ပလက္ေဖာင္း သံုးေလးငါးႏွင့္ ဘာသာစကား ၃မ်ဳိးျဖင့္ ကူမင္းဧရိယာအပုိင္းကုိ ဝါဒျဖန႔္

2020-11-26 15:44 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) ၂၀၁၉ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ တရုတ္(ယူနန္ျပည္နယ္) လြတ္လပ္ေသာ ကုန္သြယ္ေရးစမ္းသပ္ဇုန္ ကူမင္းဧရိယာအပုိင္းသည္ ဆုိင္းဘုတ္တပ္ၿပီး တည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။ ကူမင္းဧရိယာအပုိင္း ဆုိင္းဘုတ္တပ္ျခင္း တစ္ႏွစ္ျပည့္ေရာက္ခ်ိန္ ကူမင္းဧရိယာအပုိင္းသည္ ပလက္ေဖာင္း သံုးေလးငါးႏွင့္ ဘာသာစကား ၃မ်ဳိးျဖင့္ ယူနန္ျပည္နယ္ တစ္ခုလံုး၌ တရုတ္၊ အဂၤလိပ္၊ ျမန္မာ ဘာသာစကား ၃ မ်ဳိးျဖင့္ ေရးသားေဖာ္ျပသည့္ ဝက္ဘ္ဆုိက္ကုိ ပထမဦးဆံုးထုတ္ျပန္ၿပီး နည္းလမ္း ၃ ခုျဖင့္ ျပည္ပသုိ႔ ကူမင္းဧရိယာအပုိင္းကုိ ပထမဦးဆံုး ဝါဒျဖန႔္၍ ျပည္ပႏွင့္ အျပန္အလွန္ဖလွယ္ေရးကုိ တုိးျမႇင့္၍ ကမၻာ့ထင္ျမင္ရပ္တည္ခ်က္ ပ်ံ႕ႏံွ႔ႏုိင္စြမ္းကုိ တုိးခ်ဲ႕၍ တရုတ္ႏုိင္ငံ ေတာင္အာရွ အေရွ႕ေတာင္အာရွသုိ႔ မ်က္ႏွာမူျဖာထြက္သည့္ ဗဟုိခ်က္မ၊ တံခါးဖြင့္ခံစစ္စခန္းေရွ႕တန္း ျဖစ္လာေစရန္ တြန္းအားေပးပါသည္။

655424

ယူနန္ျပည္နယ္သည္ အေနာက္ပုိင္းတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ နယ္နိမိတ္ခ်င္းဆက္စပ္၍ ေတာင္ပုိင္းတြင္ လာအုိ၊ ဗီယက္နမ္တုိ႔ႏွင့္ နယ္နိမိတ္ခ်င္းဆက္စပ္ပါသည္။ ထူးျခားေသာ တည္ေနရာေၾကာင့္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး မ်ားျပားပါသည္။ “နယ္စပ္နီးစပ္ျခင္း” “နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ျခင္း” တုိ႔သည္ တရုတ္(ယူနန္ျပည္နယ္) လြတ္လပ္ေသာ ကုန္သြယ္ေရးစမ္းသပ္ဇုန္၏ ထူးျခားခ်က္ ျဖစ္လာပါသည္။ ဤတည္ေနရာ အားသာခ်က္ကုိ အေျခခံျပဳၿပီး ကူမင္းဧရိယာအပုိင္းသည္ Kunming Information Hub ၏ ႏုိင္ငံျခားဘာသာ ဝက္ဘ္ဆုိက္မ်ားကုိ မွီခုိၿပီး ယူနန္ျပည္နယ္၌ တရုတ္၊ အဂၤလိပ္၊ ျမန္မာ ဘာသာစကား ၃ မ်ဳိးျဖင့္ ေရးသားသည့္ ဝက္ဘ္ဆုိက္ကုိ ထုတ္ျပန္၍ ကူမင္းဧရိယာအပုိင္း၏ ကုန္သည္ဖိတ္ေခၚၿပီး ရင္းႏွီးေငြသြင္းယူျခင္း ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ မူဝါဒမ်ား၊ ေနာက္ဆံုးအေၾကာင္းမ်ား စသည့္ အေျခအေနမ်ားကုိ ေဖာ္ျပ၍ ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွသူမ်ားသည္ ဤဝက္ဘ္ဆုိက္ မွတစ္ဆင့္ ကူမင္းဧရိယာအပုိင္းကုိ သိရွိနားလည္ေစ၍ ျပည္တြင္းျပည္ပသုိ႔ ကူမင္းဧရိယာအပုိင္း၏ အေျခအေနႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ဝါဒျဖန႔္ျပသသည့္ အေရးပါေသာ ျပတင္းေပါက္ေရွ႕ဘက္ႏွင့္ ပလက္ေဖာင္း ျဖစ္လာပါသည္။

