တစ္ႏွစ္ ေဆာင္းရာသီေရာက္တုိင္း ကူမင္းၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားမ်ား၏ ရုိးရင္းဖက္ျဖစ္သည့္ Larus ridibundus မ်ားသည္ တိန္ခ်ီးကန္သုိ႔ ေဆာင္းရာသီကူးရန္ အခ်ိန္မွန္ ေရာက္လာ လ်က္ရွိသည္။ တိန္ခ်ီးကန္၏ ဇီဝပတ္ဝန္းက်င္ အဆက္မျပတ္ ေကာင္းမြန္လာျခင္း ႏွင့္အမွ် ခ်စ္စိတ္ရွိသည့္ ၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားမ်ား၏ ဂရုတစုိက္ လုိေလေသးမရွိေအာင္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာင့္ ေသာေၾကာင့္ Larus ridibundus မ်ားအျပင္ တိန္ခ်ီးကန္၌ ေဆာင္းရာသီကူးသည့္ ေရငွက္လည္း အမ်ားႀကီးရွိပါသည္။