ကူမင္းဧရိယာအပိုင္းသည္ ေခတ္သစ္တြင္ ဆန္းသစ္တီထြင္မႈႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဆုိင္ရာ အခန္းက႑သစ္ကုိ အားထုတ္လံုးပန္းစြာ ေရးစပ္

2021-03-05 17:47 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

2412763_500x500

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ ခင္ခင္) ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ တ႐ုတ္(ယူနန္ျပည္နယ္) လြတ္လပ္ေသာ ကုန္သြယ္ေရးစမ္းသပ္ဇုန္ ကူမင္းဧရိယာအပိုင္း (ကူမင္းစီးပြားေရးႏွင့္ နည္းပညာဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဇုန္နယ္)သည္ ၂၀၂၁ခုႏွစ္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအစည္းအေဝးကို က်င္းပ၍ ၂၀၁၆ခုႏွစ္မွ ၂၀၂၀ျပည့္ႏွစ္အတြင္းမွ အလုပ္မ်ားကို ျပန္ေျပာင္းသံုးသပ္ၿပီး စုစည္းေပါင္းခ်ဳပ္၍ လက္ရွိ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အေျခအေနမ်ားကို ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ၍ ၂၀၂၁ခုႏွစ္မွ ၂၀၂၅ခုႏွစ္အတြင္းမွ လုပ္ငန္းႏွင့္ ၂၀၂၁ခုႏွစ္အတြင္းမွ အလုပ္တာဝန္မ်ားကို စီမံခန႔္ခြဲခဲ့ပါသည္။

၂၀၁၆ခုႏွစ္မွ ၂၀၂၀ျပည့္ႏွစ္အတြင္း တ႐ုတ္(ယူနန္ျပည္နယ္) လြတ္လပ္ေသာ ကုန္သြယ္ေရးစမ္းသပ္ဇုန္ ကူမင္းဧရိယာအပိုင္းသည္ ဆုိင္းဘုတ္တပ္၍ စနစ္အဆန္းထြင္ျခင္း၊ စက္မႈလုပ္ငန္းျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ျခင္း၊ ႏိုင္ငံျခားအရင္းအႏွီးႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားကုန္သြယ္မႈ၊ ကုန္သြယ္ေရးပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ပူးတြဲဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ စသည့္ လုပ္ငန္းအရပ္ရပ္ကို လ်င္ျမန္ထိေရာက္စြာ စတင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ ဆုိင္းဘုတ္တပ္ ကတည္းက မွတ္ပံုဝင္သည့္ ကုမၸဏီ ၁၈၄၄၈ ခုကို သစ္လြင္တုိးလာ၍ ၎အနက္ ျပည္တြင္းကုမၸဏီ အခု ၁၈၃၇၀ ရွိၿပီး မွတ္ပုံဝင္အရင္းအႏွီး အယြမ္ ၁၅၅ ဘီလ်ံျဖစ္ သည့္အျပင္ ျပည္ပကုမၸဏီ ၇၈ ခု ရွိၿပီး မွတ္ပုံဝင္အရင္းအႏွီး ေဒၚလာ ၁.၃၃ ဘီလ်ံ၊ ယူ႐ိုေငြ သန္းေပါင္း ၅ ရာ ျဖစ္ပါသည္။ ဧရိယာတစ္ခုလုံး၏ Regional GDPမွာ ၂၀၁၅ခုႏွစ္မွ ၃၀.၄၄ ဘီလ်ံမွ ၂၀၂၀ျပည့္ႏွစ္မွ ၅၂.၀၄ ဘီလ်ံအထိ တိုးလာၿပီး ႏွစ္တိုင္း ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ ၁၀.၂ ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးလာ၍ အဓိကလုပ္ငန္းဝင္ေငြမွာ ၂၀၁၅ခုႏွစ္မွ ၁၃၂ ဘီလ်ံမွ ၂၀၂၀ျပည့္ႏွစ္မွ ၂၂၁.၈ ဘီလ်ံအထိ တိုးလာၿပီး စုစုေပါင္း ၆၈ ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးလာ၍ ေယဘုယ် အမ်ားပိုင္ ခန႔္မွန္းေျခဝင္ေငြမွာ ၂၀၁၅ခုႏွစ္မွ ၂.၉၈ ဘီလ်ံမွ ၂၀၂၀ျပည့္ႏွစ္မွ ၄.၂၃ ဘီလ်ံအထိ တိုးလာၿပီး စုစုေပါင္း ၄၁.၉ ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးလာၿပီး ၎အနက္ အခြန္ဝင္ေငြ၏ အခ်ိဳးအစားမွာ ၈၄ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၉၄ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ တိုးလာၿပီး တစ္ၿမိဳ႕လုံး၏ ပ်မ္းမွ်အခ်ိန္ထက္ ၁၆.၈ ရာခိုင္ႏႈန္း ပိုမုိျမင့္မားခဲ့ပါသည္။

