တ႐ုတ္-ျမန္မာနယ္စပ္ရွိ ေ႐ႊလီၿမိဳ႕၌ Market-Based Purchasing စနစ္ကုိ တရားဝင္က်င့္သံုး

2020-11-02 15:58 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ မ်ဳိးသူဇာေၾကာ့) ေအာက္တုိဘာလ ၂၉ ရက္ေန႔တြင္ ယူနန္ျပည္နယ္ ေ႐ႊလီၿမိဳ႕၌ Market-Based Purchasing စနစ္ စမ္းသပ္က်င့္သံုးသည့္ ပထမရပ္ ပို႔ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ေအာင္ျမင္စြာ စာတမ္းတင္ျပၿပီးေနာက္ ခြင့္ျပဳခဲ့ပါသည္၊ ၎သည္ Market-Based Purchasing စနစ္ကုိ တ႐ုတ္-ျမန္မာ နယ္စပ္ရွိ ေ႐ႊလီၿမိဳ႕၌ တရားဝင္က်င့္သံုး သည့္အျပင္ ေရႊလီၿမိဳ႕၏ သစ္လြင္ေသာ တံခါးဖြင့္ျခင္းသည္ အေရးပါေသာ ေျခလွမ္းတစ္လွမ္းကုိ ေရွ႕႐ႈခ်ီတက္ခဲ့သည္ သေဘာေဆာင္ထားပါသည္။

ေအာက္တုိဘာလ ၂၉ ရက္ေန႔မွ ပို႔ကုန္ပစၥည္းမ်ားသည္ တစ္ႏုိင္ငံလံုး ပၪၥမအႀကိမ္ Market-Based Purchasing စနစ္ စမ္းသပ္က်င့္သံုးသည့္ ေနရာ ၁၇ ခု၏ ပထမရပ္ ျဖစ္၍ ဤကုန္ပစၥည္းမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ တင္ပို႔မည့္ ေစာင္မ်ား ျဖစ္ၿပီး အေလးခ်ိန္ ၃၀၂ ကီလိုဂရမ္ ရွိၿပီး အဖုိး အယြမ္ ၁.၂၄ ေသာင္း ရွိ၍ ေ႐ႊလီၿမိဳ႕ Market-Based Purchasing အေထြေထြစီမံခန႔္ခြဲေရး စနစ္မွတစ္ဆင့္ စာတမ္းတင္ျပခဲ့ပါသည္။

Market-Based Purchasing စနစ္ စမ္းသပ္က်င့္သံုးျခင္းမွာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ ျပည္ပကုန္သြယ္ေရး အဆန္းထြင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ တြန္းအားေပး၍ ျပည္ပကုန္သြယ္ေရးဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းအေျခအေနသစ္၊ ပုံစံသစ္ကို ေမြးျမဴသည့္ အေရးႀကီးေသာ မဟာဗ်ဴဟာေဆာင္ရြက္ခ်က္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤစနစ္သည္ အမ်ိဳးအစားမ်ား၊ တစ္သုတ္၏ပမာဏေသး၊ အႀကိမ္မ်ားေသာ လကၡဏာမ်ား ရွိ၍ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္ လုပ္ငန္းရွင္တုိ႔သည္ အေကာက္ခြန္ရံုးဝင္ခြင့္ထြက္ခြင့္ လ်င္ျမန္စြာရႏုိင္ျခင္း၊ သီးျခားက်င့္သံုးသည့္ ႀကီးၾကပ္ျခင္း၊ တန္ဖိုးတိုးျမင့္ေရးအခြန္ေတာ္ စည္းၾကပ္ရန္ မလိုျခင္း စသည့္ သက္သာလ်င္ျမန္သည့္ မူဝါဒမ်ားကုိ ခံစားႏိုင္ပါသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ Market-Based Purchasing စနစ္ကုိ ေ႐ႊလီၿမိဳ႕၌ စမ္းသပ္က်င့္သံုးလွ်င္ ေ႐ႊလီၿမိဳ႕၏ ျပည္ပကုန္သြယ္ေရး အားသာခ်က္မ်ားကို အျပည့္အဝ ထုတ္ေဖာ္ရန္အတြက္ သီးျခားေစ်းကြက္၏ ျပည္ပကုန္သြယ္ေရး ကိန္းဝပ္စြမ္းအားကို ထုတ္လႊတ္ရန္အတြက္ ေဒသခံ ကုန္စည္တင္ပုိ႔ေရး အတုိင္းအတာကုိ တစ္ဆင့္တုိး၍ တိုးခ်ဲ႕ရန္အတြက္ ျပည္ပကုန္သြယ္ေရးပမာဏ တိုးတက္မႈကို တည္ၿငိမ္ေစရန္အတြက္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ရွိပါသည္။

အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္