရာင္စီးပြားေရး၊ ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲမ်ား ထိန္းသိမ္းမႈတုိ႔သည္ ဥရုေဂြးႏုိင္ငံမွ ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈစီမံကိန္း၏ အျမဳေတလည္း ျဖစ္ပါသည္ဟု Fernando Lugris မွာ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ သူသည္ လာမည့္ႏွစ္ ညီလာခံ(အဆင့္ ၂)တြင္ ပုိမ်ားေသာ လက္ေတြ႕က်ေသာ ရလဒ္မ်ားကုိ ရယူႏုိင္၍ တရုတ္ႏုိင္ငံ၊ ယူနန္ျပည္နယ္တုိ႔ႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ နယ္ပယ္မ်ားတြင္ ပုိမ်ားေသာ အနက္အဓိပၸာယ္ရွိသည့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မူမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္ ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။

အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

214.73MMK

1 ယြမ္=214.73က်ပ္