ကူမင္းဧရိယာအပုိင္းသည္ တရုတ္-ျမန္မာ ႏွစ္ႏုိင္ငံတုိ႔၏ ကုန္သြယ္ေရးကုိ တုိးျမႇင့္ေစမည္ဟု ဦးျမင့္ႏုိင္ေျပာဆုိခဲ့

2020-09-11 10:42 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

ျပဳစုတည္းျဖတ္သူ၏မွတ္ခ်က္

၂၀၁၉ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ တရုတ္(ယူနန္ျပည္နယ္) လြတ္လပ္ေသာ ကုန္သြယ္ေရးစမ္းသပ္ဇုန္သည္ တရားဝင္ ဆုိင္းဘုတ္တပ္၍ ကူမင္းဧရိယာအပုိင္း၊ ဟံုဟယ္ဧရိယာအပုိင္း၊ တက္ဟုန္းဧရိယာအပုိင္း ပါဝင္ထား၍ တစ္ကမၻာလံုးကုန္သြယ္ေရး၏ “မိတ္ေဆြမ်ား” တုိးခ်ဲ႕သည့္ သစ္လြင္ေသာ အခ်ိန္အခါကုိ စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါၿပီ။ ဤႏွစ္အတြင္း ကူမင္းဧရိယာအပုိင္းသည္ ဗဟုိခ်က္မစီးပြားေရး၊ တံခါးစီးပြားေရးႏွင့္ လွည့္လည္စီးပြားေရး ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးကုိ နီးနီးကပ္ကပ္ဝုိင္းပတ္၍ ကုန္သြယ္ေရးပတ္ဝန္းက်င္ကုိ ေကာင္းမြန္ေစရန္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ထားၿပီး လုပ္ငန္းဖြဲ႕စည္းပံုကုိ အဆက္မျပတ္ ေျပာင္းလဲျမႇင့္တင္ေစရန္ တြန္းအားေပး၍ “ရပ္ဝန္းတစ္ခု လမ္းေၾကာင္းတစ္ခု” စီမံကိန္း၏ တည္ေဆာက္ေရးကုိ တက္ႂကြစြာ ပါဝင္၍ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ဖလွယ္မႈႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကုိ တုိးျမႇင့္၍ ေက်ာ္လြန္မည့္ ရည္မွန္းခ်က္ကုိ အမွီလုိက္ရန္ ခုိင္မာသည့္ ေျခလွမ္းက်ဲက်ဲျဖင့္ ခ်ီတက္ပါမည္။ Kunming Information Hub သည္ “ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားက တရုတ္(ယူနန္ျပည္နယ္) လြတ္လပ္ေသာ ကုန္သြယ္ေရးစမ္းသပ္ဇုန္ ကူမင္းဧရိယာအပုိင္းကုိ ျမင္ျခင္း” ဟူေသာ Talk Show အစီအစဥ္မ်ားကုိ အထူးသျဖင့္ စီမံထုတ္ျပန္၍ နယ္ပယ္အသီးသီးမွ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားအား မိတ္ေခၚ၍ ကူမင္းဧရိယာအပုိင္း တည္ေဆာက္ေရး တစ္ႏွစ္ျပည့္ ေအာင္ျမင္ခ်က္မ်ားကုိ အဓိကအလင္းဆံုေပးၿပီး ကူမင္းဧရိယာအပုိင္း၏ အနာဂတ္ ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးနည္းလမ္းသစ္ကုိ စူးစမ္းေလ့လာ၍ ပုိမ်ားေသာ တရုတ္ႏွင့္ႏုိင္ငံျခားမ်ား အၾကားမွ သစ္လြင္ေသာ စီးပြားေရး၊ ကုန္သြယ္ေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အခါအခြင့္မ်ားကုိ ထုတ္ေဖာ္ပါသည္။

 

တရုတ္ႏုိင္ငံ၏ ခ်စ္ၾကည္ေသာ အိမ္နီးခ်င္းတုိင္းျပည္ႏွင့္ အေထြေထြမဟာဗ်ဴဟာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး မိတ္ဖက္အျဖစ္ အခုႏွစ္မ်ားတြင္ တရုတ္-ျမန္မာ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ ကုန္သြယ္ေရးသည္ အဆက္မျပတ္ ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္လာပါသည္။ ကူမင္းဧရိယာအပုိင္း၏ တည္ေဆာက္ေရးသည္ တရုတ္-ျမန္မာ ႏွစ္ႏုိင္ငံဆက္ဆံေရးကုိ တစ္ဆင့္တုိးၿပီး နီးကပ္ေစ၍ ႏွစ္ႏုိင္ငံတုိ႔၏ ကုန္သြယ္ေရးကုိ ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေစရန္ အားေကာင္းစြာ တြန္းအားေပးမည္ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံ အထက္ျမန္မာျပည္ တရုတ္ကုန္သည္ႀကီးမ်ားအသင္း ဒုဥကၠဌ ဦးျမင့္ႏုိင္သည္ Talk Showထဲတြင္ ေျပာဆုိခဲ့ပါသည္။

