ယူနန္ျပည္နယ္၌ ေတာမႈိမ်ားမ်ားေရာင္းခ်ေန၍ ေစ်းေလွ်ာ့ခ်လာ

2020-08-21 10:22 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

 601400_670x670

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ လဲ့ေရႊရည္) အခုတေလာ ယူနန္လူတုိ႔သည္ ေတာမႈိမ်ားမ်ားေရာင္းခ်သည့္ အခ်ိန္ကာလကုိ ႀကိဳဆုိလာ၍ ေစ်းေလွ်ာ့ခ်ျခင္းႏွင့္အမွ် စားသံုးသူတုိ႔သည္ ေတာမႈိမ်ားမ်ားဝယ္ေနပါသည္၊ တစ္ႏွစ္တစ္ႀကိမ္ျဖစ္ေသာ ေတာမႈိ လြတ္လပ္စြာစားျခင္းကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ပါသည္ ဟု စားသံုးသူအခ်ဳိ႕သည္ ေျပာဆုိခဲ့ပါသည္။

ေစ်းသည္ ယခင္ထက္ ေလွ်ာ့က်လာ (ေအာက္တြင္ ဇူလုိင္လ ၂၈ရက္ေန႔မွ ၂၉ရက္ေန႔အတြင္းမွ ေစ်း)

ဝူလီတုိးႏံုေပၚကြင္းျပင္

Collybia albuminosa တစ္ကီလုိဂရမ္ အယြမ္ ၁၆၀ မွ ၂၆၀ အထိ၊ Tricholoma matsutake (lto et lmai) Singer တစ္ကီလုိဂရမ္ အယြမ္ ၁၆၀ မွ ၃၆၀ အထိ၊ Thelephora ganbajun Zang တစ္ကီလုိဂရမ္ အယြမ္ ၃၅၀ မွ ၁၀၀၀ အထိ၊ Boletus luridus တစ္ကီလုိဂရမ္ အယြမ္ ၈၀ မွ ၁၃၀ အထိ၊ Russula virescens တစ္ကီလုိဂရမ္ အယြမ္ ၈၀ မွ ၁၃၀ အထိ၊ Boletus aereus တစ္ကီလုိဂရမ္ အယြမ္ ၆၀ မွ ၉၀ အထိ၊ Boletus edulis တစ္ကီလုိဂရမ္ အယြမ္ ၂၀ မွ ၆၀ အထိ၊ Boletus albidus Rop တစ္ကီလုိဂရမ္ အယြမ္ ၈၀၊ Cantharellus cibarius Fr. တစ္ကီလုိဂရမ္ အယြမ္ ၆၀ ျဖစ္ပါသည္။

ေပယြန႔္လယ္ထြက္ပစည္းမ်ား အေထြေထြလက္ကားေရာင္းေစ်း (အေနာက္ေတာင္ပုိင္း ေတာမႈိေရာင္းဝယ္ေရးစင္တာ)

Tricholoma matsutake (lto et lmai) Singer တစ္ကီလုိဂရမ္ အယြမ္ ၁၅၀ မွ ၃၅၀ အထိ၊ Thelephora ganbajun Zang တစ္ကီလုိဂရမ္ အယြမ္ ၄၅၀ မွ ၈၀၀ အထိ၊ Russula virescens တစ္ကီလုိဂရမ္ အယြမ္ ၇၀ မွ ၁၆၀ အထိ၊ Boletus luridus တစ္ကီလုိဂရမ္ အယြမ္ ၈၀ မွ ၁၄၀ အထိ၊ Collybia albuminosa တစ္ကီလုိဂရမ္ အယြမ္ ၈၀ မွ ၂၆၀ အထိ၊ Russula aeruginea Lindb. : Fr. တစ္ကီလုိဂရမ္ အယြမ္ ၄၀ မွ ၆၀ အထိ၊ Cantharellus cibarius Fr. တစ္ကီလုိဂရမ္ အယြမ္ ၇၀၊ Boletus aereus တစ္ကီလုိဂရမ္ အယြမ္ ၆၀၊ Agaricus deliciosus တစ္ကီလုိဂရမ္ အယြမ္ ၆၀ ျဖစ္ပါသည္။

