ဒူလံုက်န္းၿမိဳ႕နယ္၌ မ်က္ႏွာပံုေဖာ္သည့္ အမ်ဳိးသမီးတုိ႔၏ ခ်မ္းေျမ့သာယာေသာ ဘဝ

2020-12-22 18:28 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) ယူနန္ျပည္နယ္ ႏုက်န္း လီစူးလူမ်ဳိး ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ျပည္နယ္ခြဲ ကုန႔္ရွမ္း ဒူလံုလူမ်ဳိး၊ ႏုလူမ်ဳိး ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ခရုိင္ ဒူလံုက်န္းေက်းရြာအုပ္စု၌ မ်က္ႏွာပံုေဖာ္သည့္ ဒူလံုအမ်ဳိးသမီး အေယာက္ ၂၀ သည္ ေနထုိင္ေနပါသည္၊ လ်န္ဇီရွန္းသည္ ၎ထဲမွ တစ္ေယာက္ ျဖစ္ပါသည္။ “ႏုိင္ငံေတာ္ရဲ႕ ေပၚလစီမ်ားက ပုိေကာင္းလာပါတယ္၊ အိမ္ေထာင္စုတုိင္းက သစ္လြင္တဲ့အိမ္မွာ ေနထုိင္ႏုိင္ပါတယ္၊ ရုပ္ျမင္သံၾကားစက္နဲ႔ အင္တာနက္စလံုး ရွိပါတယ္၊ စားတာ၊ ဝတ္တာလည္း ျပည့္ဝပါတယ္။” အခု တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီႏွင့္ ျပည္သူ႔အစိုးရတုိ႔၏ ဂရုစုိက္ယုယမႈကုိ စံစားထား၍ ဘဝသည္ ပုိခ်မ္းသာလာပါသည္ ဟု ဒီႏွစ္ အသက္ ၇၉ ႏွစ္ ရွိသည့္ မ်က္ႏွာပံုေဖာ္သည့္ အမ်ဳိးသမီး လ်န္ဇီရွန္းသည္ ေျပာဆုိခဲ့ပါသည္။

1

ဒူလံုက်န္းေက်းရြာအုပ္စုသည္ တရုတ္ႏုိင္ငံ ဒူလံုလူမ်ဳိး စုစည္းေနထုိင္သည့္ ေနရာျဖစ္၍ သမုိင္းအေျခအေနႏွင့္ သဘာဝအေျခအေနမ်ား၏ ကန႔္သပ္ျခင္းေၾကာင့္ ဤေနရာသည္ ယူနန္ႏွင့္ တစ္ႏုိင္ငံလံုးအတြင္း အဆင္းရဲဆံုးေသာ ေနရာတစ္ခု ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ အဘက္ဘက္တုိ႔၏ ႀကိဳးစားမႈအားျဖင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ႏွစ္ကုန္ကာလတြင္ ေက်းရြာအုပ္စု တစ္ခုလံုးထဲမွ ဆင္းရဲသည့္ အိမ္ေထာင္စု ၆၁၁ စု၊ လူ ၂၂၉၇ ေယာက္စလံုးသည္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈမွ လြတ္ေျမာက္ခဲ့ပါၿပီ ျဖစ္၍ ဒူလံုလူမ်ဳိး မိသားစုအားလံုး ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈမွ လြတ္ေျမာက္ၿပီး  ဒူလံုက်န္းေက်းရြာအုပ္စု တစ္ခုလံုး ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈမွ လြတ္ေျမာက္ေအာင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ ဒူလံုက်န္းေက်းရြာအုပ္စုသည္ 5G စမ္းသပ္ေရး အေျခစုိက္စခန္းကုိ ဖြင့္လွစ္ခဲ့၍ ယူနန္ျပည္နယ္၌ 5G ပထမဦးဆံုး ဖြင့္လွစ္သည့္ ေက်းရြာအုပ္စု(ၿမိဳ႕နယ္) ျဖစ္လာခဲ့ပါသည္။

2

ဒူလံုက်န္းေက်းရြာအုပ္စု၌ ေနထုိင္သည့္ မ်က္ႏွာပံုေဖာ္သည့္ အမ်ဳိးသမီးတုိ႔ကုိ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ ေဆာင္းရာသီတြင္ စူးစမ္းရွာေဖြခဲ့ပါသည္၊ သူမတုိ႔သည္ အခု ေကာင္းမြန္ေသာ ဘဝကုိ ေျပာဆုိသည့္အခါ မ်က္ႏွာေပၚတြင္ ခ်မ္းေျမ့သာယာေသာ ျပံဳးရႊင္ခ်ဳိျမမႈကုိ ၿဖိဳးေဝထားပါသည္။

3

ဒူလံုက်န္းေက်းရြာအုပ္စုမွ သစ္ေတာေအာက္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း၊ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္း၊ ဆင္းရဲသူမ်ားကုိ ကူညီပံ့ပုိးေရး စက္ရံုအလုပ္ဌာနစသည့္ ထူးျခားခ်က္ရွိသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ၿမိဳင္ၿမိဳင္ဆုိင္ဆုိင္ ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္လာျခင္းႏွင့္အမွ် ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ႏွစ္ကုန္အထိ ဤေက်းရြာအုပ္စု၏ လူတစ္သီးခ်င္းစီ အသားတင္ဝင္ေငြ အယြမ္ ၇၆၃၇ အထိ ေရာက္ရွိခဲ့ပါသည္။

4

အယ္ဒီတာ: ခင္ခင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္