ယူနန္တုိင္းရင္းသားဝတ္စံုယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္း ယဥ္ေက်းမႈပြဲႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈလုပ္ငန္း ကုန္စည္ျပပြဲတုိ႔ကုိ အြန္လုိင္းေပၚတြင္ က်င္းပမည္

2020-12-14 11:13 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္)၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ တုိင္းရင္းသားဝတ္စံုယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္း ယဥ္ေက်းမႈပြဲႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈလုပ္ငန္း ကုန္စည္ျပပြဲတုိ႔ကုိ အြန္လုိင္းႏွင့္ ေအာ့ဖ္လိုင္း ပူးတြဲသည့္ နည္းလမ္းျဖင့္ က်င္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယူနန္ျပည္နယ္ ျပည္သူ႔အစုိးရ ျပန္ၾကားေရးရံုးသည္ ဒီဇင္ဘာလ ၄ ရက္ေန႔ က်င္းပသည့္သတင္းရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေက်ညာခဲ့ပါသည္။

လႈပ္ရွားမႈ ၈ ခုအားျဖင့္ တုိင္းရင္းသားဝတ္စံုယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္း ယဥ္ေက်းမႈပြဲကုိ အတူတူၾကည့္႐ႈၾက

ပုိလမ္းမႀကီးေပၚမွ အဝတ္အစား၊ ေရာင္စံုယူနန္ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ အြန္လုိင္း တုိင္းရင္းသားဝတ္စံုယွဥ္ျပဳင္ျခင္း ယဥ္ေက်းမႈပြဲကုိ ေအာက္တုိဘာလမွ ဒီဇင္ဘာလအထိ က်င္းပပါသည္။ ဤအႀကိမ္ပြဲကုိ အြန္လုိင္းႏွင့္ ေအာ့ဖ္လိုင္း ပူးတြဲသည့္ နည္းလမ္းျဖင့္ အဓိကလႈပ္ရွားမႈ ၈ မ်ဳိး၊ ၁၇ ခုကုိ က်င္းပမည္။ ယူနန္ျပည္နယ္၏ တုိင္းရင္းသား ရုိးရာယဥ္ေက်းမႈမ်ား၊ တုိင္းရင္းသားအဝတ္အစားႏွင့္ အဝတ္တန္ဆာ ယဥ္ေက်းမႈမ်ား၊ လူမႈရုိးရာဓေလ့ထံုးစံႏွင့္ သဘာဝအေျခအေနမ်ား စသည္တုိ႔ကုိ တစ္ဆင့္တုိး၍ ဝါဒျဖန႔္ျပသရန္အတြက္ ယဥ္ေက်းမႈပြဲတြင္ ပုိလမ္းမႀကီးေပၚမွ အဝတ္အစား၊ တုိင္းရင္းသားဝတ္စံုယွဥ္ျပဳင္ျခင္း ယဥ္ေက်းမႈပြဲမွ အြန္လုိင္းလႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိလည္း က်င္းပမည္ျဖစ္၍ ဗီဒီယုိတုိတီထြင္ၿပိဳင္ပြဲ၊ အသိအျမင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ေျဖၾကားျခင္းၿပိဳင္ပြဲ၊ တုိင္းရင္းသား အဝတ္အစားႏွင့္ အဝတ္တန္ဆာ ဒီဇုိင္းဆြဲၿပိဳင္ပြဲ၊ အလွဆံုးေသာ တုိင္းရင္းသားဝတ္စံုယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္း ယဥ္ေက်းမႈပြဲ ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဓာတ္ပံုမ်ား၊ စာေပမ်ားတီထြင္ၿပိဳင္ပြဲ စသည့္ ၿပိဳင္ပြဲမ်ားကုိ ပါဝင္ပါသည္။ အခု တုိင္းရင္းသား အဝတ္အစားႏွင့္ အဝတ္တန္ဆာ ဒီဇုိင္းဆြဲၿပိဳင္ပြဲကုိ ပါဝင္ရန္ ျပည္တြင္းျပည္ပ ဒီဇုိင္းဆြဲဆရာ အေယာက္ ၃၀၀ ေက်ာ္သည္ အြန္လုိင္းေပၚတြင္ နာမည္စာရင္းေပးသြင္းခဲ့ၾကပါၿပီ၊ အြန္လုိင္းတုိင္းရင္းသားဝတ္စံုၿပိဳင္ပြဲကုိ ပါဝင္ရန္ အကအဖြဲ႕ အဖြဲ႕ ၅၀၀ ေက်ာ္သည္ နာမည္စာရင္းေပးသြင္းခဲ့ၾကပါၿပီ။

