ကူမင္းဧရိယာအပုိင္းသည္ ကူမင္းၿမိဳ႕၏ တံခါးဖြင့္အဆင့္ကုိ တုိးတက္လာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပး

2020-12-25 18:01 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) ၂၀၁၉ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ တရုတ္(ယူနန္ျပည္နယ္) လြတ္လပ္ေသာ ကုန္သြယ္ေရးစမ္းသပ္ဇုန္ ကူမင္းဧရိယာအပုိင္းသည္ ဆုိင္းဘုတ္တပ္ ၿပီးေသာအခ်ိန္မွစ၍ ကူမင္းၿမိဳ႕သည္ လြတ္လပ္ေသာ ကုန္သြယ္ေရး ေခတ္ကာလသုိ႔ ဝင္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ အစတြင္ ကူမင္းဧရိယာအပုိင္း နယ္စပ္ျဖတ္ E-Commerce ဘက္စံုဝန္ေဆာင္မႈ ပလက္ေဖာင္းႏွင့္ “၁၂၁၀” လုပ္ငန္းကုိ ကူမင္း အေထြေထြ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ဇြန္နယ္ (ကူမင္း စီးပြားေရးႏွင့္နည္းပညာ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးဇုန္နယ္) အတြင္း ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။ ကမၻာ့ကုန္ပစၥည္းမ်ားကုိ အခြန္ကင္းလြတ္ၿပီး ကုန္ပစၥည္း ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားသည့္ စံျပစနစ္ျဖင့္ ေစ်း ပုိသက္သာၿပီး ကူမင္းၿမိဳ႕မွ အိမ္ေထာင္စုမ်ားထဲသုိ႔ ပုိမုိလ်င္ျမန္စြာ ဝင္ေရာက္ႏုိင္ပါသည္။ ေဟာင္ဟံုစက္မႈဇုန္မွ က်င္းတာ့ေမ နယ္စပ္ျဖတ္ O2O ကုန္တုိက္၌ ဂ်ပန္ျပတုိက္၊ ထုိင္းျပတုိက္ စသည့္ ျပတုိက္မ်ားထဲမွ ရႊန္းရႊန္းတင့္တင့္ ေဝေဝဆာဆာ ရွိသည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားသည္ စားသံုးသူတုိ႔ကုိ အေသးစား ႏုိင္ငံတကာျပပြဲထဲတြင္ ေနသလုိလုိ မိေစပါသည္။

လြတ္လပ္ေသာကုန္သြယ္ေရးအက်ဳိးသည္ တစ္ဘက္တြင္ လြတ္လပ္ေသာ ကုန္သြယ္ေရးစမ္းသပ္ဇုန္ထဲ ထူးျခားစြာ ရွိသည့္ ဦးစားေပးေသာ ေပၚလစီမ်ားမွ ပါလာသည္ ျဖစ္ၿပီး ေနာက္တစ္ဘက္တြင္ စနစ္အဆန္းထြင္ျခင္းမွ ပါလာသည္ ျဖစ္၍ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးတုိ႔ကုိ ပုိမုိလ်င္ျမန္ေစေသာေၾကာင့္ လုပ္ငန္းကုမၸဏီမ်ား၏ ကုန္ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ လုပ္ကုိင္လည္ပတ္ျခင္း ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကုိ ေလွ်ာ့က်ေစၿပီး ေနာက္ဆံုးတြင္ စားသံုးသူတုိ႔သည္ ပုိမ်ားေသာ အရည္အေသြးလည္းေကာင္း ေစ်းႏႈန္းလည္းခ်ဳိေသာ ကုန္ပစၥမ်ားကုိ ဝယ္ႏုိင္ပါသည္။

ဆုိင္းဘုတ္တပ္ျခင္း ၁ ႏွစ္သာ ရွိေသာ္လည္း လုပ္ငန္းရွင္မ်ားသည္ ကူမင္းၿမိဳ႕၏ “လြတ္လပ္ေသာ ကုန္သြယ္ေရးျမန္ႏႈန္း” ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး “မေတြးမိႏုိင္ပါဘူး” ဟု ေျပာဆုိခဲ့ပါသည္။ ယူနန္-တုိင္ဝမ္ (အေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏုိင္ငံတကာ) စက္မႈဇုန္ စီမံကိန္း၏ ေစာေစာပုိင္းလုပ္ငန္းမွ တာဝန္ခံ ဝန္က်ားကြၽင့္သည္ ဤစီမံကိန္း တည္ေဆာက္ေရး ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ စစ္ေဆးအတည္ျပဳျခင္း က်င့္ထံုးစလံုးကုိ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္၊ ကူမင္းဧရိယာအပုိင္းမွ အမႈထမ္းမ်ားႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ား၏ လုပ္ငန္းကုမၸဏီမ်ား အတြက္ ကိစၥမ်ားကုိ ဆႏၵအေလ်ာက္ အခ်ိန္ပုိအလုပ္လုပ္ၿပီး ကူညီေဆာင္ရြက္သည့္ သေဘာႏွင့္ အလုပ္တြင္က်ယ္မႈမ်ားမွာ သူသည္ ေနာက္ေနာင္တြင္ ကူမင္းၿမိဳ႕မွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈအေပၚ ယံုၾကည္စိတ္ ပုိရွိေစပါသည္။

