ထိန္ျခံဳး-လုံခြၽမ္း အျမန္လမ္းမႀကီးသည္ လမ္းေပါက္ခဲ့

2020-09-03 14:26 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ မ်ဳိးသူဇာေၾကာ့) ၾသဂုတ္လ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ ယူနန္ျပည္နယ္ ထိန္ျခံဳး-လုံခြၽမ္း အျမန္လမ္းမႀကီး၏ လမ္းေပါက္ျခင္းႏွင့္ တက္ဟုန္း ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးျပည္နယ္ခြဲ ခ႐ိုင္တုိင္းတြင္ အေဝးေျပးလမ္းမႀကီး လမ္းေပါက္အခမ္းအနား၏ အစီအစဥ္ အရပ္ရပ္မ်ား ၿပီးဆုံးႏွင့္အမွ် ထိန္ျခံဳး-လုံခြၽမ္း အျမန္လမ္းမႀကီးသည္ တရားဝင္ လမ္းေပါက္ခဲ့သည္။

ထိန္ျခံဳး-လုံခြၽမ္း အျမန္လမ္းမႀကီးသည္ ထိန္ျခံဳးၿမိဳ႕ ႀကဳံဟိုေက်းရြာ ေမာင္က်ားရင္မွစ၍ ေပါင္စန္း-ထိန္ျခံဳး အျမန္လမ္းမႀကီးႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္၍ ထိန္ျခံဳးၿမိဳ႕၊ လွ်ံဟိုခ႐ိုင္၊ ယင္က်န္းခ႐ိုင္၊ လုံခြၽမ္းခ႐ိုင္ႏွင့္ ေ႐ႊလီၿမိဳ႕တို႔ကို ျဖတ္ေက်ာ္၍ ပန္းတုိင္သည္ လုံခြၽမ္းခ႐ိုင္ ေ႐ႊကူၿမိဳ႕နယ္ေတာင္ဘက္၌ တည္ရွိ၍ အဓိကလမ္းသည္ စုစုေပါင္း ၁၅၀.၄၇ ကီလိုမီတာ ရွည္ပါသည္။

ထိန္ျခံဳး-လုံခြၽမ္း အျမန္လမ္းမႀကီး လမ္းေပါက္ျခင္းသည္ တက္ဟုန္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးျပည္နယ္ခြဲရွိ လွ်ံဟိုခ႐ိုင္၊ ယင္က်န္းခ႐ိုင္တြင္ အျမန္လမ္းမႀကီး မေပါက္ေသာသမိုင္းကို အဆုံးသတ္ေစ၍ တစ္ျပည္နယ္ခြဲလုံးရွိ ခ႐ိုင္ႏွင့္ၿမိဳ႕ ၅ ခု၌ အေဝးေျပးလမ္းမႀကီး အကုန္လုံးလမ္းေပါက္ရန္ အေကာင္အထည္ေဖာ္၍ ေပါင္စန္းႏွင့္ တက္ဟုန္းအၾကား အစစ္အမွန္ ခ်ိတ္ဆက္ေစၿပီး ႏွစ္ေနရာမ်ား၏ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးကုိလည္း အတူတကြ ဖြဲ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစကာ ယူနန္ျပည္နယ္ ေနာက္ပိုင္း၏ ခရီးသြားလမ္းေၾကာင္းကို ျဖတ္ေက်ာ္ထားသည့္ ေနရာရပ္ကြက္မ်ား၏ ဖြဲ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေသာပုံစံကို ျဖစ္ေပၚေစရန္ တြန္းအားေပးပါသည္။ လမ္းေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္လုံး၏ စီးပြားေရးႏွင့္လူမႈေရးကို ပုိမုိ ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာေစရန္ အတြက္၊ နယ္စပ္ေဒသမ်ား၏ အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းေအာင္ အသံုးျပဳျခင္းႏွင့္ တံခါးဖြင့္ျခင္းကို ပုိမုိေဆာင္ရြက္ေစရန္အတြက္၊ တရုတ္-ျမန္မာႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကားမွ စီးပြားေရး၊ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈဖလွယ္ျခင္းႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈကို တြန္းအားေပးေစရန္အတြက္ အေရးပါေသာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ရွိပါသည္။

 

အယ္ဒီတာ: ခင္ခင္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္