ထုိ႔ျပင္၊ ယဥ္ေက်းမႈပြဲက်င္းပရာတြင္ “ပုိလမ္းမႀကီးေပၚမွ အဝတ္အစား၊ ဝတ္ဆင္ထားသည့္ အႏုပညာ” အစီအစဥ္ ဒုတိယအပုိင္းသည္ ခ်ိန္းဆုိထားသည့္ အခ်ိန္အတုိင္း တစ္ႏုိင္ငံလံုး ပရိသတ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုမည္။ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၇ ရက္ေန႔မွ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၈ ရက္ေန႔အတြင္း ၾကာသပေတးေန႔ ည ၉း၂၀ ေရာက္တုိင္း တရုတ္ေခတ္စားမႈအေျခအေန၊ အေရာင္တြဲဖက္ဆရာ၊ ဖန္ဆင္းႏုိင္စြမ္း၏အလွ၊ ပုိးလမ္းမႀကီးေပၚမွအံ့ဖြယ္ စသည့္ အစီအစဥ္ အမွတ္စဥ္ ၁၀ခုကုိ ယူနန္ ၿဂိဳဟ္တုရုပ္ျမင္သံၾကားတြင္ ေရွ႕စဥ္ေနာက္ဆက္ ထုတ္လႊင့္၍ မတူေသာ ႐ႈေထာင့္မွ ယူနန႔္တုိင္းရင္းသားအဝတ္တန္ဆာ အဆန္းထြင္ျခင္းဆုိင္ရာ ျဖစ္ႏုိင္စြမ္းမ်ားကုိ စူးစမ္းေလ့လာၿပီး ျပသ၍ တုိင္းရင္းသားရုိးရာအဝတ္တန္ဆာႏွင့္ ေခတ္စားမႈ ဆက္စပ္ၿပီးေနာက္ ျဖာထြက္လာသည့္ သက္ရွိစြမ္းအားမ်ားကုိ ျပသမည္။

အြန္လုိင္းလႈပ္ရွားမႈမ်ားအျပင္ ေထြျပားစံုလင္ေသာ ေအာ့ဖ္လိုင္းလႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိလည္း က်င္းပမည္။ ဤႏွစ္ ကူမင္း တုိင္းရင္းသား ယခုေခတ္အဝတ္အစားမ်ားျပပြဲ ရက္သတၱပတ္ကုိ ဒီဇင္ဘာလ ၁၈ ရက္ေန႔မွ ၂၀ ရက္ေန႔အထိ ကူမင္းမွ ၁၉၀၃ဥယ်ာဥ္ႏွင့္ ရွင္းယင္ၿမိဳ႕သစ္တုိ႔၌ တစ္ခ်ိန္တည္း က်င္းပမည္။ တုိင္းရင္းသားအဝတ္တန္ဆာမ်ား၊ ႏုိင္ငံတကာေခတ္စားမႈမ်ား၊ လြတ္လပ္ေသာ ဒီဇုိင္းဆြဲဆရာမ်ား၊ တကၠသုိလ္ႏွင့္ေကာလိပ္ေက်ာင္းမ်ားမွ ဒီဇုိင္းဆြဲပစၥည္းမ်ား စသည့္ သီးျခားတံဆိပ္ ယခုေခတ္အဝတ္အစားမ်ားျပပြဲကုိ အဆုိပါ ၂ ေနရာ၌ က်င္းပမည္။ ထုိ႔ျပင္၊ ကူမင္းၿမိဳ႕ႏွင့္ ခ်ဴ႐ံႈၿမိဳ႕တုိ႔၌ “အဝတ္အစား၏ ညိႇဳ႕ႏုိင္စြမ္း” သီးျခားျပပြဲကုိ ခြဲျခားက်င္းပ၍ ယူနန္တုိင္းရင္းသားအဝတ္အစားႏွင့္ အဝတ္တန္ဆာမ်ားကုိ ေသသပ္သိမ္ေမြ႕ေသာ ပန္းခ်ီကားလိပ္ တစ္ခ်ပ္ခ်ပ္အား စုစည္းျဖစ္လာၿပီး ျပသရာေနရာသုိ႔ ေရႊ႕ေျပာင္း၍ ယူနန္တုိင္းရင္းသားအဝတ္အစားႏွင့္ အဝတ္တန္ဆာမ်ားႏွင့္ ေခတ္စားမႈ အခ်င္းခ်င္း ေရာေႏွာေပါင္းစပ္သည့္ ယဥ္ေက်းမႈေအာင္ျမင္ခ်က္မ်ားကုိ ျပသမည္။

လႈပ္ရွားမႈ ၄ ခုအားျဖင့္ အြန္လုိင္းယဥ္ေက်းမႈလုပ္ငန္း ကုန္စည္ျပပြဲကုိ အတူစံစားၾက

အဆန္းထြင္ယူနန္ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ အြန္လုိင္းယဥ္ေက်းမႈလုပ္ငန္း ကုန္စည္ျပပြဲကုိ ဒီဇင္ဘာလ ၁၂ ရက္ေန႔မွ ၃၁ ရက္ေန႔အထိ အြန္လုိင္းႏွင့္ ေအာ့ဖ္လိုင္း ပူးတြဲသည့္ နည္းလမ္းျဖင့္ က်င္းပမည္၊ အဓိကလႈပ္ရွားမႈ စုစုေပါင္း ၄ ခုကုိ က်င္းပမည္။

