အြန္လုိင္း တရုတ္-ေတာင္အာရွ ကုန္စည္ျပပြဲကုိ ပါဝင္ရန္ ကုမၸဏီ အခု ၇ ေထာင္ေက်ာ္သည္ နာမည္စာရင္းေပးသြင္းခဲ့ပါၿပီ

2020-12-07 17:40 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) ဒီဇင္ဘာလ ၆ ရက္ေန႔အထိ ဤႏွစ္ အြန္လုိင္း တရုတ္-ေတာင္အာရွ ကုန္စည္ျပပြဲကုိ ပါဝင္ရန္ ႏုိင္ငံႏွင့္ ေဒသ အခု ၈၀ ေက်ာ္မွ ကုမၸဏီ အခု ၇ ေထာင္ေက်ာ္၊ သီးျခားဝယ္သူ အေယာက္ ၂ေထာင္ေက်ာ္တုိ႔သည္ နာမည္စာရင္းေပးသြင္းခဲ့ပါၿပီ။ ျပပြဲပါဝင္သည့္ ႏုိင္ငံႏွင့္ ေဒသမ်ား၏ အေရအတြက္၊ ျပပြဲပါဝင္သည့္ ကုမၸဏီပမာဏစလံုးသည္ ယခင္က်င္းပခဲ့သည့္ တရုတ္-ေတာင္အာရွ ကုန္စည္ျပပြဲ ၅ ႀကိမ္ထက္ ပုိမ်ား၍ ျပပြဲက်င္းပရာတြင္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားသည္ ေထြျပားစံုလင္လွပါသည္။

ႏုိင္ငံျခားကုမၸဏီဆုိလွ်င္ ေတာင္အာရွ၊ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏွင့္ ဂ်ပန္၊ ကုိရီးယား၊ ခ်က္၊ နယူးဇီလန္၊ ဒုိမီနီကန္ စသည့္ ႏုိင္ငံႏွင့္ ေဒသ ၈၂ခုမွ ကုမၸဏီ ၁၁၇၃ ခုသည္ မွတ္ပံုတင္ပါဝင္၍ ေတာင္အာရွ ၈ ႏုိင္ငံ၊ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ၁၀ ႏုိင္ငံတုိ႔ကုိ အျပည့္အဝ ဖံုးလႊမ္းရန္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ပါသည္။ ျပည္တြင္းကုမၸဏီဆုိလွ်င္ ပီက်င္း၊ ဖူက်န႔္၊ ဟူေပ စသည့္ ျပည္နယ္၊ ျပည္နယ္ခြဲ၊ ၿမိဳ႕ ၂၄ ခုမွ ကုမၸဏီ ၂၉၄ ခုသည္ မွတ္ပံုတင္ပါဝင္၍ ယူနန္ျပည္နယ္ ကုန္သြယ္ေရး၊ စက္မႈလုပ္ငန္းႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာ၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း၊ လယ္ယာစုိက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသ စသည့္ ဌာန အသီးသီးသည္လည္း ကုမၸဏီမ်ား ျပပြဲပါဝင္ေစရန္ တက္ႂကြစြာစီစဥ္ ေနပါသည္။

ျပပြဲက်င္းပခ်ိန္အတြင္း ကြင္းဖြင့္ပြဲအခမ္းအနား အျပင္ ၂၀ ႀကိမ္ေျမာက္ တရုတ္-ဗီယက္နမ္ (ဟယ္ခုပ္) နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး ကုန္စည္ျပပြဲ၊ တရုတ္-အာဆီယံ ႏုိင္ငံတကာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ပူးေပါင္းသယ္ယူပုိ႔ေဆာင္သည့္ မီးရထား စတင္ခုတ္ေမာင္းျခင္း အခမ္းအနား၊ တရုတ္-ဗီယက္နမ္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈမူဝါဒ ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား အြန္လုိင္းစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုျခင္း အခမ္းအနား၊ ပထမအႀကိမ္ RCEP (ယူနန္) ပါရဂူမ်ား ဖလွယ္ပြဲ၊ “ျပည္ပကုန္သြယ္ေရး တည္ျငိမ္ေစျခင္း၊ ႏုိင္ငံျခားအရင္းအႏွီး တည္ျငိမ္ေစျခင္း” တရုတ္ဘဏ္ နယ္စပ္ျဖတ္ၿပီး စီမံကိန္းေအာင္သြယ္ေပးျခင္း အြန္လုိင္း ခ်ိတ္ဆက္ျခင္း၊ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ ယူနန္ျပည္နယ္ အားကစားဆုိင္ရာ ခရီးသြားလာေရးစီမံကိန္း ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ကုန္သည္ဖိတ္ေခၚျခင္းႏွင့္ အားကစားလုပ္ငန္း ေလ့က်င့္ပ်ဳိးေထာင္ေပးျခင္း၊ တရုတ္-ျမန္မာ E-Commerce လူခြၽန္မ်ား အြန္လုိင္းေလ့က်င့္ပ်ဳိးေထာင္ေပးျခင္း စသည့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိလည္း အတူတူက်င္းပမည္။

