တရုတ္(ကူမင္း) အစားအစာယဥ္ေက်းမႈ ႏုိင္ငံတကာ ဖလွယ္ေရးျပပြဲကုိ ႏုိဝင္ဘာလ ၁၆ ရက္ေန႔မွ ၂၂ ရက္ေန႔အထိ က်င္းပမည္

2020-11-12 15:04 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) “အစားအစာယဥ္ေက်းမႈ ေဆြးေႏြးဖလွယ္ရန္ အားျဖည့္ေပးျခင္း၊ အရည္အေသြး ေကာင္းေသာ စားသံုးမႈကုိ အဆင့္သစ္သုိ႔ ျမႇင့္တင္ျခင္း” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ တရုတ္(ကူမင္း) အစားအစာယဥ္ေက်းမႈ ႏုိင္ငံတကာ ဖလွယ္ေရးျပပြဲကုိ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ ႏုိဝင္ဘာလ ၁၆ ရက္ေန႔မွ ၂၂ ရက္ေန႔အထိ ကူမင္းႏုိင္ငံတတာျပသေရးစင္တာ၌ က်င္းပမည္။

ဤအႀကိမ္ ျပပြဲ၏ အက်ယ္အဝန္းဧရိယာ စတုရမ္းမီတာ ၅.၅ ေသာင္း ရွိ၍ သီးျခားျပသရာေနရာ၏ အမ်ဳိးအစားအရ တရုတ္ရုိးရာအစားအစာေကာင္းမ်ား ျပတုိက္၊ ေနရာအသီးသီးမွ အစားအစာ အမွတ္တံဆိပ္ဆုိင္ရာ ထူးျခားခ်က္ရွိ ယဥ္ေက်းမႈမ်ား ျပတုိက္၊ စားသံုးျခင္းျဖင့္ ဆင္းရဲသူမ်ားကုိ ကူညီပံ့ပုိေရးဆုိင္ရာ ထူးျခားခ်က္ရွိ လယ္ယာထြက္ကုန္ပစၥည္းမ်ား ျပတုိက္ (ျပခန္း ၂ ခု)၊ တရုတ္အစားအစာယဥ္ေက်းမႈမ်ား ျပတုိက္၊ အစားအစာဆုိင္ရာ သိပံၸႏွင့္နည္းပညာ အဆန္းထြင္ဖန္တီးျခင္း ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ျပတုိက္၊ ယူနန႔္ညစ္ညမ္းမဲ့အစိမ္းေရာင္သဘာဝအစားအစာမ်ား ျပတုိက္ ပါဝင္သည့္ သီးျခားျပတုိက္ ၇ ခုကုိ ခြဲျခား၍ ယဥ္ေက်းမႈဖလွယ္ျခင္း၊ ထိပ္သီးဖုိရမ္၊ တရုတ္ရုိးရာအစားအစာေကာင္း ေထာက္ခံပြဲ၊ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးပြဲႏွင့္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုပြဲ စသည့္ ကာလတူညီေသာ လႈပ္ရွားမႈပြဲ ၅ ခုကုိ စီစဥ္မည္။

ျပပြဲသည္ “ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းႀကီး၊ အခ်က္အခ်ာသစ္၊ ဝရန္တာသစ္” ဟူေသာ အေတြးေရစီးေၾကာင္း အရ တရုတ္အစားအစာယဥ္ေက်းမႈမ်ား ဖလွယ္ပြဲ၊ အစားအစာစီးပြားေရး ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံတကာ ထိပ္သီးဖုိရမ္၊ တရုတ္ရုိးရာအစားအစာေကာင္း ေထာက္ခံပြဲ၊ တရုတ္အစားအစာဆုိင္ရာ သိပံၸႏွင့္နည္းပညာ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားျပပြဲ၊ အစားအစာလုပ္ငန္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈႏွင့္ ေငြရင္းစုေဆာင္းျခင္း တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးပြဲႏွင့္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိပြဲ၊ တရုတ္အစားအစာယဥ္ေက်းမႈျပပြဲ၊ အစားအစားကုန္သြယ္မႈ ကုိင္ပင္ေဆြးေႏြပြဲႏွင့္ အေရာင္းအဝယ္ျပဳပြဲ စသည့္ ေခါင္းစဥ္ထင္ဟပ္ေပၚလြင္ေသာ အစားအစာယဥ္ေက်းမႈ ဖလွယ္ေရးပြဲမ်ားကုိ က်င္းပမည္။