တရုတ္ႏုိင္ငံႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ယူနန္ျပည္နယ္ အၾကားမွ ကုန္သြယ္ေရးတုိးပြားေစရန္ တစ္ဆင့္တုိး၍ တြန္းအားေပး

ယူနန္ျပည္နယ္သည္ တရုတ္ႏုိင္ငံႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ နယ္နိမိတ္ခ်င္းဆက္စပ္သည့္ အဓိကျပည္နယ္တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္၊ တက္ဟုန္းျပည္နယ္ခြဲ ေရႊလီ၊ လ်င္ခ်ံၿမိဳ႕ ခ်င္းေရႊေဟာ္ စသည့္ နယ္စပ္ဂိတ္မ်ားကုိ တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္အမွ် ယူနန္ျပည္နယ္ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ နယ္နိမိတ္ခ်င္းဆက္စပ္သည့္ ေနရာတစ္ေလွ်ာက္၌ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး အဆက္မျပတ္ ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္လာပါသည္။

ယူနန္ျပည္နယ္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္တုိ႔၏ ကုန္သြယ္ေရး၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိ သမုိင္းစဥ္တစ္ေလွ်ာက္တြင္ အေရးအနက္သတိျပဳ၍ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ အေရာင္းအဝယ္ျပဳလုပ္သည့္ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ား အၾကား အျပန္အလွန္ ျဖည့္ဆည္းႏုိင္စြမ္းေကာင္းၿပီး မတူေသာ ထုတ္ကုန္ပစၥည္း အားသာခ်က္မ်ား ရွိပါသည္။

ယူနန္ျပည္နယ္မွ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ တင္ပုိ႔သည့္ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ားအနက္ ကုန္မာပစၥည္းမ်ား၊ အိမ္သံုးလွ်ပ္စစ္ပစၥည္းကိရိယာ စသည္တုိ႔ အဓိကပါဝင္ပါသည္၊ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ယူနန္ျပည္နယ္သုိ႔ တင္ပုိ႔သည့္ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ားအနက္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ၊ သစ္သား၊ ေရထြက္ကုန္ပစၥည္း၊ လယ္ယာထြက္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ေဘးထြက္ပစၥည္း စသည့္ သယံဇာတပစၥည္းမ်ား အဓိကပါဝင္ပါသည္။ ကူမင္းဧရိယာအပုိင္း၏ တည္ေဆာက္ေရးသည္ တရုတ္ႏုိင္ငံႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ယူနန္ျပည္နယ္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္တုိ႔၏ ကုန္သြယ္ေရးတုိးပြားေစရန္ တစ္ဆင့္တုိး၍ တြန္းအားေပးမည္ဟု ဦးျမင့္ႏုိင္ ယူဆပါသည္။

"အဲဒီဇုန္မွာ ဇုန္တစ္ခု ဖြင့္ေပးလုိက္ရင္ ေက်ာက္မ်က္ေတြ ကူမင္းမွာ သြင္းကုန္ေတြသြင္းေပး၊အေကာက္ခြန္လည္း ကင္းလြတ္ခြင့္ရမယ္ ကုန္က်ဳိးေတြလည္း ကင္းလြတ္ခြင့္ရမယ္ဆုိရင္ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ေက်ာက္မ်က္လုပ္ငန္းမွာလည္း အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ အေထာက္အကူ အမ်ားႀကီးျဖစ္ႏုိင္မယ္။" ျမန္မာ့ ဖရဲသီး၊ သရက္သီး စသည့္ လယ္ယာထြက္ကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ သတၱဳပစၥည္းမ်ားစသည့္ သဘာဝသယံဇာတပစၥည္းမ်ားကုိ ကူမင္းဧရိယာအပုိင္းတြင္ အေခ်ာကုိင္ၿပီးေနာက္ ေရာင္းခ်မည္ ျဖစ္ႏုိင္လွ်င္ ျမန္မာ့လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေစရန္ တြန္းအားေပးႏုိင္မည္ ျဖစ္၍ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္လည္း အင္မတန္မွ အက်ဳိးရွိပါမည္ဟု ဦးျမင့္ႏုိင္ ယူဆပါသည္။

