ယူနန္နဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည့္ နယ္ပယ္မ်ားျပားသည္ဟု တရုတ္ႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံျခားသံအမတ္ႀကီးမ်ား ေျပာဆုိခဲ့

2020-11-17 14:37 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

 1

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) “ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က ယူနန္ျပည္နယ္နဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္တဲ့ နယ္ပယ္မ်ားျပားပါတယ္။” ဥပမာအားျဖင့္ ခရီးသြားလာေရး၊ ပညာေရး၊ ကုန္သြယ္ေရး၊ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး စသည္တုိ႔ ရွိပါေၾကာင္း တတိယအႀကိမ္ တရုတ္ႏိုင္ငံတကာသြင္းကုန္ကုန္စည္ျပပြဲတြင္ တရုတ္ႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံျခားသံအမတ္ႀကီးမ်ားမွာ ေျပာဆုိခဲ့၍ အနာဂတ္တြင္ ယူနန္ျပည္နယ္ႏွင့္ ပုိမ်ားေသာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။

2

တရုတ္ႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ကုိလံဘီယာသံအမတ္ႀကီး မစၥတာ မန္စ္အလ္ေဝ

ကုိလံဘီယာႏုိင္ငံႏွင့္ တရုတ္ႏုိင္ငံတုိ႔သည္ စီးပြားေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ႀကီးမားလွေသာ အျပန္အလွန္ ျဖည့္စြက္ႏုိင္စြမ္း ရွိပါသည္။ ကုိလံဘီယာႏုိင္ငံႏွင့္ ယူနန္ျပည္နယ္တုိ႔သည္ မ်ားျပားေသာ လကၡဏာတူ ရွိပါသည္၊ ဥပမာအားျဖင့္ ႏွစ္ႏုိင္ငံတုိ႔သည္ ေတာင္မ်ားေသာ ေျမျပင္အေနအထား၊ ေႏြးေထြးေသာ ရာသီဥတု ရွိၾကပါသည္၊ ကုိလံဘီယာႏုိင္ငံ၏ ဒုတိယအႀကီးဆံုးေသာၿမိဳ႕ ျဖစ္သည့္ မုိက္တယ္လင္ကုိ ကူမင္းၿမိဳ႕ကဲ့သုိ႔ ေႏြဦးၿမိဳ႕အျဖစ္ ေခၚေဝၚပါသည္၊ ကုိလံဘီယာႏုိင္ငံ၌ ယူနန္ျပည္နယ္ကဲ့သုိ႔ ေကာ္ဖီမ်ားႏွင့္ မုိးဆန္းပန္းမ်ား အထြက္မ်ားပါသည္။ ဤထူးျခားခ်က္မ်ားသည္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္တုိ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ ႏုိင္သည့္ နယ္ပယ္ မ်ားျပားသည္ သေဘာေဆာင္ထားပါသည္။

ယူနန္ျပည္နယ္မွ ၿမိဳ႕ျပမ်ားႏွင့္ ခ်စ္ၾကည္ေရးၿမိဳ႕မ်ားဆက္ဆံေရးကုိ တည္ေဆာက္၍ ယူနန္ျပည္နယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္ ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။

3

တရုတ္ႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ေမာ္လဒုိက္သံအမတ္ႀကီး မစၥစ္ အာဇီမာ

ယူနန္ျပည္နယ္သည္ ေမာ္လဒုိက္ႏုိင္ငံႏွင့္ တရုတ္ႏုိင္ငံတုိ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ျပဳလုပ္သည့္ အေရးႀကီးေသာ ျပည္နယ္ ျဖစ္ပါသည္။ ယူနန္ႏွင့္ ေမာ္လဒုိက္တုိ႔သည္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး လုပ္ငန္းအဖြဲ႕စနစ္ကုိ တည္ေဆာက္ခဲ့ပါသည္၊ တရုတ္- ေတာင္အာရွ ကုန္စည္ျပပြဲကုိ ယူနန္၌ က်င္းပပါသည္၊ ယူနန္ႏွင့္ ေမာ္လဒုိက္တုိ႔သည္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွေရး၊ ကုန္သြယ္ေရး၊ ျပန္လည္အသံုးျပဳႏုိင္ေသာ သယံဇာတ၊ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး၊ ပညာေရး စသည့္နယ္ပယ္မ်ားတြင္ မ်ားျပားေသာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး အခြင့္အလမ္းမ်ား ရွိပါသည္။ ေနာက္ေနာင္တြင္ ေမာ္လဒုိက္သည္ ယူနန္ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး တုိးပြားလာေစ၍ ပုိမ်ားေသာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး အခြင့္အလမ္းမ်ားကုိ ရွာေဖြႏုိင္မည္ ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။