ဆင္းရဲသူမ်ားကုိ တိက်မွန္ကန္စြာ ကူညီပံ့ပုိးသည့္ ထက္သန္ျပင္းျပေသာ အေျခအေနကုိ တစ္ဆင့္တုိး၍ စီမံေဆာက္လုပ္ သည့္အတြက္ ျပသရာေနရာ ၂ ခု၌ စားသံုးျခင္းျဖင့္ ဆင္းရဲသူမ်ားကုိ ကူညီပံ့ပုိေရးဆုိင္ရာ ထူးျခားခ်က္ရွိ လယ္ယာထြက္ကုန္ပစၥည္းမ်ား ျပတုိက္ကုိ သီးျခားစီစဥ္ကာ စီခြၽန္ျပည္နယ္ နန္ခ်ံဳၿမိဳ႕၊ ပါက်ံဳးၿမိဳ႕၊ လ်ံစန္းျပည္နယ္ခြဲ၊ ကန္းဇီးျပည္နယ္ခြဲ၊ ယူနန္ျပည္နယ္ ဟံုဟယ္ျပည္နယ္ခြဲ၊ ေပါင္စန္းၿမိဳ႕၊ ေကြ႕က်ဴးျပည္နယ္ ခ်န္ရွီးနန္ျပည္နယ္ခြဲ စသည့္ ဆင္းရဲသူမ်ားကုိ ကူညီပံ့ပုိးလုိသည့္ ေနရာမ်ားအတြက္ စံျပျပခန္းမ်ားကုိ ေပးအပ္မည္၊ ျပတုိက္၏ အက်ယ္အဝန္း စတုရမ္းမီတာ ၂ ေသာင္းခန႔္ ရွိ၍ သူတုိ႔အတြက္ ထြက္ကုန္ပစၥည္းမ်ားကုိ ခင္းက်င္းျပသေရာင္းခ် ေပးၿပီး ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈမွ လြတ္ေျမာက္ရန္ ကူညီပံ့ပုိးေပးမည္။

ဤအႀကိမ္ျပပြဲကုိ အြန္းလုိင္းစနစ္ျဖင့္လည္း က်င္းပ၍ အြန္လုိင္းျပသျခင္း၊ သီးျခားဖုိရမ္၊ လုိအပ္ခ်က္မ်ား ေပါင္းဖက္ျခင္း စည္းေဝးပြဲ၊ တုိက္ရုိက္ထုတ္လႊတ္ျခင္းျဖင့္ ျပန႔္ပြားေအာင္လုပ္ျခင္း၊ အြန္လုိင္းပညာဝန္ေဆာင္ေပးမႈ စသည္တုိ႔ကုိ ပါဝင္မည္။

ျပပြဲတြင္ ကုန္သည္မ်ား ေခၚယူလက္ခံရန္ စီမံကိန္းခ်သည့္ ဦးေရသည္ လုပ္ငန္း အခု ၁၃၀၀ ေက်ာ္အထိ ေရာက္ရွိမည္၊ ျပည္နယ္၊ ၿမိဳ႕၊ ေဒသတုိ႔ မွ ျပသေရးအဖြဲ႕ ၁၅ ခုမွ အခု ၂၀ သည္ ပါဝင္၍ တရုတ္လူမ်ဳိးလုပ္ငန္း အခု ၁၃၀ ေက်ာ္ကုိ ဖြဲ႕စည္းၿပီး ျပပြဲပါဝင္မည္။ ႏုိင္ငံျခားႏွင့္ ျပည္ပေဒသမ်ားသည္ ျပပြဲတြင္ စတုရမ္းမီတာ သံုးေလးငါး က်ယ္ဝန္းေသာ ျပတုိက္ကုိ တည္ေဆာက္၍ ကမၻာႏွင့္ ေဒသခံ အမွတ္တံဆိပ္မ်ားမွ ထူးျခားခ်က္ရွိအစားအစာမ်ား၊ လယ္ယာထြက္ကုန္ပစၥည္းမ်ား၊ သိပံၸႏွင့္နည္းပညာဆုိင္ရာ ေအာင္ျမင္ခ်က္သစ္မ်ားႏွင့္ ယူနန႔္ညစ္ညမ္းမဲ့အစိမ္းေရာင္သဘာဝ အစားအစာမ်ားကုိ ျပပြဲတြင္ စုစည္းျပသမည္။

 

အယ္ဒီတာ: မ်ဳိးသူဇာေၾကာ့ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္