ေဟာင္စိက်က္ ပင္လယ္အစားအစာ ပါသည့္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ေရာင္းေစ်း

Tricholoma matsutake (lto et lmai) Singer တစ္ကီလုိဂရမ္ အယြမ္ ၃၀၀ မွ ၅၀၀ အထိ၊ Collybia albuminosa တစ္ကီလုိဂရမ္ အယြမ္ ၂၆၀ မွ ၅၀၀ အထိ၊ Russula virescens တစ္ကီလုိဂရမ္ အယြမ္ ၈၀ မွ ၁၅၀ အထိ၊ Thelephora ganbajun Zang တစ္ကီလုိဂရမ္ အယြမ္ ၃၀၀ မွ ၁၀၀၀ အထိ၊ Boletus luridus တစ္ကီလုိဂရမ္ အယြမ္ ၈၀ မွ ၁၅၀ အထိ၊ Agaricus deliciosus တစ္ကီလုိဂရမ္ အယြမ္ ၅၀ မွ ၁၀၀ အထိ၊ Ramaria botrytoides တစ္ကီလုိဂရမ္ အယြမ္ ၅၀ မွ ၁၀၀ အထိ ျဖစ္ပါသည္။

ဇြန႔္ရွင္းလယ္ထြက္ပစည္းေရာင္းေစ်း

Collybia albuminosa တစ္ကီလုိဂရမ္ အယြမ္ ၂၆၀ မွ ၄၅၀ အထိ၊ Thelephora ganbajun Zang တစ္ကီလုိဂရမ္ အယြမ္ ၈၀၀ မွ ၁၆၀၀ အထိ၊ Russula virescens တစ္ကီလုိဂရမ္ အယြမ္ ၁၂၀ မွ ၁၆၀ အထိ၊ Boletus luridus တစ္ကီလုိဂရမ္ အယြမ္ ၅၀ မွ ၁၃၀ အထိ၊ Tricholoma matsutake (lto et lmai) Singer တစ္ကီလုိဂရမ္ အယြမ္ ၄၅၀ မွ ၆၀၀ အထိ၊ Cantharellus cibarius Fr. တစ္ကီလုိဂရမ္ အယြမ္ ၁၂၀ ျဖစ္ပါသည္။

မူေဆြဟြားေတာမႈိေရာင္းဝယ္ေရးစင္တာ

Tricholoma matsutake (lto et lmai) Singer တစ္ကီလုိဂရမ္ အယြမ္ ၁၂၀ မွ ၃၆၀ အထိ၊ Boletus luridus တစ္ကီလုိဂရမ္ အယြမ္ ၈၀ မွ ၁၂၀ အထိ၊ Thelephora ganbajun Zang တစ္ကီလုိဂရမ္ အယြမ္ ၄၀၀ မွ ၁၈၀၀ အထိ၊ Collybia albuminosa တစ္ကီလုိဂရမ္ အယြမ္ ၁၈၀ မွ ၃၂၀ အထိ၊ Russula virescens တစ္ကီလုိဂရမ္ အယြမ္ ၈၀ မွ ၁၄၀ အထိ၊ Chanterelle တစ္ကီလုိဂရမ္ အယြမ္ ၈၀ မွ ၁၂၀ အထိ၊ Boletus aereus တစ္ကီလုိဂရမ္ အယြမ္ ၄၀ မွ ၆၀ အထိ ျဖစ္ပါသည္။

