ယူနန္စုိက္ပ်ဳိးေရးတကၠသုိလ္သည္ ေရာင္စံုမုန္ညင္းစိမ္းပင္မ်ားကုိ အခုတေလာ ေအာင္ျမင္စြာ မ်ဳိးေကာင္းသြင္းခဲ့ပါသည္။ စမ္းသပ္လယ္ေျမထဲတြင္ အေရာင္အဆင္း အမ်ဳိး ၃၀ ေက်ာ္ ျဖစ္သည့္ မုန္ညင္းစိမ္းပန္းမ်ားသည္ ေႏြဦးရာသီကုိ အလွဆင္ထားပါသည္။ ဤလယ္ယာစုိက္ပ်ဳိးေရး အဆန္းထြင္မႈ စီမံကိန္းကုိ အနာဂတ္တြင္ ျပန႔္ပြားေစႏုိင္၍ ေက်းရြာမ်ားကုိ ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေစရန္ သစ္လြင္ေသာ အဆုိျပဳခ်က္ေပးသည့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ရွိပါသည္။