ကူမင္းဧရိယာအပုိင္းသည္ စနစ္အဆန္းထြင္လုပ္ငန္းမ်ား စုေပါင္းရန္ တြန္းအားေပး

2020-12-08 09:46 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္)  ဟုန္ေဟာဧရိယာအပုိင္း၊ တက္ဟုန္းဧရိယာအပုိင္း၊ ေမာ္ဟန္-ေမာ္တင္း စီးပြားေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈဇုန္၊ လ်င္ခ်န္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ စီးပြားေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈဇုန္ ေနရာ ၄ ခုကုိ ပူးေပါင္း၍ ႏုိင္ငံေတာ္သည္ နယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္ တံခါးဖြင့္ျခင္းႏွင့္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ တံခါးဖြင့္ျခင္းတုိ႔အတြက္ ယူနန႔္အေတြ႕အၾကံဳမ်ားကုိ အတူတူ စူးစမ္းရွာေဖြၾကရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကူမင္းဧရိယာအပုိင္း၏ သက္ဆုိင္ရာ စမ္းသပ္လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ေနရာတစ္ခုတည္းသာျဖစ္ျခင္း၊ တစ္စိတ္တစ္ေဒသျဖစ္ျခင္းႏွင့္ အစအနျဖစ္သည့္ အဆန္းထြင္မႈမွ စနစ္တက်ျဖစ္ျခင္း၊ စုေပါင္းျခင္းႏွင့္ တြဲဖက္သည့္ အဆန္းထြင္မႈသုိ႔ ေျပာင္းလဲရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ကူမင္းဧရိယာအပိုင္း (ကူမင္း စီးပြားေရးႏွင့္ နည္းပညာ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးဇုန္နယ္) စီမံခန႔္ခြဲေရးေကာ္မတီ တာဝန္ခံ လီဟယ္လ်ဴသည္ ဒီဇင္ဘာလ ၁ ရက္ေန႔ က်င္းပခဲ့သည့္ တရုတ္(ယူနန္ျပည္နယ္) လြတ္လပ္ေသာ ကုန္သြယ္ေရးစမ္းသပ္ဇုန္ ကူမင္းဧရိယာအပုိင္း စနစ္အဆန္းထြင္လုပ္ငန္း စည္းေဝးပြဲတြင္ ေျပာဆုိခဲ့ပါသည္။

ကူမင္းဧရိယာအပုိင္းသည္ ဟင္းလင္းျပင္၊ အလုပ္တာဝန္၊ ဌာနအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ တြဲဖက္စုေပါင္းျခင္းကုိ ရည္ရြယ္ခ်က္အျဖစ္ ဟုန္ေဟာဧရိယာအပုိင္း၊ တက္ဟုန္းဧရိယာအပုိင္း၊ ေမာ္ဟန္-ေမာ္တင္း စီးပြားေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈဇုန္၊ လ်င္ခ်န္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ စီးပြားေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈဇုန္ ေနရာ ၄ ခုကုိ ပူးေပါင္း၍ သယံဇာတပစၥည္းမ်ား အခ်င္းခ်င္းျဖည့္စြက္ျခင္း၊ အားသာခ်က္မ်ား ထပ္ဆင့္ထားျခင္း အားျဖင့္ ေရာေထြးယွက္တင္ၿပီး ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္လာရန္ အေကာင္အထည္ေဖာ္၍ ပူးတြဲအဆန္းထြင္ သည့္အတြက္ အေျခခံအေျခအေနမ်ားကုိ ေပးမည္။

ထုိ႔ျပင္၊ ကူမင္းဧရိယာအပုိင္းသည္ နယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္၊ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ျခင္း ထူးျခားခ်က္ ၂ ခုကုိနီးနီးကပ္ကပ္ ဝုိင္းပတ္၍ ထူးျခားခ်က္ရွိသည့္ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ားကုိ အစြမ္းကုန္ ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ၿပီး နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ ကုန္ထုတ္စြမ္းအားႏွင့္ စြမ္းအင္ျဖဳန္းတီးမႈ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိ ျပဳလုပ္ၿပီး နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ ကုန္စည္ေရာင္းဝယ္ေရးကုိ တုိးခ်ဲ႕ၿပီး နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ ေငြေရးေၾကးေရးဝန္ေဆာင္မႈကုိ အဆန္းထြင္ၿပီး နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ ဝန္ေဆာင္မႈ ေရာင္းဝယ္ေရးကုိ စူးစမ္းရွာေဖြမည္။ ျပႆနာ ေျဖရွင္းျခင္းျဖင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္အျဖစ္ သစ္လြင္ေသာ အေတြးေရစီးေၾကာင္း ျဖစ္လာၿပီး သစ္လြင္ေသာ အေတြ႕အၾကံဳမ်ား စုေဆာင္း၍ ျပႆနာ ေျဖရွင္းရာတြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ နက္႐ႈိင္းေစၿပီး အခက္အခဲမ်ားသည့္ ျပႆနာမ်ားကုိ ေျဖရွင္းမည္။ တရားမွ်တမႈ၊ လူသိရွင္ၾကားမႈ၊ သမာသမတ္က်မႈတုိ႔ကုိ အေျခခံျပဳ၍ မူဝါဒေကာင္းက်ဳိးမွ စနစ္အျမတ္ေဝစုသုိ႔ ေျပာင္းလဲသြား၍ လြတ္လပ္ေသာ ကုန္သြယ္ေရးစမ္းသပ္ဇုန္၌ စမ္းသပ္ျခင္း၊ ကူမင္းၿမိဳ႕၌ အသံုးျပဳျခင္း၊ ယူနန္သုိ႔ မ်က္ႏွာမူျဖာထြက္ျခင္း၊ တစ္ႏုိင္ငံလံုးကုိ ဝန္ေဆာင္ေပးျခင္းတုိ႔ကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္။

 

အယ္ဒီတာ: မ်ဳိးသူဇာေၾကာ့ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္