ေစ်းမ်ားထဲမွ ေတာမႈိအမ်ားႀကီးသည္ မူေဆြဟြားေတာမႈိေရာင္းဝယ္ေရးစင္တာမွ လာ၍ ေရာင္းဝယ္ေရးစင္တာ၌ ေတာမႈိမ်ားကုိ ပထမအႀကိမ္ ခြဲျခားသိျမင္ျခင္းႏွင့္ ေရြးခ်ယ္ျခင္းအားျဖင့္ ေစ်းထဲသုိ႔ ဝင္ေရာက္ၿပီးေနာက္ အမ်ားအားျဖင့္ ဒုတိယအႀကိမ္ စစ္ေဆးၿပီးမွ ေရာင္းခ်လ်က္ရွိသည္ ျဖစ္ေၾကာင္း။ ေတာမႈိအမ်ဳိးအစားကုိ စစ္ေဆးသည့္အျပင္ ေစ်းကြက္စီမံခန႔္ခြဲေရးဌာနမ်ားသည္ ျပန္ၾကားေရးပုိစတာကပ္ၿပီး စားသံုးသူမ်ားသည္ ေတာမႈိမ်ားကုိ မည္သုိ႔စားသံုးၿပီး ခ်က္ျပဳတ္သနည္းအား ေရွ႕ေဆာင္ၫႊန္ျပလ်က္ရွိသည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဟု သတင္းေထာက္သည္ ေဟာင္စိက်က္ ပင္လယ္အစားအစာ ပါသည့္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ေရာင္းေစ်းႏွင့္ ဝူလီတုိးႏံုေပၚကြင္းျပင္ စသည့္ ေစ်းကြက္စီမံခန႔္ခြဲေရးဌာနမ်ားမွ သတင္းသိရွိရခဲ့ပါသည္။

သတိေပးခ်က္။။ ေတာမႈိစားေသာေၾကာင့္အဆိပ္သင့္သည့္ အေရးကိစသည္ ႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ ျဖစ္ပြားလာ

ဇူလုိင္လ ၂၀ရက္ေန႔အထိ၊ ဤႏွစ္ ယူနန္ျပည္နယ္၌ ေတာမႈိစားေသာေၾကာင့္ အဆိပ္သင့္သည့္ အေရးကိစၥ ၂၇၃ႀကိမ္ ျဖစ္ပြားလာၿပီး လူ ၁၂ ေယာက္ ေသခဲ့ပါၿပီ၊ အခုအထိ တစ္ျပည္နယ္လံုးအတြင္း ေအာင္ျမင္စြာ ေဆးကုေပးျခင္းျဖင့္ အသက္ကယ္သည့္ အဆိပ္သင့္သည့္ ဖ်ားနာသူ စုစုေပါင္း အေယာက္ ၂ ေထာင္ေက်ာ္ ရွိပါၿပီ။ သိမကြၽမ္းေသာ ေတာမႈိမ်ဳိးမ်ားကုိ ဆြတ္ခူးစားသံုး မရ၊ ဘယ္ေတာမႈိမဆုိ လက္သုတ္မစားရ၊ ခ်က္ျပဳတ္က်က္ၿပီးေျမာက္ၿပီးေနာက္ စားပါ၊ ေတာမႈိစားခ်ိန္ အရက္မေသာက္ရ၊ ေတာမႈိစားၿပီးေနာက္ မသင့္ေတာ္ (ေအာ့အန္ခ်င္ျခင္း၊ ေခါင္းေမ့ေမ်ာျခင္း၊ အန္ျခင္း၊ ပစၥည္းျမင္ခ်ိန္မထင္ရွားျခင္း ႏုိ႔မဟုတ္ ေယာင္မွားေသာအာရံုခံစားမႈျဖစ္ပြားလာျခင္း စသည့္ ေရာဂါလကၡဏာမ်ားရွိ)လွ်င္ ေဆးရံုသုိ႔ ခ်က္ခ်င္းသြားၿပီး ကုသခံရမည္ ဟုယူနန္ျပည္နယ္ ကူးစက္ေရာဂါထိန္းခ်ဳပ္ေရးဗဟုိဌာနသည္ ထပ္မံသတိေပးခဲ့ပါသည္။

 

အယ္ဒီတာ: မ်ဳိးသူဇာေၾကာ့ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္