ယူနန္ျပည္နယ္ လြတ္လပ္ေသာ ကုန္သြယ္ေရးစမ္းသပ္ဇုန္ ကူမင္းဧရိယာအပိုင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူဖိတ္ေဖၚျခင္း အစည္းအေဝးကုိ က်င္းပခဲ့

2020-08-20 16:24 ေရာင္စံုတိမ္တံတား

623444

(ေရာင္စံုတိမ္တံတား၊ ခင္ခင္) ၾသဂုတ္လ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ တ႐ုတ္(ယူနန္ျပည္နယ္) လြတ္လပ္ေသာ ကုန္သြယ္ေရးစမ္းသပ္ဇုန္ ကူမင္းဧရိယာအပိုင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူ ဖိတ္ေခၚျခင္း အစည္းအေဝးကို က်င္းပခဲ့၍ စုစုေပါင္းရင္းႏွီးေငြ အယြမ္ ၂၆.၉ ဘီလ်ံ ရွိသည့္ စီမံကိန္း ၅၇ ခုကို စုေပါင္းၿပီး လက္မွတ္ေရးထုိး ခဲ့ပါသည္၊ ကူမင္းဧရိယာအပိုင္း၏ ေနာက္ဆံုး ေရးဆြဲခ်မွတ္ခဲ့သည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျမႇင့္တင္ေရးႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ အရည္အေသြးျမင့္စြာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစသည့္ မူဝါဒမ်ားကို အျပင္သို႔ ထုတ္ျပန္ခဲ့၍ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူ ဖိတ္ေခၚျခင္းႏွင့္ ရင္းႏွီးေငြသြင္းယူျခင္း တုိ႔၏ စြမ္းရည္ကို ပိုမိုျမႇင့္တင္ၿပီး ဧရိယာအပိုင္း၏ နာမည္ေက်ာ္ၾကားမႈ၊ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္စြမ္းႏွင့္ ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈမ်ားကို အဆက္မျပတ္ ျမႇင့္တင္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ပါသည္။

623451

ဤစည္းေဝးပြဲတြင္ ယူနန္ျပည္နယ္ လြတ္လပ္ေသာ ကုန္သြယ္ေရးစမ္းသပ္ဇုန္ ကူမင္းဧရိယာအပိုင္း (ကူမင္း စီးပြားေရးႏွင့္ နည္းပညာဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ဇုန္နယ္) စီမံခန႔္ခြဲမႈေကာ္မတီသည္ ရွင္ရွီဝမ့္၊ အာလီဘာဘာႏွင့္ ဟြာေဝစသည့္ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ စုစုေပါင္းရင္းႏွီးေငြ အယြမ္ ၂၆.၉ ဘီလ်ံ ရွိသည့္ စီမံကိန္း ၅၇ ခု၏ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရး သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို လက္မွတ္ေရးထိုး ခဲ့ၾကပါသည္။ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မည့္ စီမံကိန္းမ်ားအနက္ ပစၥည္းကိရိယာထုတ္လုပ္ေရး စီမံကိန္း ၁၀ ခု၊ ဌာနခ်ဳပ္စီးပြားေရး စီမံကိန္း ၇ ခု၊ ဒီဂ်ီတယ္စီးပြားေရး စီမံကိန္း၂ ခု၊ သြင္းကုန္ပို႔ကုန္ ကုန္သြယ္ေရး စီမံကိန္း ၅ ခု၊ ဇီဝေဆးပညာ စီမံကိန္း ၈ ခု၊ စီးပြားေရးႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈစီမံကိန္း ၂ ခု၊ အာလီဘာဘာ ေဂဟေဗဒကုမၸဏီ စီမံကိန္း ၆ ခု၊ ဟြာေဝ ဂေဟေဗဒဆုိင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးကုမၸဏီ စီမံကိန္း ၉ ခု၊ ၿမိဳ႕ျပ အေထြေထြ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး စီမံကိန္း ၆ ခုႏွင့္ ပညာေရးဆိုင္ရာ စီမံကိန္း ၂ခု စသည္တို႔ကုိ ပါဝင္ပါသည္။

623452

အာလီဘာဘာကုမၸဏီ၊ ဟြာေဝကုမၸဏီႏွင့္ ရွင္ရွီဝမ့္ကုမၸဏီတို႔၏ သက္ဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားသည္ ကုမၸဏီကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ မိန႔္ခြန္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္၊ တ႐ုတ္(ယူနန္ျပည္နယ္) လြတ္လပ္ေသာ ကုန္သြယ္ေရးစမ္းသပ္ဇုန္ ကူမင္းဧရိယာအပိုင္း (ကူမင္း စီးပြားေရးႏွင့္ နည္းပညာဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ဇုန္နယ္) သည္ သဘာဝအေျခအေန ထူးကဲေကာင္းမြန္ေသာ တည္ေနရာ အားသာခ်က္မ်ား၊ တန္ဖိုးရွိသည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ က်ယ္ျပန႔္ေသာ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ အာကာသ ရွိ၍ စိတ္အား ထက္သန္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ အေလးအနက္ထားၿပီး လက္ေတြ႕ေဆာင္႐ြက္သည့္ အလုပ္သေဘာထားမ်ားကို ခံစားခဲ့ပါသည္၊ ကုမၸဏီမ်ားသည္ သူတို႔၏ နည္းပညာႏွင့္ လုပ္ငန္း အားသာခ်က္မ်ားကို အျပည့္အဝ ထုတ္ေဖာ္ၿပီး ကုမၸဏီမ်ား၏ အင္အားျဖင့္ ကူမင္းဧရိယာအပိုင္းႏွင့္ လက္တြဲၿပီး အလုပ္လုပ္ကိုင္ရန္ အတူတကြ ႀကိဳးစား၍ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းႏိုင္သည့္ ေကာင္းမြန္ေသာ အလားအလာကို အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ဟု ေဖာ္ျပခဲ့ၾကပါသည္။

623476

အယ္ဒီတာ: လဲ့ေရႊရည္ တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ: Xu Ting
hackIE

ယေန႔ နိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္နႈန္း

1CNY=

194.14MMK

1 ယြမ္=194.14က်ပ္

ပထမအႀကိမ္ ယူနန္-ရွန္ဟိုင္း ထြက္ကုန္ပစၥည္းပြဲကို က်င္းပ၍ ယူနန႔္ အရည္အေသြးေကာင္းေသာ ထြက္ကုန္ ၈၇ မ်ိဳးသည္ မိတ္ဆက္ျဖန႔္ခ်ီခံ