သမရုိးက်ေသာ အြန္လုိင္းျပပြဲတြင္ ရွိသည့္ 2D ျပသျခင္း၊ အြန္လုိင္းတုိင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္း၊ B2B အေရာင္းအဝယ္ျပဳျခင္း တုိ႔အျပင္ အြန္လုိင္း တရုတ္-ေတာင္အာရွ ကုန္စည္ျပပြဲသည္ Blockchain အီလက္ထေရာနစ္စနစ္ျဖင့္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုျခင္း စသည့္ တစ္ႏုိင္ငံလံုး ပထမဦးဆံုး စတင္တည္ေထာင္သည့္ စြမ္းေဆာင္ႏုိင္မႈမ်ားကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ခဲ့ပါသည္။ တရုတ္(ယူနန္ျပည္နယ္) လြတ္လပ္ေသာ ကုန္သြယ္ေရးစမ္းသပ္ဇုန္၊ ၂၀ ႀကိမ္ေျမာက္ တရုတ္-ဗီယက္နမ္ (ဟယ္ခုပ္) နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး ကုန္စည္ျပပြဲ၊ Market-Based Purchasing စနစ္ စမ္းသပ္က်င့္သံုးျခင္း၊ ျပည္ပသုိ႔ပံ့ပုိးကူညီျခင္း၊ ႏုိင္ငံတကာကုန္သြယ္ေရး တစ္မ်ဳိးတည္းသာရွိသည့္ ကတင္းေပါက္ စသည့္ ထူးျခားခ်က္ရွိသည့္ သီးျခားျပခန္းေနရာ ၁၀ ခုေက်ာ္ကုိ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။

ျပပြဲက်င္းပရာတြင္ တုိက္ရုိက္ထုတ္လႊင့္ျခင္း လႈပ္ရွားမႈ အႀကိမ္ ၅၀၀ ေက်ာ္ (ပါဝင္သည့္ ကုမၸဏီမ်ားသည္ အလုိအေလ်ာက္ျဖစ္ပြားလာသည့္ ုိက္ရုိက္ထုတ္လႊင့္ျခင္း လႈပ္ရွားမႈမ်ား အပါ)ကုိ က်င္းပမည္ျဖစ္၍ ကူမင္းၿမိဳ႕အေျခစုိက္ ေကာင္စစ္ဝန္ခ်ဳပ္မ်ား ကုန္စည္ေရာင္းရန္ တုိက္ရုိက္ထုတ္လႊင့္ျခင္း၊ ႏုိင္ငံျခားအေျခစုိက္ ကုန္သြယ္ေရးကုိယ္စားျပဳဌာနမ်ား တုိက္ရုိက္ထုတ္လႊင့္ျခင္း၊ E-Commerce ေက်းရြာသုိ႔ ဝင္ေရာက္ရန္ တုိက္ရုိက္ထုတ္လႊင့္ျခင္း စသည္တုိ႔ကုိ ပါဝင္ပါသည္။ ႀကီးမႉးသူကဲ့သုိ႔ အသံလႊင့္သူ Viya သည္ အြန္လုိင္း တရုတ္-ေတာင္အာရွ ကုန္စည္ျပပြဲ၏ ျပန္ၾကားေရးကုိယ္စားလွယ္ အျဖစ္ ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ မိတ္ဆက္ျဖန႔္ခ်ီေရးတုိ႔ကုိ ေဆာင္ရြက္ရံုသာမက ျပပြဲက်င္းပရာတြင္ ကုန္စည္ေရာင္းရန္ တုိက္ရုိက္ထုတ္လႊင့္ျခင္းကုိ ျပဳလုပ္မည္။ သက္ဆုိင္သည့္ ႀကီးမႉးသူကဲ့သုိ႔ အသံလႊင့္သူမ်ားႏွင့္ နာမည္ေက်ာ္ၾကားေသာ မင္းသား၊ မင္းသမီးမ်ားကုိ အြန္လုိင္း တရုတ္-ေတာင္အာရွ ကုန္စည္ျပပြဲ၏ ကုန္စည္ေကာင္းမ်ား ေထာက္ခံအၾကံေပးသူ အျဖစ္ တုိက္ရုိက္ထုတ္လႊင့္ျခင္းကုိ ျပဳလုပ္ရန္ ဖိတ္ေခၚမည္။

 

အယ္ဒီတာ: မ်ဳိးသူဇာေၾကာ့ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္