သတၲဝါအမ်ဳိးမ်ဳိးအဖံုဖံုရွိရန္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ ယူနန႔္လက္ေတြ႕ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား

2020-10-30 16:32 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) ယူနန္ျပည္နယ္သည္ တရုတ္ႏုိင္ငံ၌ အေရးပါေသာ သတၲဝါအမ်ဳိးမ်ဳိးအဖံုဖံုရွိ ရတနာသုိက္ႏွင့္ ဇီဝလကၡဏာလံုျခံဳးေရး အကာအရံ ျဖစ္ပါသည္။ က႑စံုတြင္ အလယ္အလတ္ ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝေသာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအား အျပည့္အဝ တည္ေဆာက္ရာတြင္ ယူနန္ျပည္နယ္သည္ ဇီဝပတ္ဝန္းက်င္ ဦးစားေပးၿပီး ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ ညစ္ညမ္းမဲ့ ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးကုိ စြဲစြဲၿမဲၿမဲလုပ္ေဆာင္၍ မ်က္လံုးကုိ ကာကြယ္သကဲ့သုိ႔ ဇီဝပတ္ဝန္းက်င္ကုိ ကာကြယ္ၿပီး ညစ္ညမ္းမဲ့ အစိမ္းေရာင္ သဘာဝ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ထုလုပ္ၿပီး ညစ္ညမ္းမဲ့ ေနထုိင္မႈပံုစံကုိ အဆုိျပဳၿပီး ညစ္ညမ္းမဲ့ အေတာ္အသင့္ သက္သာေခ်ာင္ခ်ိရန္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ လမ္းေၾကာင္းကုိ စူးစမ္းရွာေဖြလ်က္ရွိသည္။

1

ႏွစ္ေပါင္းအမ်ားအျပား ရွိၿပီး မေလွ်ာက္ေသာဇြဲျဖင့္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ျခင္းအားျဖင့္ ယူနန္ျပည္နယ္သည္ တရုတ္ႏုိင္ငံ၌ သတၲဝါအမ်ဳိးမ်ဳိးအဖံုဖံုရွိရန္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ေဒသခံဥပေဒစည္းမ်ဥ္း ပထမတစ္အုပ္ကုိ ထုတ္ျပန္က်င့္၍ “တရုတ္ႏုိင္ငံ အေနာက္ေတာင္ပုိင္းမွ ေတာရုိင္းသတၲဝါမ်ား၏ ဂ်င္းန္သယံဇာတပစၥည္းသုိက္”ကုိ တည္ေဆာက္ၿပီးသား ျဖစ္၍ မ်ဳိးစိတ္ အလြန္ေသးငယ္ေသာ သတၲဝါမ်ဳိး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး အျပဳအမူ စသည္တုိ႔ကုိ ေရွ႕ေဆာင္ေရွ႕ရြက္ျပဳၿပီး လက္ေတြ႕ေဆာင္ရြက္၍ အမ်ဳိးမ်ဳိးရွိသည့္ သဘာဝထိန္းသိမ္းေရးဇုန္ ၁၆၆ ခုကုိ တည္ေဆာက္ခဲ့ပါသည္။ ျပည္နယ္တစ္ခုလံုးမွ စံျပဇီဝလကၡဏာစနစ္ ၉၀ ရာခုိင္ႏႈန္းသည္ ထိေရာက္ေသာ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္မႈခံသည့္အျပင္ Elephas maximus Linnaeus၊ Rhinopithecus bieti၊ Nomascus concolor စသည့္ ျပည္နယ္တစ္ခုလံုးထဲမွ အေရးပါေသာ သတၲဝါ ၈၅ ရာခုိင္ႏႈန္းသည္ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္မႈ ခံခဲ့ပါသည္၊ ေဒသ၊ ႏုိင္ငံႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာတုိ႔၏ ဇီဝလကၡဏာလံုျခံဳေရး ထိန္းသိမ္းကာကြယ္သည့္ အေရးပါေသာ တာဝန္အား တိက်ေသခ်ာစြာ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ပါသည္။

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

အယ္ဒီတာ: ခင္ခင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္