ဆုိင္းဘုတ္တပ္ျခင္း တစ္ႏွစ္ျပည့္ေရာက္ခ်ိန္တြင္ “တရုတ္(ယူနန္ျပည္နယ္) လြတ္လပ္ေသာ ကုန္သြယ္ေရးစမ္းသပ္ဇုန္ ထူေထာင္ျခင္း ၁ ႏွစ္ျပည့္” ဟူေသာ တရုတ္၊ အဂၤလိပ္၊ ျမန္မာ ဘာသာစကား ၃ မ်ဳိးျဖင့္ ေရးသားသည့္ ဝက္ဘ္ဆုိက္ကုိ အထူးသျဖင့္ ထုတ္ျပန္၍ ဘာသာစကား ၃ မ်ဳိးျဖင့္ လြတ္လပ္ေသာ ကုန္သြယ္ေရးစမ္းသပ္ဇုန္၏ တည္ေဆာက္ေရးသည္ စီးပြားေရး ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေစရန္အတြက္ တရုတ္ႏုိင္ငံ၌ အဆင့္အတန္းပုိျမင့္ေသာ ျပည္ပသုိ႔တံခါးဖြင့္ျခင္းကုိ ေရွ႕ေဆာင္ၫႊန္ျပရန္အတြက္ အေရးပါေသာ အနက္အဓိပၸာယ္မ်ားအား နက္႐ႈိင္းစြာေဖာ္ျပ၍ ဤႏွစ္အတြင္း တရုတ္(ယူနန္ျပည္နယ္) လြတ္လပ္ေသာ ကုန္သြယ္ေရးစမ္းသပ္ဇုန္သည္ ကုန္သည္ဖိတ္ေခၚၿပီး ရင္းႏွီးေငြသြင္းယူျခင္း၊ လူလြၽန္ဖိတ္ေခၚၿပီး ဉာဏ္ပညာသြင္းယူျခင္း၊ စနစ္အဆန္းထြင္ဖန္တီးျခင္း စသည့္ နယ္ပယ္မ်ားမွ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကုိ ေဖာ္ျပပါသည္။

655426

ႏုိင္ငံျခားသားတုိ႔ႏွင့္ အျပန္အလွန္ဖလွယ္ေရး တုိးျမႇင့္ရန္ ကူမင္းဧရိယာအပုိင္းသည္ Facebook၊ Twitter ႏွင့္ YouTube ႏုိင္ငံျခား လူမႈေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး ပလက္ေဖာင္းမ်ားတြင္ တရုတ္(ယူနန္ျပည္နယ္) လြတ္လပ္ေသာ ကုန္သြယ္ေရးစမ္းသပ္ဇုန္ ကူမင္းဧရိယာအပုိင္း၏ တရားဝင္အေကာင့္ “Kunming Area of China (Yunnan) Pilot Free Trade Zone” ကုိ ဖြင့္လွစ္၍ ကူမင္းဧရိယာအပုိင္း၏ ကုန္သည္ဖိတ္ေခၚျခင္း မူဝါဒမ်ားႏွင့္ ကူမင္းဧရိယာအပုိင္း၏ အေျခအေနမ်ား စသည့္ သတင္းမ်ားကုိ အခ်ိန္သတ္ၿပီး ထုတ္ျပန္၍ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားသည္ ကူမင္းဧရိယာအပုိင္းကုိ သိရွိနားလည္းေစ၍ ကူမင္းဧရိယာအပုိင္းသည္ ကမၻာသုိ႔ သြားေရာက္ေစပါသည္။ စက္တင္ဘာလ ၂၂ ရက္ေန႔အထိ အဂၤလိပ္ဘာသာသတင္း ၁၂ ပုဒ္ႏွင့္ ျမန္မာဘာသာသတင္း ၁၁ ပုဒ္ကုိ ထုတ္ျပန္၍ ႏုိင္ငံျခား လူမႈေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး ပလက္ေဖာင္းမ်ားတြင္ ထုတ္ျပန္ျခင္းအားျဖင့္ လူအေယာက္ စုစုေပါင္း ၇၂.၇ ေသာင္းသည္ ဖတ္႐ႈခံခဲ့ပါၿပီ။

“ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားက တရုတ္(ယူနန္ျပည္နယ္) လြတ္လပ္ေသာ ကုန္သြယ္ေရးစမ္းသပ္ဇုန္ ကူမင္းဧရိယာအပုိင္းကုိ ျမင္ျခင္း” Talk Show ဗီဒီယုိမ်ားကုိ ထုတ္ျပန္၍ “အြန္လုိင္းႏွင့္ ေအာ့ဖ္လိုင္း” နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ႏုိင္ငံျခားသား သီရိလကၤာႏုိင္ငံ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကုန္သည္ႀကီးမ်ားအသင္း ဥကၠဌ Mr. Kosala Wickramanayake ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ အထက္ျမန္မာျပည္ တရုတ္ကုန္သည္ႀကီးမ်ားအသင္း ဒုဥကၠဌ ဦးျမင့္ႏုိင္၊ ႏုိင္ငံျခားဆရာ Phi ႏွင့္ Richard ၊ ကူမင္း သိပံၸႏွင့္အင္ဂ်င္နီယာတကၠသုိလ္၏ ပညာေတာ္သင္ အန္ဂ်ီ ၅ ေယာက္ကုိ ေမးျမန္း၍ သူတုိ႔သည္ ကုိယ့္၏ျမင္ေထာင့္မွ ကူမင္းဧရိယာအပုိင္း ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ားႏွင့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား စသည္တုိ႔ကုိ မိတ္ဆက္ေျပာဆုိရန္ ဖိတ္ေခၚခဲ့ပါသည္။

655427

Talk Show တြင္ ႏုိင္ငံျခားသားတုိ႔သည္ ကူမင္းဧရိယာအပုိင္း၏ တည္ေဆာက္ေရးအေျခအေနမ်ား၊ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူသုိ႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈမူဝါဒမ်ားကုိ အာရံုစုိက္ေၾကာင္း ေျပာခဲ့ပါသည္။ သူတုိ႔မွာ ကူမင္းဧရိယာအပုိင္း၏ အဆင့္အတန္းျမင့္ေသာ ျပည္ပသုိ႔တံခါးဖြင့္ပလက္ေဖာင္း ထုလုပ္ျခင္းအေပၚ၊ ကူမင္းၿမိဳ႕ ေဒသဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံတကာဗဟုိၿမိဳ႕၏ တည္ေဆာက္ေရးကုိ ဝန္ေဆာင္ေပးၿပီး တြန္းတင္ျခင္းအေပၚ အက်ဳိးရွိသည့္ စမ္းသပ္မႈမ်ားကုိ အျပည့္အဝ လက္ခံအတည္ျပဳ၍ ကူမင္းဧရိယာအပုိင္း၏ အလားအလာကုိလည္း ၾကည့္ေကာင္း၍ ကူမင္းဧရိယာအပုိင္းသည္ ပုိမုိလ်င္ျမန္စြာ ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္လာၿပီး ကူမင္းၿမိဳ႕ကုိ ေတာင္အာရွႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ခ်ိတ္ဆက္သည့္ ႏုိင္ငံတကာဗဟုိခ်က္မ ျဖစ္လာရန္ ကူညီပံ့ပုိးမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ပါသည္။

ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ တရုတ္၊ အဂၤလိပ္၊ ျမန္မာ ဘာသာစကား ၃ မ်ဳိးျဖင့္ ေရးသားသည့္ သတင္းမ်ားႏွင့္ Talk Show ဗီဒီယုိမ်ားသည္ အင္တာနက္ေပၚတြင္ လူေတြ၏ အာရံုစုိက္ခံ၍ ျပည္တြင္းႏွင့္ ျပည္နယ္တြင္း မီဒီယာမ်ားမွာ တစ္ဆင့္ထည့္သြင္းေဖာ္ျပခံခဲ့ပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ ဤဗီဒီယုိမ်ားကုိ ျပည္တြင္းျပည္ပ လူမႈေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး ပလက္ေဖာင္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပ၍ လူအေယာက္ စုစုေပါင္း ၁၀၃.၈ ေသာင္းသည္ ဖတ္႐ႈ၍ ကူမင္းဧရိယာအပုိင္း ဆုိင္းဘုတ္တပ္ျခင္း တစ္ႏွစ္ျပည့္အတြက္ အင္တာနက္အေပၚ ေကာင္းမြန္ေသာ ထင္ျမင္ရပ္တည္ခ်က္ ပ်ံ႕ႏံွ႔ျခင္းအေျခအေနကုိ အေျခခံအုပ္ျမစ္ခ်ထားခဲ့ပါသည္။

အယ္ဒီတာ: မ်ဳိးသူဇာေၾကာ့ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္