တရုတ္(ယူနန္ျပည္နယ္) လြတ္လပ္ေသာ ကုန္သြယ္ေရးစမ္းသပ္ဇုန္ စနစ္အဆန္းထြင္ျခင္း ဖုိရမ္ကုိ ကူမင္ၿမိဳ႕၌ က်င္းပခဲ့

2020-10-30 16:17 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) တရုတ္(ယူနန္ျပည္နယ္) လြတ္လပ္ေသာ ကုန္သြယ္ေရးစမ္းသပ္ဇုန္ စနစ္အဆန္းထြင္ျခင္း ဖုိရမ္ကုိ ေအာက္တုိဘာလ ၂၀ ရက္ေန႔တြင္ ကူမင္းၿမိဳ႕၌ က်င္းပခဲ့ပါသည္။

ထုိေန႔တြင္ တရုတ္(ယူနန္ျပည္နယ္) လြတ္လပ္ေသာ ကုန္သြယ္ေရးစမ္းသပ္ဇုန္ႏွင့္ တရုတ္(ဟင္လံုက်န္းျပည္နယ္) လြတ္လပ္ေသာ ကုန္သြယ္ေရးစမ္းသပ္ဇုန္တုိ႔သည္ “တရုတ္ႏုိင္ငံ နယ္စပ္ေဒသတစ္ေလွ်ာက္မွ လြတ္လပ္ေသာ ကုန္သြယ္ေရးစမ္းသပ္ဇုန္မ်ား ပူးတြဲ စနစ္အဆန္းထြင္ျခင္းဆုိင္ရာ မူေဘာင္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္”အား ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ပါသည္။ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္သည္ သတင္း အတူတူ စံစားျခင္းႏွင့္ ဖလွယ္ျခင္း၊ အက်ဳိးတူရရွိႏုိင္သည့္ ပလက္ေဖာင္းကုိ အတူတူတည္ေဆာက္ျခင္း စသည့္ က႑ ၅ ခုတြင္ ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္၍ အေရးႀကီးေသာ နယ္ပယ္မ်ားကုိ ဗဟုိျပဳၿပီး ပူးတြဲအဆန္းထြင္ျခင္းအား ေဆာင္ရြက္၍ တရုတ္ႏုိင္ငံ နယ္စပ္ေဒသတစ္ေလွ်ာက္မွ လြတ္လပ္ေသာ ကုန္သြယ္ေရးစမ္းသပ္ဇုန္မ်ား အၾကားမွ ဖလွယ္ျခင္းႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈတုိ႔ကုိ တစ္ဆင့္တုိးၿပီး တုိးျမႇင့္မည္။ ထုိ႔ျပင္၊ တရုတ္(ယူနန္ျပည္နယ္) လြတ္လပ္ေသာ ကုန္သြယ္ေရးစမ္းသပ္ဇုန္ သုေတသနအကယ္ဒမီ သည္လည္း ယူနန္ဘ႑ာစီးပြားေရးတကၠသုိလ္ တုိ႔သည္ သုတကဝိအဖြဲ႕မ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈစာခ်ဳပ္ကုိ ခ်ဳပ္ဆုိခဲ့ပါသည္။

ဤအႀကိမ္ဖုိရမ္၏ ေခါင္းစဥ္သည္ “စနစ္ဆုိင္ရာ တံခါးဖြင့္ျခင္းကုိ အာရံုစူးစုိက္ျခင္း၊ အရည္အေသြး ေကာင္းေသာ ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးကုိ ေရွ႕သုိ႔တြန္းတင္ျခင္း” ျဖစ္၍ အဓိကရည္မွန္းခ်က္ရွိသည့္ ေဟာေျပာပြဲ၊ မူဝါဒမ်ား ရွင္းလင္းတင္ျပျခင္း စသည့္ အစီအစဥ္မ်ားကုိ ပါဝင္ခဲ့ပါသည္။ ရွန္ရွီးျပည္နယ္၊ ဟင္လံုက်န္းျပည္နယ္၊ ကြန္တံုးျပည္နယ္ စသည့္ ျပည္နယ္တုိ႔၌ရွိသည့္ လြတ္လပ္ေသာ ကုန္သြယ္ေရးစမ္းသပ္ဇုန္မ်ားႏွင့္ ျပည္နယ္တြင္းျပည္နယ္ပ သက္ဆုိင္သည့္ အစုိးရဌာနမ်ား၊ တကၠသုိလ္ႏွင့္ သိပံၸေက်ာင္းမ်ား၊ လုပ္ငန္းကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ သုတကဝိအဖြဲ႕မ်ား စသည့္ လုပ္ငန္းဌာနတုိ႔၏ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ပါဝင္လာ၍ လြတ္လပ္ေသာ ကုန္သြယ္ေရးစမ္းသပ္ဇုန္၏ အဆန္းထြင္ျခင္း အေတြ႕အၾကံဳမ်ားကို အတူတူ စူးစမ္းရွာေဖြခဲ့ပါသည္။

တရုတ္(ယူနန္ျပည္နယ္) လြတ္လပ္ေသာ ကုန္သြယ္ေရးစမ္းသပ္ဇုန္၏ တည္ေဆာက္ေရးသည္ စနစ္အဆန္းထြင္ျခင္းကုိ ဗဟုိျပဳရန္ စြဲစြဲၿမဲၿမဲထိန္းသိမ္း၍ စနစ္အဆန္းထြင္ျခင္း ေအာင္ျမင္မႈမ်ားႏွင့္ မူဝါဒဆုိင္ရာ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားကုိ ရရွိခဲ့ပါၿပီ။ နယ္စပ္ေဒသတစ္ေလွ်ာက္တြင္ တည္ရွိျခင္းႏွင့္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ျခင္း ဟူေသာ ထူးျခားခ်က္ရွိသည့္ အားသာခ်က္ကုိ အေျခခံျပဳ၍ တရုတ္(ယူနန္ျပည္နယ္) လြတ္လပ္ေသာ ကုန္သြယ္ေရးစမ္းသပ္ဇုန္မွာ နယ္စပ္ျဖတ္ကုန္သြယ္မႈ၊ ကုန္ထုတ္စြမ္းအား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ၊ ဇုန္နယ္တည္ေဆာက္ေရး၊ လူမႈေရးစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈပံုစံမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သတိၲေျပာင္စြာ အဆန္းထြင္ဖန္တီးခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၊ ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံ၊ လာအုိတုိ႔ႏွင့္ စီးပြားေရး၊ ကုန္သြယ္ေရးနယ္ပယ္ထဲတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သည့္နည္းလမ္းကုိ အဆန္းထြင္ဖန္တီး၍ ေတာင္အာရွ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ အၾကားမွ နယ္စပ္ျဖတ္ကုန္သြယ္မႈ လြယ္ကူလ်င္ျမန္ေစသည့္ အဆင့္အတန္းကုိ တစ္ခုလံုးအားျဖင့္ တုိးျမႇင့္၍ ယူနန္ျပည္နယ္၏ ကုန္သြယ္ေရးပတ္ဝန္းက်င္ကုိလည္း အဆက္မျပတ္ ေကာင္းမြန္လာေစပါသည္။

အယ္ဒီတာ: ခင္ခင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္