ခရီးသြားလုပ္ငန္းသည္ ေမာ္လဒုိက္ႏုိင္ငံ၏ အေရးႀကီးေသာ လုပ္ငန္း ျဖစ္ပါသည္။ ဤႏွစ္ ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ (COVID-19) အဆုတ္ေရာင္ေရာဂါေၾကာင့္ ေမာ္လဒုိက္ႏုိင္ငံ၏ ခရီးသြားလုပ္ငန္းသည္ မ်ားမ်ားထိခုိက္ခံပါသည္။ COVID-19 လ်င္ျမန္စြာ သြား၍ ယူနန္လူသည္ ေမာ္လဒုိက္ႏုိင္ငံသုိ႔ ခရီးသြားႏုိင္ၿပီး ေမာ္လဒုိက္လူသည္လည္း ယူနန္ျပည္နယ္သုိ႔ ေရာက္ၿပီး ယူနန႔္ သဘာဝယဥ္ေက်းမႈမ်ားကုိ သိရွိနားလည္ႏုိင္မည္ ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။

4

တရုတ္ႏုိင္ငံဆုိင္ရာ မေလးရွားသံအမတ္ႀကီး မစၥတာ ႏူရွီးဝအယ္ဝန႔္

၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ကြၽန္ေတာ္သည္ ယူနန္ျပည္နယ္သုိ႔ ေရာက္ဖူးပါသည္။ ယူနန္ႏွင့္ မေလးရွားတုိ႔သည္ အလြန္ေကာင္းေသာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး အေျခခံအုတ္ျမစ္ ရွိ၍ ယူနန႔္ေစ်းကြက္သည္ က်ယ္ဝန္းေသာေၾကာင့္ မေလးရွားႏုိင္ငံ၏ ကုန္ပစၥည္းမ်ားသည္ ယူနန္ျပည္နယ္၌ သစ္လြင္ေသာ အခြင့္အလမ္းကုိ ရွာႏုိင္ပါသည္။

တရုတ္ႏိုင္ငံတကာသြင္းကုန္ကုန္စည္ျပပြဲသည္ အျပန္အလွန္ သင္ယူေလ့လာရန္၊ အက်ဳိးတူ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ အခြင့္အလမ္း ျဖစ္ပါသည္။ ယူနန္ျပည္နယ္၏ သန႔္စင္ေသာစြမ္းအား ေပါမ်ားႂကြယ္ဝၿပီး ေဘးနားမွႏုိင္ငံမ်ားသုိ႔ စြမ္းအားတင္ပုိ႔ေနသည္ ဟု ကြၽန္ေတာ္ သိရွိခဲ့ပါသည္။ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲေရး ေျဖၾကားျခင္းသည္ ႏုိင္ငံအသီးသီးသည္ အတူတူ ရင္ဆုိင္ေနသည့္ စိန္ေခၚမႈျဖစ္ပါသည္။ သန႔္စင္ေသာစြမ္းအားသည္ အနာဂတ္တြင္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္တုိ႔သည္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ စဥ္းစားႏုိင္သည့္ နယ္ပယ္ျဖစ္သည္ ကြၽန္ေတာ္ ထင္ပါသည္။

5

တရုတ္ႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွသံအမတ္ႀကီး မစၥတာ ဇာမန႔္

ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွႏုိင္ငံႏွင့္ တရုတ္ႏုိင္ငံတုိ႔သည္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး မ်ားျပားသည့္ အိမ္နီးခ်င္းျဖစ္၍ ယူနန္သည္ ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွႏုိင္ငံႏွင့္ အနီးဆံုးေသာ တရုတ္ႏုိင္ငံမွ ျပည္နယ္ျဖစ္၍ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္တုိ႔၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး နီးနီးကပ္ကပ္ရွိ လွပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွႏုိင္ငံႏွင့္ ကူမင္းၿမိဳ႕တုိ႔အၾကား ေလေၾကာင္းလုိင္းမ်ား ရွိ၍ မ်ားျပားေသာ ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွမွ ပညာေတာ္သင္မ်ားသည္ ယူနန္၌ စာသင္ေနပါသည္။ ယူနန္ျပည္နယ္သည္ တရုတ္(ယူနန္ျပည္နယ္) လြတ္လပ္ေသာ ကုန္သြယ္ေရးစမ္းသပ္ဇုန္ကုိ တည္ေဆာက္ေန၍ ၄င္းသည္ ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွႏွင့္ ယူနန္တုိ႔၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး အတြက္ ေကာင္းလွေသာ အခြင့္အလမ္း ျဖစ္ပါသည္။