နယ္စပ္ျဖတ္ RMB လုပ္ငန္းစနစ္ျဖင့္ တရုတ္-ျမန္မာ ကုန္သြယ္ေရးသည္ ပုိမုိ၍ ျမန္ဆန္လာ

အရင္းေငြသည္ ကုမၸဏီတုိ႔၏လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈအတြက္ မရွိလွ်င္ မျဖစ္သည့္ အေျခအေနျဖစ္၍ ေငြေၾကးစနစ္သြက္လက္ျခင္းသည္ လြတ္လပ္ေသာကုန္သြယ္ေရး စမ္းသပ္ဇုန္ထဲမွ လုပ္ငန္းကုမၸဏီမ်ားအတြက္ ဝင္လာ၊ ထြက္သြားသည့္ အေျခခံ အခ်က္အလက္ ျဖစ္ပါသည္။ အခုတေလာ ေနရာအသီးသီးမွ လြတ္လပ္ေသာ ကုန္သြယ္ေရးဇုန္စလံုးသည္ ေငြေၾကးလုပ္ငန္းအတြက္ ပုိမုိေထာက္ပံ့မည့္ ေပၚလစီမ်ားကုိ ေရးဆြဲခ်မွတ္၍ ေငြေၾကးလုပ္ငန္းျဖင့္ ျဒပ္ရွိစီးပြားေရးကုိ ဝန္ေဆာင္ေပးေစရန္၊ နယ္စပ္ျဖတ္ ေငြေၾကးလုပ္ငန္းကုိ စုစည္းဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ ေစရန္ တြန္းအားေပးပါသည္။ ကူမင္းဧရိယာအပုိင္းကမူ အလုိအေလ်ာက္ ယူနန႔္ေငြးေၾကးစနစ္ အဆန္းထြင္ျခင္းကုိ စတင္စမ္းသပ္သည့္ ေနရာျဖစ္လာပါသည္၊ ေငြေၾကးလုပ္ငန္းဌာန အခုခုသည္ ၾကံစည္လုပ္ကုိင္သည့္ အဓိကေနရာ ျဖစ္လာပါသည္။

ကူမင္းဧရိယာအပုိင္းကုိ တည္ေဆာက္ရာတြင္ ေငြေၾကးစနစ္တည္ေထာင္ေရးကုိ အေလးထား၍ အာရံုစုိက္ႏုိင္မည္ဟု ဦးျမင့္ႏုိင္ ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။ "ကူမင္းဧရိယာအပုိင္းမွာ RMB အေျခခံႏုိင္တဲ့ ခုိင္မာတဲ့ေငြေၾကးစနစ္ တည္ေထာင္ခဲ့ရင္ ႏွစ္ႏုိင္ငံရဲ႕ကုန္သြယ္မႈက ပုိမုိခုိင္မာလာမယ္၊ ေတာက္တင္းလာမယ္၊ ျမန္ဆန္လာမယ္၊ သြက္လက္လာမယ္၊ နစ္နာမႈ၊ ဆုံးရႈံးမႈေတြလည္း နည္းပါးလာမယ္။" ဟု သူသည္ ေျပာဆုိခဲ့ပါသည္။

အႏုညာတစီရင္ဆုံးျဖတ္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈသည္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးလုပ္ငန္းကုိ ျမန္ဆန္လာေစ

၂၀၁၇ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ကူမင္း စီးပြားေရးႏွင့္ နည္းပညာဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဇုန္နယ္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး အႏုညာတစီရင္ဆုံးျဖတ္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈစင္တာကုိ တည္ေထာင္ခဲ့၍ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ တတိယအႀကိမ္ ကူမင္းအျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ခ်စ္ၾကည္ၿမိဳ႕မ်ားအၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈကုိ ေဆြးေႏြးေလ့လာပြဲေပၚ၌ တရားဝင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္၊ ဤစင္တာသည္ ျပည္တြင္းျပည္ပလုပ္ငန္းကုမၸဏီမ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိကမ်ား၏ ထြက္သြားျခင္း၊ ဝင္လာျခင္းအတြက္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး အႏုညာတစီရင္ဆုံးျဖတ္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈေပးရန္ အားထုတ္ပါသည္။

စင္တာသည္ ျမန္မာ၊ လာအုိ၊ ထုိင္းစသည့္ႏိုင္ငံ ၈ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး အျငင္းအခုံျပဳျခင္းကို အက်ိဳးေဆာင္ေပးသည့္ ဆက္သြယ္ေရးဌာနမ်ား ထူေထာင္သည့္အျပင္ တ႐ုတ္ေပက်င္းၿမိဳ႕ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ စသည့္ ျပည္တြင္းျပည္ပမွ ဝါရင့္မႈႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာႀကီးေသာ ဥပေဒေရးရာကြၽမ္းက်င္သူ အေယာက္ ၁၀၀ ေက်ာ္ကို ပါရဂူအဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္ ခန႔္၍ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ထားၾကပါသည္။

“ကူမင္းဧရိယာအပုိင္းမွာ အႏုညာတစီရင္ဆံုးျဖတ္ေရးဝန္ေဆာင္မႈစင္တာ တည္ေထာင္တာဆုိတာ အင္မတန္းမွ ႏူးညံ့တယ္၊ သိမ္ေမြ႕တယ္။” ဤစင္တာကုိ တည္ေထာင္ျခင္းသည္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးကို ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ ေဆာင္ရြက္ေစႏုိင္မည္ဟု ဦးျမင့္ႏုိင္ ျမင္ပါသည္။ (ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) 

 

အယ္ဒီတာ: ခင္ခင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္