2412762_500x500

၂၀၂၁ခုႏွစ္မွ ၂၀၂၅ခုႏွစ္အတြင္း တ႐ုတ္(ယူနန္ျပည္နယ္) လြတ္လပ္ေသာ ကုန္သြယ္ေရးစမ္းသပ္ဇုန္ ကူမင္းဧရိယာအပိုင္း၏ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဆုိင္ရာ အဓိကရည္မွန္းခ်က္မွာ အဓိကလုပ္ငန္းဝင္ေငြကုိ ၂၀၂၀ျပည့္ႏွစ္ထက္ ေလးဆတိုးလာေစ၍ GDP ထဲမွ သုေတသနျပဳျခင္းႏွင့္ စမ္းသပ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဆုိင္ရာ အသုံစရိတ္၏ အခ်ိဳးအစားသည္ ၃.၈ ရာခိုင္ႏႈန္း ေက်ာ္လြန္ေစ၍ ေရွ႕တန္းက်အဆင့္ျမင့္ နည္းပညာကုမၸဏီ၏ အေရအတြက္သည္ အခု ၂၈၀ အထိ ေရာက္ရွိေစ၍ လူခြၽန္ပမာဏသည္ အေယာက္ ၄.၂ ေသာင္းအထိ ေရာက္ရွိေစ၍ ကုန္သြယ္ေရးပတ္ဝန္းက်င္သည္ အေကာင္းဆုံးျဖစ္ေစ၍ စံခ်ိန္ျမင့္ေသာ၊ အရည္အေသြးေကာင္းေသာ လြတ္လပ္ေသာ ကုန္သြယ္ေရးစမ္းသပ္ဇုန္ကို ေအာင္ျမင္စြာ တည္ေဆာက္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

2412767_500x500

၂၀၂၁ ခုႏွစ္တြင္ တ႐ုတ္(ယူနန္ျပည္နယ္) လြတ္လပ္ေသာ ကုန္သြယ္ေရးစမ္းသပ္ဇုန္ ကူမင္းဧရိယာအပိုင္း၏ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရး ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားမွာ ႏိုင္ငံေတာ္၊ ျပည္နယ္ႏွင့္ ၿမိဳ႕၏ သက္ဆိုင္သည့္ စီမံခန႔္ခြဲမႈႏွင့္ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားအလိုက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအေတြးအေခၚသစ္ကို ျပည့္မီေအာင္ က်င့္သုံးေဖာ္ေဆာင္ျခင္း၊ စနစ္အဆန္းထြင္မႈကို မိမိရရကုိင္တြယ္ျခင္း၊ စက္မႈလုပ္ငန္းသည္ အတန္းတက္ေစျခင္း၊ ကုန္သည္မ်ား ဖိတ္ေခၚၿပီး ရင္းႏွီးေငြသြင္းယူျခင္းကို အစြမ္းကုန္လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ မီမံကိန္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈကုိ အားေကာင္းေစျခင္း၊ သိပၸံနည္းပညာကုိ မွီခုိအားကုိးျခင္းအားျဖင့္ အားေပးျခင္း၊ ႏိုင္ငံျခားကုန္သြယ္မႈႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားအရင္းအႏွီးကို တုိးခ်ဲ႕ျခင္း၊ ကုန္သြယ္ေရးပတ္ဝန္းက်င္ ေကာင္းမြန္ေစျခင္း၊ ညစ္ညမ္းမဲ့ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း၊ ျပည္သူလူထု၏ စားဝတ္ေနေရး ေကာင္းမြန္ေစျခင္း၊ ကပ္ေရာဂါတိုက္ဖ်က္ေရးကို ေကာင္းေကာင္း ေဆာင္႐ြက္ျခင္း စသည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားျဖင့္ “၂၀၂၁ခုႏွစ္မွ ၂၀၂၅ခုႏွစ္” မီမံကိန္းကို ေဖာ္ေဆာင္ သည့္အတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာ အစပုိင္းရွိေစမည္။

အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္

ပထမအႀကိမ္ ယူနန္-ရွန္ဟိုင္း ထြက္ကုန္ပစၥည္းပြဲကို က်င္းပ၍ ယူနန႔္ အရည္အေသြးေကာင္းေသာ ထြက္ကုန္ ၈၇ မ်ိဳးသည္ မိတ္ဆက္ျဖန႔္ခ်ီခံ