တရုတ္သိပံၸပညာတံခြန္အသင္း ဆစ္ေဆာင္ပန္းနား အပူပုိင္းေဒသရုကၡဥယ်ာဥ္သုိ႔ ဝင္ေရာက္၍ ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲမ်ား၏ အလွကုိ ေတြ႕ၾကံဳခဲ့

2020-12-10 16:29 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

1

2

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) ဒီဇင္ဘာလ ၅ ရက္ေန႔တြင္ အရာခပ္သိမ္း ရွင္သန္ႀကီးထြားလာျခင္းႏွင့္ အရာခပ္သိမ္း အဆင္ေျပျခင္းျဖင့္ ေခါင္းစဥ္ျဖစ္သည့္ ယူနန႔္ ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲမ်ားထိန္းသိမ္းေရး ျပန္ၾကားမႈ ရက္သတၱပတ္ထဲမွ စုစည္းသတင္းေထာက္လွမ္းျခင္း လႈပ္ရွားမႈတြင္ ပါ၀င္ေသာသတင္းေထာက္မ်ားသည္ တရုတ္သိပံၸပညာတံခြန္အသင္း ဆစ္ေဆာင္ပန္းနား အပူပုိင္းေဒသရုကၡပင္ဥယ်ာဥ္သုိ႔ ဝင္ေရာက္၍ ထူးျခားေသာ တိရိစာၦန္မ်ားႏွင့္ ႐ုကၡပင္မ်ားကုိ ေတြ႕ၾကံဳခဲ့ပါသည္၊ ၎အနက္ Hymenopus coronatus၊ Paphioedilum spicerianum(Rchb.f.)pfitzer၊ Dipterocarpaceae Blume (1825)ႏွင့္ ေညာင္ပင္မ်ားသည္ ေက်ာက္ကမ္းပါးေပၚတြင္ အျမစ္တြယ္ၿပီးမွ ျဖစ္လာေသာ သစ္ပင္တံခြန္ စသည္တုိ႔သည္ ယူနန႔္ ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲမ်ား၏ အလွကုိ ျပသထားပါသည္။

3

4

5

တရုတ္သိပံၸပညာတံခြန္အသင္း ဆစ္ေဆာင္ပန္းနား အပူပုိင္းေဒသရုကၡပင္ဥယ်ာဥ္သည္ ယူနန္ျပည္နယ္ ဆစ္ေဆာင္ပန္းနား တုိင္လူမ်ဳိး ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရျပည္နယ္ခြဲ မုိင္းလခရုိင္ မုိင္းရင္ၿမိဳ႕နယ္၌ တည္ရွိေန၍ တရုတ္ နာမည္ေက်ာ္ေသာ ရုကၡပင္ပညာရွင္ စုိက္ရွီးေထာင္ ၁၉၅၆ ခုႏွစ္တြင္ ဦးေဆာင္ၿပီး စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္၍ သိပံၸပညာ သုေတသနျပဳျခင္း၊ ဇီဝအမ်ဳိးအစားကာကြယ္ထိန္းသိမ္းထားျခင္းႏွင့္ ေပၚျပဴလာသိပံၸ ပညာေရးတုိ႔ကုိ ေပါင္းစပ္သည့္ ၫြန႔္ေပါင္းသုေတသနျပဳဌာန ျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္ AAAAA အဆင့္ ႐ႈခင္းသာရပ္ကြက္လည္း ျဖစ္ပါသည္။

6

7

ႏွစ္ေပါင္းအမ်ားအျပားတြင္ တရုတ္သိပံၸပညာတံခြန္အသင္း ဆစ္ေဆာင္ပန္းနား အပူပုိင္းေဒသရုကၡပင္ဥယ်ာဥ္သည္  အဓိက သုေတသနျပဳသည့္ အေျခအေနအျဖစ္ သစ္ေတာေဂဟေဗဒ၊ သယံဇာတ ရုကၡေဗဒႏွင့္ သတၲဝါထိန္းသိမ္းေရးေဗဒတုိ႔ကုိ သိပံၸပညာ သုေတသနျပဳျခင္း၊ ဇီဝအမ်ဳိးအစား ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းထားျခင္းႏွင့္ ေပၚျပဴလာသိပံၸ ပညာေရးတုိ႔ကုိ ေဆာင္ရြက္၍ ဇီဝမ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ စြမ္းေဆာင္ေပးလ်က္ရွိသည္။

အယ္ဒီတာ: ခင္ခင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္