COVID-19 လ်င္ျမန္စြာ သြား၍ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္တုိ႔သည္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး တုိးျမႇင့္မည္ ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။

6

တရုတ္ႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ထုိင္းသံအမတ္ႀကီး မစၥတာ ရွီစ္မူ

ထုိင္းႏုိင္ငံသည္ ယူနန္ျပည္နယ္ႏွင့္ ဆက္ဆံေရးသည္ ရင္းရင္းႏွီးႏွီးရွိ၍ ယူနန္ႏွင့္အၾကားမွ ေလေၾကာင္း၊ ကုန္းေၾကာင္း လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးသည္ အလြန္ လ်င္ျမန္လြယ္ကူပါသည္။ ထုိင္းႏွင့္ ယူနန္တုိ႔သည္ မ်ားျပားေသာ အခ်က္တူမ်ား ရွိ၍ ႏွစ္ႏုိင္ငံတုိ႔၏ ျပည္သူလူတုသည္ ခ်စ္ခင္ရင္းႏွီး ၾကပါသည္။ ထုိင္းသည္ ယူနန္လူ ႏွစ္သက္ေသာ ခရီးသြားေနရာ ျဖစ္၍ ယူနန႔္ ခရီးသြားလာေရး သယံဇာတသည္လည္း ထုိင္းႏုိင္ငံကုိ ဆြဲေဆာင္လွႏုိင္၍ ယူနန္သည္ ထုိင္းႏွင့္တရုတ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရာမွ အေရးႀကီးေသာ ကုန္စည္စီးဆင္းမႈစင္တာလည္း ျဖစ္ပါသည္။

အခု ထုိင္းႏုိင္ငံမွ အလွကုန္ စသည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကုိ တရုတ္ေစ်းတြင္ အေရာင္းေကာင္း လွပါသည္၊ ဤကုန္ပစၥည္းမ်ားသည္ တရုတ္လူငယ္တုိ႔၏ လုိအပ္ခ်က္ႏွင့္ အဆက္မျပတ္ လုိက္ေလ်ာညီေထြ ေသာေၾကာင့္ စားသံုးသူတုိ႔၏ ႏွစ္သက္ခံသည္ထက္ ႏွစ္သက္ခံလာပါသည္။ ထုိ႔ျပင္၊ တရုတ္ထြက္ကုန္ပစၥည္းမ်ားသည္လည္း ထုိင္းႏုိင္ငံမွ စားသံုးသူတုိ႔ ႀကိဳဆုိခံပါသည္။ ထုိင္းထြက္ကုန္ပစၥည္းမ်ားသည္ သဘာဝ၊ ပကတိကုိ ရရွိေအာင္ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ျခင္းမွာ ယူနန႔္ထြက္ကုန္ပစၥည္းမ်ား၏ ေတာင္းဆုိခ်က္ႏွင့္ တူပါသည္။ ေနာက္ေနာင္တြင္ ထုိင္းႏုိင္ငံႏွင့္ ယူနန္ျပည္နယ္တုိ႔သည္ ကုန္စည္သြင္းယူျခင္းႏွင့္ တင္ပုိ႔ေရာင္းခ်ျခင္းတုိ႔နယ္ပယ္မွ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမွာ ႀကီးမားလွေသာ ကိန္းဝပ္စြမ္းအား ရွိမည္။

7

တရုတ္ႏုိင္ငံဆုိင္ရာ နီေပါသံအမတ္ႀကီး မစၥတာ ဖန္တီ

ကြၽန္ေတာ္သည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ယူနန္ျပည္နယ္သုိ႔ ေရာက္ဖူးပါသည္။ ေနာက္ေနာင္တြင္ ယူနန္သုိ႔ ခဏခဏ ေရာက္ႏုိင္၍ နီေပါႏုိင္ငံႏွင့္ ယူနန္ျပည္နယ္တုိ႔ အၾကားမွ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကုိ တုိးျမႇင့္ႏုိင္မည္ ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။

 

အယ္ဒီတာ: မ်ဳိးသူဇာေၾကာ့ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္