ကမၻာ့ဇီဝအမ်ဳိးအစားဂ်င္းန္တုိက္ ဟုအမည္ေကာင္းရွိသည့္ ေကာင္းလီကုန႔္ေတာင္ကုိ စူးစမ္းရွာေဖြ

2021-04-30 10:51 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

139847039_16171036933801n

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) တရုတ္ႏုိင္ငံ၌ နာမည္ေက်ာ္ေသာ ေတာင္ကုိ မ်ားမ်ားရွိ၍ ေကာင္းလီကုန႔္ေတာင္၏ ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္ထက္ အျမင့္၊ အရပ္ေဒသ၏ ဧရိယာ သုိ႔မဟုတ္ နာမည္ႀကီးမႈသည္ အသာလြန္ဆံုး မဟုတ္ေသာ္လည္း ၎၏ ဇီဝလကၡဏာတန္ဖုိးသည္ ကမၻာေပၚတြင္ စူးစုိက္ၿပီးၾကည့္သည္ ဟူ၍ေျပာဆုိႏုိင္ပါသည္။ ေကာင္းလီကုန႔္ေတာင္သည္ တစ္ကမၻာ့လံုး နာမည္ေက်ာ္ေသာ ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲေဒသ ၃၄ ခုထဲမွ တရုတ္ႏုိင္ငံ အေနာက္ေတာင္ပုိင္း ေတာင္တန္းအရပ္၊ အေရွ႕ပုိင္းဟိမဝႏၲာေတာင္တန္းအရပ္ႏွင့္ အိႏၵိယ-ျမန္မာ ေဒသ ၃ ခုကုိ အခ်ိတ္အဆက္ျပဳ၍ ဤေတာင္စဥ္ေတာင္တန္း၏ က်ဥ္းေသာ ေဒသအတြင္း တရုတ္ႏုိင္ငံမွ အဆင့္ျမင့္ရုကၡပင္ ၁၇ ရာခုိင္ႏႈန္းခန႔္၊ ႏုိ႔တုိက္သတၲဝါ ၃၀ ရာခုိင္ႏႈန္းခန႔္ႏွင့္ ငွက္မ်ဳိးစိတ္ ၃၅ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္ကုိ စုစည္းျပန႔္ႏံွ႔ထား၍ သတၲဝါမ်ား၏ ခုိလံႈရာေနရာႏွင့္ ကမၻာ့ဇီဝအမ်ဳိးအစားဂ်င္းန္တုိက္ စသည့္ အမည္ေကာင္းမ်ား ရွိပါသည္။ ႏုက်န္း ေရႊျခည္ေမြးေမ်ာက္၊ Hoolock tianxing စသည့္ မ်ားျပားေသာ “ႏုိင္ငံေတာ္ရတနာ” မ်ားသည္ ဤေနရာ၌ တျဖည္းျဖည္းတစစ ပြားမ်ားလာပါသည္။ သယံဇာတပစၥည္းမ်ား အုပ္ထိန္းေရးကုိ အားျဖည့္ေပးျခင္း၊ ႀကီးၾကပ္တုိင္းတာရန္ သုေတသနာျပဳျခင္းကုိ အားျဖည့္ေပးျခင္း၊ ကြန္ျမဴနီတီမ်ား အတူတူ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကုိ စူးစမ္းရွာေဖြျခင္း၊ ဌာနအသီးသီးမ်ားသည္ လက္တြဲၿပီး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ ျခင္းအားျဖင့္ ေကာင္းလီကုန႔္ေတာင္၏ သစ္ပင္ဖံုးလႊမ္းမႈဧရိယာသည္ ေျခလွမ္းမွန္မွန္ႏွင့္ တုိးတက္လာ၍ မ်ဳိးသုဥ္းလုနီးသတၲဝါမ်ဳိး၏ အေရအတြက္သည္ မ်ားျပားလာ၍ သစ္လြင္ေသာ ဇီဝအမ်ဳိးအစားကုိ အဆက္မျပတ္ ေတြ႕ရွိခဲ့ပါသည္။ ဤေနရာ၌ ရြာသူရြာသားမ်ားသည္ ေတာင္ကုိမွီခုိၿပီး ဝမ္းစာရွာျခင္းမွ ေတာင္ကုိထိန္းသိမ္းျခင္းသုိ႔ ေျပာင္းလဲလာ၍ လူေတြႏွင့္ သဘာဝေလာကတုိ႔သည္ ေျပပစ္စြာ အျပန္အလွန္ အမွီသဟဲျပဳၿပီး ေနထုိင္ၾကပါသည္။

139847039_16171036934311n

139847039_16171036934731n

139847039_16171036935411n

139847039_16171036936101n

139847039_16171036936821n

အယ္ဒီတာ: မ်ဳိးသူဇာေၾကာ့ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္