အခုႏွစ္မ်ားတြင္ တည္ေနရာ အားသာခ်က္ႏွင့္ စနစ္အားသာခ်က္မ်ားကုိ မွီခုိ၍ ယူနန္ျပည္နယ္၏ ျပည္ပကုန္သြယ္ေရး စုစုေပါင္းပမာဏသည္ လ်င္ျမန္စြာ တုိးတက္လာ ေနပါသည္။ လြတ္လပ္ေသာကုန္သြယ္ေရး၏ တြန္းေဆာ္ျခင္းအားျဖင့္ ကူမင္းဧရိယာအပုိင္း ထဲမွ မူရင္းရွိသည့္ အဆင့္ျမင့္ ပစၥည္းကိရိယာထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း၊ ေခတ္မီ ကုန္စည္စီးဆင္းမႈလုပ္ငန္း စသည့္ အားသာခ်က္ရွိ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ေတာင္အာရွ အေရွ႕ေတာင္အာရွေစ်းကြက္ကုိ တက္ႂကြစြာ ဘက္စံုစီမံခန႔္ခြဲ၍ ေတာင္ဘက္သုိ႔ ေျခလွမ္း ပုိလ်င္ျမန္ေစခဲ့ပါသည္။

ဤႏွစ္ ဇူလုိင္လမွ စက္တင္ဘာလအတြင္း Kunming Yunnei Power CO.,LTD. ခ်ဳပ္ဆုိခဲ့သည့္ ကုန္စည္ေထာက္ပံ့ေရးစာခ်ဳပ္စလံုးသည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွေစ်းကြက္သုိ႔ မ်က္ႏွာမူသည္ ျဖစ္ပါသည္။ ကူမင္းဧရိယာအပုိင္း ထူေထာင္ၿပီးေနာက္ Kunming Yunnei Power CO.,LTD. မွ မုိတာပုိ႔ကုန္၏ စုစုေပါင္းပမာဏသည္ လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္ အခ်ိန္တူကာလထြက္ ၃၁ ရာခုိင္ႏႈန္း တုိးပြားလာ၍ တင္ပုိ႔ရန္ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္လည္း ဥေရာပႏွင့္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံမ်ားမွ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏုိင္ငံမ်ားသုိ႔ ေရႊ႕ေျပာင္းခဲ့ပါသည္။ အခု Kunming Yunnei Power CO.,LTD. သည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏုိင္ငံမ်ားမွ ႀကီးမားေသာ ကားစက္ရံုမ်ားႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ဆက္ဆံေရးကုိ တည္ေဆာက္၍ ထုိင္း၊ ျမန္မာ၊ ဗီယက္နမ္၊ လာအုိတုိ႔၌လည္း စီမံခန႔္ခြဲေရးဌာနကုိ ထူေထာင္၍ ကုမၸဏီေအာက္မွ မွန္နက္႐ႈိင္းစြာ အေခ်ာကုိင္ျခင္း၊ ျမန္ႏႈန္းနိမ့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားသံုးကား စသည့္ တျခားထုတ္ကုန္မ်ားသည္လည္း အေရွ႕ေတာင္အာရွေစ်းကြက္သုိ႔ ပထမဦးဆံုး တင္ပုိ႔ခဲ့ပါသည္။

လြန္ခဲ့သည့္ ၂ ႏွစ္အတြင္း မတုိင္မီ YCIH ကုန္စည္စီးဆင္းမႈ ကုမၸဏီလီမိတက္၏ အဓိကေစ်းကြက္သည္ ျပည္တြင္းေစ်းကြက္ ျဖစ္ေသးခဲ့ပါသည္။ အခုအခ်ိန္တြင္ ေန႔စဥ္ ကုန္းေၾကာင္းမွ အေရွ႕ေတာင္အာရွသုိ႔ တုိက္ရုိက္ေမာင္းသြားသည့္ ကုန္တင္ကား အစီး ၃၀ ရွိပါသည္။ ေစ်းကြက္ကုိ တစ္ဆင့္တုိးၿပီး တုိးခ်ဲ႕သည့္အတြက္ ကုမၸဏီသည္ ဤႏွစ္ ၾသဂုတ္လတြင္ လာအုိႏုိင္ငံ ဗီယင္က်န္းၿမိဳ႕၌ လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီ တစ္ခုကုိ မွတ္ပံုတင္ခဲ့ပါသည္။ ေနာက္ေနာင္တြင္ ကုမၸဏီသည္လည္း ျမန္မာ၊ ထုိင္း၊ ကေမာၻဒီးယားတုိ႔၌ လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီကုိ မွတ္ပံုတင္မည္ ဟု YCIH ကုန္စည္စီးဆင္းမႈ ကုမၸဏီလီမိတက္၏ စုစုေပါင္းစီးပြားေရးဆရာ ထိန္ဇီလင္က မိတ္ဆက္ေျပာခဲ့ပါသည္။

ႏုိင္ငံျခားသုိ႔ တံခါးဖြင့္ျခင္း အဆင့္အတန္းကုိ ဘက္စံုျမႇင့္တင္ျခင္းသည္ တရုတ္ႏုိင္ငံ စီးပြားေရး အရည္အေသြးျမင့္မားစြာ ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးႏွင့္ လုိက္ေလ်ာညီေထြေစေသာ၊ ကမၻာ့စီးပြားေရးထဲသုိ႔ နက္႐ႈိင္းစြာ ပါဝင္ေပါင္းစပ္သည့္ မလြဲမေသြ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ ေရွ႕အလားအလာ ျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္မွ ၂၀၂၅ ခုႏွစ္အထိ၊ လြတ္လပ္ေသာ ကုန္သြယ္ေရးစမ္းသပ္ဇုန္သည္ ကူမင္း၌ သစ္လြင္ေသာ၊ အဆင့္အတန္း ပုိျမင့္ေသာ ျပည္ပသုိ႔ တံခါးဖြင့္ေရး၏ အေရးပါေသာ က်ားကန္သည့္ေနရာ ျဖစ္ရမည္။

အယ္ဒီတာ: ခင္ခင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္