ဤအႀကိမ္ျပပြဲသည္ ျပသျခင္း၊ အေရာင္းအဝယ္ျပဳျခင္း၊ ဖလွယ္ျခင္း၊ အျပန္အလွန္လႈပ္ရွားမႈတုိ႔ကုိ စုစည္းသည့္ ယူနန႔္အြန္လုိင္း ယဥ္ေက်းမႈလုပ္ငန္း ကုန္စည္ျပပြဲမွ အြန္လုိင္းျပသပလက္ေဖာင္း တစ္ခုကုိ ထုလုပ္၍ ယူနန္ျပည္နယ္ ျပည္နယ္ခြဲ (ၿမိဳ႕) ၁၆ ခုမွ ယဥ္ေက်းမႈကုမၸဏီ စလံုးသည္ အြန္လုိင္းပလက္ေဖာင္းေပၚတြင္ ျပခန္း ခင္းက်င္းတည္ေဆာက္ေစႏုိင္ၿပီး ကုန္စည္ျပသျခင္းႏွင့္ ခင္းက်င္းျပသေရာင္းခ်ျခင္းတုိ႔ကုိ ေဆာင္ရြက္ေစႏုိင္မည္။ ထုိ႔ျပင္၊ အြန္လုိင္းပလက္ေဖာင္းတြင္ ကြင္းဖြင့္ပြဲအခမ္းအနား တုိက္ရုိက္ထုတ္လႊတ္ျခင္း၊ သတင္းအေျခအေန၊ ထူးျခားခ်က္ရွိၿပီး အရည္အေသြးေကာင္းေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ေရာင္းဝယ္ေရး၊ ဖုိရမ္သုိ႔ တက္ေရာက္သည့္ အေရးပါေသာ ဧည့္သည္မ်ား၊ အြန္လုိင္းအေပၚ ျပပြဲလည္ပတ္ျခင္း၊ ျပပြဲစီးပြားေရး စသည့္ ျပပြဲ၏ သတင္းအေျခအေနမ်ားကုိလည္း ရွိပါမည္။

ေအာ့ဖ္လုိင္းျပပြဲတြင္ ဤအႀကိမ္ျပပြဲကုိ အိမ္ျပင္သုိ႔ ေရႊ႕ေျပာင္းသြား၍ ယဥ္ေက်းမႈေျမျမင့္ႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရးစင္တာ အသီးသီးသုိ႔ ဝင္ေရာက္မည္။ ဒီဇင္ဘာလ ၁၂ ရက္ေန႔မွ ၁၆ ရက္ေန႔အထိ တစ္ျပည္နယ္လံုးအတြင္း အဓိကျပသရာေနရာ တစ္ခု၊ ျပသရာေနရာခြဲ ၉ ခုကုိ ေထာင္လုိက္၍ ရံုခ်ံဳယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးစင္တာ တိန္ခ်ီးဟုတ္ဟုိင္၌ တည္ရွိသည့္ ကူမင္းအဓိကက်င္းပရာေနရာမွ အရည္အေသြးေကာင္းေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားျပပြဲႏွင့္ ကူမင္းမွ ၁၉၀၃ဥယ်ာဥ္ ၊ ထံုတယ္ကူမင္းကြင္းျပင္၊ ယူနန္အသံႏွင့္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားဌာန၊ ယူနန္ဇာတ္ရံုႀကီး၊ ယိရွီး၊ ေပါင္စန္း၊ လစ္က်န္း စသည့္ က်င္းပရာေနရာခြဲ အသီးသီး၌ တည္ရွိသည့္ ထူးျခားခ်က္ရွိျပပြဲမ်ားကုိ ပါဝင္၍ တစ္ျပည္နယ္လံုး ထူးခြၽန္ေသာ ယဥ္ေက်းမႈလုပ္ငန္းမ်ားကုိ စုစည္းၿပီး ယူနန႔္ယဥ္ေက်းမႈလုပ္ငန္း ကုန္စည္ျပပြဲကုိ အသက္ငယ္ေစျခင္းႏွင့္ ေခတ္စားေစသည့္ သစ္လြင္ေသာ အေျခအေနမ်ားကုိ စူးစမ္းရွာေဖြပါမည္။

အခုအထိ၊ ယူနန႔္အြန္လုိင္းယဥ္ေက်းမႈလုပ္ငန္း ကုန္စည္ျပပြဲမွ အြန္လုိင္းပလက္ေဖာင္း၏ ခင္းက်င္းတည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္း အမ်ားစု ၿပီးသြားပါၿပီ၊ ျပည္နယ္ခြဲ၊ ၿမိဳ႕ ၁၆ ခုမွ ကုမၸဏီ အခု ၃၀၀ ခန႔္သည္ နာမည္စာရင္းေပးသြင္းခဲ့ၾကပါၿပီ။

အယ္ဒီတာ: ခင္ခင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္