ဇီဝမ်ဳိးစုံမ်ိဳးကြဲမ်ား လက္ေတြ႕ေလ့လာခံစားမႈပန္းၿခံကို ေနာက္ႏွစ္ မတ္လကုန္မတိုင္ခင္ ၿပီးေအာင္ တည္ေဆာက္မည္

2020-11-12 14:40 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ ခင္ခင္) "တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ဇီဝမ်ိဳးစုံမ်ိဳးကြဲဆိုင္ရာကြန္ဗင္းရွင္း ၁၅ ႀကိမ္ေျမာက္ ႏိုင္ငံမ်ားညီလာခံ (COP15) ကို ေနာက္ႏွစ္ ကူမင္းၿမိဳ႕မွာ က်င္းပမယ္၊ ကူမင္းၿမိဳ႕ လာၿပီး တစ္ကမာၻလုံး ဇီဝမ်ိဳးစုံမ်ိဳးကြဲမ်ား ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းတဲ့ အစီအစဥ္ကို အတူတကြဲ ေဆြးေႏြးၿပီး လွပတဲ့ကမာၻကို တည္ေဆာက္ဖို႔ အားလုံးကို ဖိတ္ၾကားပါတယ္"ဟု တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသမၼတ ရွီက်င့္ဖ်င္သည္ စက္တင္ဘာလ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ ကုလသမဂၢဇီဝမ်ဳိးစုံမ်ိဳးကြဲ ထိပ္သီးအစည္းအေဝးေပၚတြင္ ကမာၻသို႔ ကူမင္းၿမိဳ႕ လာေရာက္ရန္ ဖိတ္ၾကားသည့္ စကားမ်ား ေျပာဆိုခဲ့၍ ကမၻာ့လူမ်ားကို ကူမင္းၿမိဳ႕အား ေနာက္တစ္ခါ အာ႐ုံစိုက္ေစပါသည္။

အခု COP15 မွ ကူမင္းၿမိဳ႕ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္အဖြဲ႕သည္ သူတို႔ လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ အလုပ္မ်ားကို မိတ္ဆက္ေပးခဲ့ပါသည္၊ ေဂဟေဗဒယဥ္ေက်းမႈ၊ ျပည္သူလူထု၏ ေနထိုင္မႈဘဝတို႔ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အဓိကလုပ္ငန္းရပ္မ်ားကို ေရွ႕သို႔ စနစ္တက် တြန္းတင္ေနပါသည္၊ လမ္းေၾကာင္း ၆၂ ေၾကာင္း၏ ျပဳျပင္ျမႇင့္တင္ေရး လုပ္ငန္းရပ္သည္ အေျခခံအားျဖင့္ ၿပီးဆုံးခဲ့ပါၿပီ၊ ဤႏွစ္ကုန္မတိုင္ခင္ အဓိကၿမိဳ႕တြင္းရပ္ကြက္၏ စိမ္းလန္းစိုေျပေရး၊ ရႈခင္းသာေနရာမ်ားႏွင့္ လမ္းမီးတပ္ဆင္ မီးထြန္းျခင္း လုပ္ငန္းရပ္မ်ားကုိ အဆက္မျပတ္ အဆင့္အတန္းျမႇင့္တင္မည္၊ အဓိကလုပ္ငန္းရပ္မ်ား ထဲမွ ေဘာင္ဖုံဘန႔္ေတာင္ စိုစြတ္ေျမကို ေနာက္ႏွစ္ ဇန္နဝါရီလကုန္တြင္ ၿပီးေအာင္ တည္ေဆာက္၍ ဇီဝမ်ိဳးစုံမ်ိဳးကြဲမ်ား လက္ေတြ႕ေလ့လာခံစားမႈပန္းၿခံကို ေနာက္ႏွစ္ မတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔ မတိုင္ခင္ ၿပီးေအာင္ တည္ေဆာက္မည္။

COP15 ကို စီမံျပင္ဆင္ ျခင္းအားျဖင့္ အခြင့္အလမ္းအျဖစ္ ကူမင္းၿမိဳ႕သည္ ၿမိဳ႕ျပသြင္ျပင္ကုိ ေကာင္းမြန္ေအာင္ အာ႐ုံစိုက္၍ ၿမိဳ႕ျပ၏ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မႈကို ျပည့္စုံေအာင္ အဆက္မျပတ္ ေဆာင္ရြက္၍ ၿမိဳ႕ျပအရည္အေသြးကို ဘက္စုံတိုးျမႇင့္၍ ကူမင္းၿမိဳ႕၏ ပုံရိပ္သည္ ပုိမုိေကာင္းမြန္စြာ ေျပာင္းလဲလာ ေစပါသည္။

COP15 ကို ကူမင္းၿမိဳ႕၌ က်င္းပျခင္းသည္ ယူနန္ျပည္နယ္၊ ကူမင္းၿမိဳ႕၏ ဇီဝမ်ဳိးစုံမ်ိဳးကြဲမ်ား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ေအာင္ျမင္ခ်က္မ်ား ဘက္စံုျပသ သည့္အတြက္ အေရးႀကီးေသာ ပလက္ေဖာင္းကို ေပးမည္။ တ႐ုတ္သိပၸံပညာတံခြန္အသင္း ကူမင္း႐ုကၡပင္သုေတသနဌာန တာဝန္ယူတည္ေဆာက္သည့္ ဇီဝမ်ိဳးစုံမ်ိဳးကြဲမ်ား လက္ေတြ႕ေလ့လာခံစားမႈပန္းျခံသည္ COP15 ျပပြဲထဲမွ အစိတ္အပိုင္း ျဖစ္၍ ယူနန္ျပည္နယ္မွ ေပါမ်ားႂကြယ္ဝေသာ ႐ုကၡပင္မ်ဳိး သယံဇာတပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ေဒသခံအစိုးရမ်ား၏ ႐ုကၡပင္မ်ိဳးစုံမ်ိဳးကြဲ ကာကြယ္ေရး ထိေရာက္မႈမ်ားကို စုေပါင္းျပသမည္။

အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္